ARTIST PROFILE

Ján Šipöcz

 • Slovakia (b. 1983 in Bratislava)
 • Currently in Prague, Czech Republic.
 • artist working in medium of photography / viac na / more on www.jansipocz.com

REPRESENTATION

 • PHOTOPORT
 • www.photoport.sk
 • Bratislava, Slovakia
Plein air

Plein air

 • 2015
 • Analogue Photograph, edition of 5
 • 60 x 90 cm

 • Work from the residence in C.E.A.A.C. Strasbourg

 • Cervene 20vino small
 • Koberec small
 • Botanicka
 • Plein air - thumbnail Plein air - thumbnail

  1 / 2

  Plein air | 2015

Taking in the surroundings, having time to watch what is happening. Slowing down. Seeing and learning new situations, people. When a person lives in the same environment, this environment becomes invisible. Therefore, when in a new environment, they see new situations, as well as the familiar ones, which they had experienced daily but somehow overlooked. They escaped them in the rush of the everyday. In the beginning I felt disenchantment, relief, joy and freedom. I wanted to find a theme and work on it. Then I realised that theme would bind me. And all I wanted was freedom. That is what I had (in the form of art residency) and that is what I should fully explore. Plan was clear: walk about, see new things, watch, see and take in everything around me. Or just stand still and watch. Enjoy the compositions, random still lifes and short films that played in front of me on the backdrop of Strasbourg. And make pictures. Situations I caught on camera mean to say more. They are not only found objects. Most of the situations were created by me. Whether found or created compositions, I am always interested mainly in the relationships between the photographed objects. How they work together, complement each other. Their mutual dependency. How one without the other – as they are now – could not exist. These relationships are not specifically defined – as in by names – I leave it up to the viewers to make their own decoding according to their own associations. Plein Air – time spent outside – in new surroundings, in the fresh air. Art residency as a fish that breaks the water surface to catch a bit of air.//////////////////////////////Vnímať prostredie, mať čas sledovať, čo sa okolo deje. Spomaliť. Vidieť a poznať nové situácie, vzťahy. Keď človek žije v rovnakom prostredí, toto prostredie sa mu stáva neviditeľné. V novom prostredí preto vidí nové situácie, ale aj známe situácie, ktoré zažíval denne, ale akosi ich prehliadal. V rýchlosti každodennosti mu unikali. Na začiatku som cítil rozčarovanie, uvoľnenie, radosť a slobodu. Mal som v pláne nájsť si tému a pracovať na nej. Uvedomil som si však, že téma ma zväzuje. A ja chcem mať voľnosť. To je to, čo som dostal (vo forme rezidencie) a to by som mal aj naplno využiť. Plán bol jasný: Chodiť, spoznávať nové, pozorovať, vidieť a vnímať všetko naokolo. Niekedy ostať stáť a sledovať. Vychutnávať si kompozície, náhodné zátišia, alebo krátke filmy čo sa odohrávali na dohľad, v kulisách Štrasburgu. A fotografovať. Situácie, ktoré som zachytil, chcú povedať viac. Nie sú to len nájdené objekty. Väčšinu situácií som vytvoril ja. Či sú to nájdené alebo inscenované kompozície, v obraze ma zaujímajú vzájomné vzťahy snímaných objektov. Ako spolu fungujú, dopĺňajú sa. Ich vzájomná závislosť. Ako by jeden bez druhého nemohol v svojej súčasnej podobe existovať. Tieto vzťahy nedefinujem konkrétne – napríklad názvami – nechávam divákov dekódovať ich na základe vlastných asociácií. Plein air – čas strávený vonku – v novom priestore, na čerstvom vzduchu. Rezidencia ako ryba, čo sa vyhodí nad hladinu, aby sa nadýchla.