ARTIST PROFILE

Marie Kohoutková

  • Czech Republic (b. 2000 in Prague)
  • Currently in Prague, Czech Republic.

REPRESENTATION

ARTIST STATEMENT

***Scroll down for English***

Marie Kohoutková (nar. 2000) je malířka působící v ateliéru Studio Barvolam. Barevně výrazné velkoformátové obrazy jsou světem odrážejícím autorčiny momentální zájmy, vnímavost i samotný proces tvorby. Marie začala kariéru umělkyně v intimním kruhu své rodiny a přátel jako způsob neverbální komunikace, který jí umožňuje úžeji se propojit s okolím a vyjadřovat své pohnutky. Dnes dochází pravidelně do Studia Barvolam a pracuje samostatně na svých obrazech, které jí přinášejí velký pocit zadostiučinění. Zatímco Marie o svých obrazech toho moc nenamluví, její obrazy samotné jsou velmi hlasité a odvážné, nepostrádající jedinečný dynamický rukopis.

Na obrazech se často opakuje motiv lidských figur nebo tygrů. Lidské figury jsou inspirované scénami z Mariina oblíbeného muzikálového filmu Mamma Mia a písněmi populární skupiny Abba ze 70tých a 80tých let 20. století. Tygři jsou pak často vyobrazeni v perspektivě s hlavami hledící na diváka en face, se silně vyznačeným typickým pruhováním v kombinaci se zářivě barevným pozadím. Charakteristické jsou velké kulaté oči (často monochromní) na figurách, které se však na některých obrazech mohou rozšířit na celou hlavu figury. Navzdory lehkosti motivů, jsou obrazy výrazově hutné a působí velmi silně a expresivně, přestože podléhají pečlivé technice, která je při práci umělkyně snadno spatřitelná. Objekty její malby zabírají nekompromisně většinu velkého formátu, hloučky osob tvoří hustou síť těl, u kterých nejsou vždy výrazně vyznačeny obrysy. Zvířata i figury jsou abstrahovány působivým způsobem.

Marie Kohoutková využívá jako hlavního média pro svou tvorbu olejové pastely na papíře, které dovolují syté, nemíchané barevné odstíny malby a zároveň zanechávají dynamičnost kresebných tahů. Marie rozkládá motivy na barevné plochy, které potěší jejich obdivovatele. Barevná plošnost, ale i prostor vyjádřený vrstvením barev za pomocí olejových pastelů je pro Marii signifikantní. Překrývající se barvy využívají komplementárních i kontrastních palet a zajímavých barevných spekter. Dílo je velmi vizuálně působivé a přesto jej nelze pojmenovat v žádném případě zjednodušeně dekorativním. Jeho síla je nepopiratelná.

Dynamičnost i rozvaha jsou vidět již v procesu tvorby, při kterém umělkyně pracuje na velkých formátech vytvořených z ustřižené papírové role napnuté na stěně. Pracuje s individuálními, jasnými barvami, s přesností a autorským záměrem se fyzicky přibližuje a oddaluje od plochy, na které pracuje a kontroluje kompozici i barevné rozprostření. Proces je umělecky sebevědomý podobně jako pohyby těla, které se transformují do jednotlivých tahů a finálního výsledku. Preference velkých ploch a rychlá, přestože pečlivá práce, stejně jako jasné barvy odpovídají taktéž nejen tvůrčímu sebevědomí a vizi umělkyně, ale i jejímu zapálení a zájmu o subjekty zobrazené v jejím díle. Obrazy jsou vytvořeny během několika hodin či odpolední neustávající soustředěné práci ve studiu. Hluboké ponoření této mladé malířky je obdivuhodné.

Přestože je Marie Kohoutková neuvěřitelně umělecky produktivní, každé dílo má velmi specifickou atmosféru, kvality a vizuální sílu. Zároveň je evidentní, že některé obrazy tvoří jisté tématické série. Její rukopis je rozpoznatelný a vytváří vizuálně koherentní dílo. Velké formáty jim pak dodávají vizuální působivost i majestátnost, která je nezbavuje hravosti a přidává váhy. I když už dnes, v tomto bodě Mariiny tvorby, spatřujeme velkou konzistentnost, je evidentní, že se Marie Kohoutková za poslední roky, ale i v období posledních měsíců jako umělkyně neustále vyvíjela. Nadále se pak můžeme těšit na to, kam až jí její umělecká studiová praxe zavede, jelikož Marie stále pracuje na svém malířském rukopisu.

