ARTIST PROFILE

Ivana Šáteková

  • Slovakia (b. 1984 in Bratislava)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.
Spomienky / Memories

Spomienky / Memories

  • 2012
  • Acrylic on gypsum board
  • Spomienky / Memories - thumbnail Spomienky / Memories - thumbnail Spomienky / Memories - thumbnail

    1 / 3

    Spomienky / Memories | 2012

Počas jedného semestra som pracovala v jednej miestnosti, ktorú som používala ako svoj denník. Na steny miestnosti som zaznamenávala situácie, myšlienky a asociácie, ktorými som bola obklopená celý semester. Boli to obrazové zápisky mojej krátkodobej pamäte. Inštalácia bolo doplnená o sadrové dosky, na ktoré som prenášala moje fotografie z útleho detstva. Spomienky, ktoré sú mi sprostredkované len fotografiami sa na sadrových doskách menili pôsobením času. Praskajúca sadra postupne odpadávala a odhaľovala z fotografií stále viac. Proces rozpamätávania sa. Na záver som celú miestnosť opäť premaľovala bielou farbou a krátkodobé pamäťové stopy vybledli.//// During one semester, I worked in one room, which I used as my diary. On the walls of the room, I recorded situations, thoughts and associations that I was surrounded by the whole semester. They were pictorial writings of my short-term memory. Part of the installation was the collection of gypsum boards on which I transmit my photos from early childhood. Memories that I can recognise only from my photos. On the gypsum boards are changed by the work of time. Crackling gypsum gradually fell off and was revealing photos more and more. The process of recollection. At the end I have the room repainted again in white and short-term memory traces vanished.////