ARTIST PROFILE

Ján Šipöcz

  • Slovakia (b. 1983 in Bratislava)
  • Currently in Prague, Czech Republic.
  • artist working in medium of photography / viac na / more on www.jansipocz.com

REPRESENTATION

  • PHOTOPORT
  • www.photoport.sk
  • Bratislava, Slovakia

ARTIST STATEMENT

Pri tvorbe je pre mňa dôležité, aby bolo možné jasne označiť originál, alebo aby samotné dielo bolo originálom. Preto väčšinu fotografií exponujem na farebný film. Pri fotografovaní vnímam okolie, vyberám z neho obrazy, tie v hľadáčiku vizuálne čistím tak, aby na fotografií ostalo len to, o čo sa chcem z divákom podeliť. To čo mu chcem ukázať, nie je to, čo je na fotografií zachytené. Snímané objekty sú metaforou, odkazom. Priebeh fotografovania je veľmi intuitívny, zachovávam si odstup, komponujem nezaujato. Často si presne nepamätám, čo som exponoval. K selekcií dochádza až po vyvolaní fotografií. Vtedy, s časovým odstupom, vnímam situáciu nie zafarbenú emóciami, ale ako autonómny obraz. Tento časový a emocionálny odstup je druhý z dôvodov, prečo používam analógový proces. Digitálna fotografia umožňuje okamžite vidieť zachytenú situáciu, prežiť ju dva krát, tesne za sebou. Toto zdvojené videnie samotný obraz a jeho vnímanie deformuje. Tento prístup k procesu tvorby mi dáva pocit slobody. Je to vytvorenie nezáväzného vzťahu, ktorý na chvíľu vznikne medzi mnou, fotoaparátom a snímaným objektom. Fotografia je spomienka na toto stretnutie. Tento postup úprimne označujem ako voľnú tvorbu. Série Sucháre, Objekty záujmu, Voľné dni, Plein air.

Na množstvo fotografií, ktoré denne vzniká reagujem tak, že sa snažím nevytvárať nové fotografie, ale recyklovať fotografie už vytvorené. Pôvodnými majiteľmi nechcené. Skupujem celé zbierky amatérskych diapozitívov, tie následne selektujem, manuálne do nich zasahujem tak, aby sa obsahová stránka priblížila tomu, čo chcem fotografiou povedať. Vznikli tak série Short stories from the past, Summer holidays, Last Minute a najnovšia - Niveau stable.

Mimo pracovných postupov, ktoré využívam pravidelne - či už čistá fotografická tvorba alebo recyklácia už naexponovaného materiálu – skúmam v procese vlastnej tvorby možnosti využitia rôznych nielen fotografických techník. Vznikajú z neustáleho hľadania príležitostí, ako niečo tvoriť. Je to vizuálna hra s fotografiou, ktorá nemá náročnejšie ideologické východiská. Nie je limitovaná médiom fotografie. Projektom sa venujem krátkodobo. Výsledky zatiaľ neboli vystavené.

Verím, že je dôležité, aby vizuálne umenie bolo najmä vizuálne zaujímavé, malo by u divákov vyvolať emócie, asociácie, konfrontácie. Tie by mali byť v diele zakódované vo viacerých vrstvách, ktoré umožňujú divákom vnímať rovnaké dielo rozdielne. Nespracovávam témy, ktoré sú mediálne zaujímavé, nereagujem na aktuálne dianie doma ani v zahraničí. V svojej tvorbe sa odmietam zaoberať mediálne zaujímavými témami. Napriek tomu sú témi ktoré ma zaujímajú, aktuálne.  Zároveň osobné a blízke. Mne aj divákom. Sú to témy každodenného života, jemných rozdielov, ktoré často nestíhame vnímať, cítiť, prežívať.

ENGLISH

When creating something, it is important to me that the original is clearly distinguishable, or that the work itself is an original. That is why most of my photographs are captured on a colour film. When photographing I take in my surroundings, pick and choose an image, which I then visually clear in the viewfinder so that only what I want to share with the viewer remains. What I want to show is not captured in the photograph. Captured objects are only a metaphor, a shortcut. My process of photographing is very intuitive, I keep a distance and my compositions are detached. Often I do not precisely remember what I captured. Selection comes only after the photographs have been developed. Then, when some time since taking the picture has passed, I see the situation bare off emotions, it becomes just an autonomous image. This time gap and emotional distance are other reasons why I use film photography. Digital photography enables you to see the captured situation instantly, to live it twice in rapid succession. This reduplicated seeing deforms the image and the perception itself. My way of work gives me the feeling of freedom. It is about a non-binding relationship that forms between me, a camera and an object. Photograph is a memory of this encounter. I honestly call this process free art. Series: Dry Stuff, Objects of Interest, Free Days, Plein Air.

As a reaction to the amount of photographs that are taken every day I am trying not to make new images, but to recycle some old ones. The ones that their original owners do not want anymore. I buy whole collections of amateur slide images which I then select through, and manually interfere in a way as to adjust the content to the message I want to convey. This is visible in my series like Short Stories from the Past, Summer Holidays, Last Minute and the newest one – Niveau stable.

Apart from my usual work processes – either plainly photographic work or recycling of already captured material – I keep searching for possibilities to use various, not only photographic techniques, in the process of the art making. They arise from unceasing search for creative work. It is a visual play with photography that does not have more elaborate ideological outcomes. These are not restricted to photography only. I only devote myself to these projects for a short period of time. None of them have been exhibited yet.

I believe that visual art should be visually engaging, it should move the viewer to emotions, associations, even confrontations. These should be encoded in the work in multiple layers that enable different viewers to see the same work differently. I do not work with themes that are interesting to mass media. I do not react to current affairs happening at home or elsewhere in the world. We are overloaded by mass media, with what is happening everywhere in the world, with advertisement. I do not poach themes from media, on the contrary, I am trying to pull the viewers away from media. To focus their attention closer to themselves. My themes are socially important. Current. But at the same time very personal and close to skin. My own as well as the viewers’. My themes are themes of everyday life, subtle differences we often overlook or have no time to feel, experience.BIOGRAPHY

english version below

Školy:

2003- 2009 - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2004/2005 , 2006-2009 Ateliér fotografie, Odb.as. Mgr.art Filip Vančo

2005/2006 L.s. Ateliér výtvarnej fotografie, Prof. Milota Havránková

2005/2006- Z.s. Akademia sztuk pieknych v Poznaniu, Poznaň, Poľsko, zahraničná stáž

 1999-2003   Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, odbor: Úžitková fotografia

 

2004- Člen fotografickej skupiny JeBe ( spolu s Barborou Haviarovou)

2006- Zakladajúci člen združenia PHOTOPORT ( viac na ww.photoport.sk, www.photoportgallery.com)

Finalista Ceny Oskara Čepána 2011

 

---------------------------------

Education:

2003- 2009 – Academy of fine arts and Design in Bratislava

2004/2005 , 2006-2009 Studio of photography, Mgr.art Filip Vančo

2005/2006 L.s. Studio of creative photography, Prof. Milota Havránková

2005/2006- Z.s. Akademia sztuk pieknych v Poznaniu, Poznan, Poland, scholarship

1999-2003 Secondary school of applied arts of Josef Vydra in Bratislava, Photography departement

 

member of civic association PHOTOPORT /photoportgallery.com/

member of photographic group JeBe

Finalist of Oscar Čepan award, 2011

BIBLIOGRAPHY

  • PHOTOPORT, Slovart, ISBN 978-80-8085-998-5
    authors: L. Gavulová, J. Kovalčík, M. Paštéková, F. Vančo

PRESS