Spatřit ji pracovat ve studiu, její systematičnost i hluboké ponoření a vidět díla naživo v opravdovém měřítku je zážitek, který dokáže ještě dále prohloubit míru pokory před procesem vzniku díla a navýšit hodnocení již tak velmi unikátní a výrazně zapamatovatelné tvorby.

Tereza Silonová, 2021


*Toto portfolio vznikl v rámci projektu ART30.2. spolku Barvolam. Projekt ART30.2. je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP, a dále pak Hlavním městem Praha a Ministerstvem kultury České republiky.


***************

Marie Kohoutková is a painter working at Studio Barvolam. Her colorfully expressive large-format paintings create a world reflecting the artist's momentary interests, perception and the creative process itself. Marie began her career as an artist in the intimate circles of her family and friends as a way of non-verbal communication, allowing her to connect more closely with her surroundings and express her inner drive. Today, she attends Studio Barvolam regularly and works independently on her paintings, which bring her a great sense of gratification. While Marie doesn't talk much about her paintings, they are very vocal and bold, not lacking a unique, dynamic signature.

Human figures and tigers are recurring motifs in her paintings. The human figures are inspired by scenes from Marie's favourite musical film, Mamma Mia, and songs by the popular 1970s and 1980s band ABBA. The tigers are then often depicted in perspective with their heads looking at the viewer en face, with the characteristic stripes heavily defined on a brightly-colored background. The figures tend to feature large round eyes (often monochrome), which, in some paintings visually conflate with the whole head of the given figure. Despite the simplicity of the motifs, the paintings are dense in expression and have a very strong and expressive feel, although they are subject to a meticulous technique that is readily apparent in the artist's work. The subjects of her paintings uncompromisingly occupy most of the large format, with clusters of people forming a dense network of bodies whose outlines are not always distinctly marked. Animals and figures are abstracted in an impressive way.

Marie Kohoutková uses oil pastels on paper as the main medium for her work, allowing for rich, unmixed shades of color in her paintings, while also retaining the dynamism of her strokes. Marie lays out her motifs onto colorful surfaces that please her admirers. The evenness of color, as well as the space expressed by the layering of color through the use of oil pastels, is significant to Marie. The overlapping colors use complementary as well as contrasting palettes, and interesting color spectrums. The work is very visually striking and yet in no way could it be described as simplistically decorative. Its power is undeniable.

The dynamism and deliberation are evident already in the creative process, in which the artist works on large formats made from a cut paper roll hung taut on the wall. She works with individual, bright colors. With precision and artistic intent, she physically moves closer and further away from the surface upon which she works, exercising control over the composition and color distribution. The process shows artistic self-confidence, as do the movements of her body, which transform into the individual strokes and the final product. The preference for large surfaces and fast, though meticulous, work, like the bright colors, reflect not only the artist's creative confidence and vision, but also her passion and interest in the subjects depicted in her work. The paintings are created in a number of hours or an afternoon of constant concentrated work in the studio. This young painter's deep immersion is admirable.

While Marie Kohoutková is unbelievably productive in her art, each of her works has a very specific atmosphere, quality and visual power. At the same time, it is clear that some paintings can be grouped into certain thematic series. Her signature style is recognizable and creates a visually coherent work. The large format then gives her works visual impact and grandeur that does not detract from their playfulness and adds gravitas. Although we already see a great deal of consistency at this point in Marie's work, it is evident that Marie Kohoutková has continually evolved as an artist over the last few years - even over the last few months. We can continue to look forward to seeing where her artistic studio practice will take her as Marie continues to work on her painting style.
To watch her work in the studio, observing her systematic approach and deep immersion, and to see the works in person to scale is an experience that can further deepen one's level of humility towards the process of creating a work and increase one's appreciation of an already unique, distinctly memorable body of self-standing art .

Tereza Silonová, 2021

*This portfolio was created as part of the project Artist Statement of the Barvolam Association with financial support of the City of Prague, the Ministry of Culture of the Czech Republic and Art District Prague 7.