ARTIST PROFILE

Ivana Šáteková

  • Slovakia (b. 1984 in Bratislava)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.
Slovák som a Slovák budem! / I am Slovak and I will be Slovak!

Slovák som a Slovák budem! / I am Slovak and I will be Slovak!

  • 2017
  • digitálna inštalácia, Obrazovka s kamerou. /// digital installation. Screen, camera.
  • Slovák som a Slovák budem! / I am Slovak and I will be Slovak! - thumbnail

    1 / 1

    Slovák som a Slovák budem! / I am Slovak and I will be Slovak! | 2017

Digitálna inštalácia Slovák som a Slovák budem! vychádza zo slovenských prísloví, ktoré su príznačné neznášanlivosťou, xenofóbiou a šovinizmom. „Žena je len vecheť oproti mužovi.", "Cigáň iba vtedy pravdu povie, keď sa pomýli“., „Boli tam ľudia aj ženy. “ sú len malou časťou prísloví, ktoré v 19. storočí zozbieral Ján Záturecký. Niektoré som pre ich silný odkaz použila vo svojej inštalácii, kde sa človek stojaci pred obrazom stane roduverným Slovákom v kroji, ktorému textová bublina náhodilo vygeneruje príslovie. Inštalácia poukazuje na zakorenenú zlobu, ktorú si z generácie na generáciu prenášame cez ľudovú slovesnosť a príslovia, ktoré sú vnímané ako zauživané pravdy a múdrosti. ///// Digital installation I am Slovak and I will be Slovak! is based on a Slovak proverbs that are characterised by intolerance, xenophobia and chauvinism. "A woman is only a dish-clout compared to the man." "Gypsies only tell the truth, when they make a mistake." "There were people and women. " This is only a small part of the proverbs that in the 19th century collected Ján Záturecký. Because of their powerful message I used them in my installation, where the person standing in front of the screen with camera and he becomes a real Slovak in costume. By persons head appears a text bubble with randomly generated proverb. The installation highlights the rooted anger that we passed from generation to generation through Folk Literature and proverbs that are percepted as well-established truth or wisdom.