ARTIST PROFILE

Ivana Šáteková

 • Slovakia (b. 1984 in Bratislava)
 • Currently in Bratislava, Slovakia.
Kto nabúchal Šebestovú? / Who knocked Šebestová up?

Kto nabúchal Šebestovú? / Who knocked Šebestová up?

 • 2014
 • Watercolor on Paper
 • 29 x 21 cm

 • Nechala som dospieť aj rozprávkové postavy z môjho detstva a tak ich zastihla realita./ I left my childhood cartoon characters grow old and now they have to be in a reality.
 • Chronológia sociálneho tlaku / Chronology of a social pressure - thumbnail Dotazníky / Questionaries - thumbnail Kto nabúchal Šebestovú? / Who knocked Šebestová up? - thumbnail Ne! Ja nebudem stará! / No! I will not get old! - thumbnail

  3 / 4

  Mám 30 a nemám plán / I am 30 and I don't have a plan | 2014

Projekt zaoberajúci sa mojou generáciou, ktorá akoby si neuvedomovala stárnutie a nemala potrebu sa zastabilizovať a založiť si rodinu. Koncepcia mala viacero častí, v ktorých túto tému rozoberám z rôznych uhlov. Výstupom bola výstava, ktora sa uskutočnila v roku 2014. Prvá časť výstavy boli dotazníky, ktoré mi vypĺňali anonymne ľudi. Zaskočili ma odpovede a odlišnosť vnímaní sveta síce rovnakej generácie, ale iného pohlavia. Ženy chcú často rodinu, muži skôr zábavu. Výsledkom dotazníkov je pre mňa obraz ženy, ktorá je pod spoločenským tlakom od narodenia. Zobrazujem ju na časovej osi spoločenského nátlaku. Súčasťou tohto projektu boli ešte série drobných kresieb a akvarelov zaoberajúcich sa našou ľahkovážnou generáciou. ///// The project is dealing with my generation who did not realize aging and didn't have the necessary to be stabilised and start a family. The concept had several parts in which I discuss this topic from different angles. The outcome was an exhibition in 2014. The first part of the exhibition were questionnaires filled out anonymously. Answers surprised me by diversity of perception of the world by the same generation, but by different genders. Women often wanted a family men rather fun. The result is for me the image of a woman who is under social pressure from her childhood. I display it on the timeline of social pressure. This project have more series of small drawings and watercolors dealing with our frivolous generation.