ARTIST PROFILE

Mária Čorejová

 • Slovakia (b. 1975 in Bratislava)
 • Currently in Bratislava, Slovakia.
 • Mária Čorejová (1975) is a painter, graphic designer and cultural operator. She is a graduate of painting school of prof. Daniel Fischer at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava.

REPRESENTATION

Lepšie miesto pre život / A Better Place To Live

Lepšie miesto pre život / A Better Place To Live

 • 2014
 • Ink on Paper
 • 100 x 70 cm

 • Ban 8785fin
 • Ban 8782fin
 • Lepsie miesto pre zivot ii 2014 70x100cm
 • Okamih pravdy II / The Moment of Truth II - thumbnail Lepšie miesto pre život / A Better Place To Live - thumbnail Drobné radosti minulých dní / Little Pleasures of the Previous Days - thumbnail Jediné možné riešenie / The Only Possible Sollution - thumbnail

  2 / 4

  Rozhovory, ktoré vedú inam / Conversations Leading Elsewhere | 2013 - 2015

„Vždy mi boli blízki symbolisti. Hrané tajomno síce nemám rada, ale jeho interpretácia na plátne, papieri, obrazovke je niečo, k čomu sa snažím priblížiť. Aj paradoxy, napríklad v dielach Roalda Dahla, alebo obyčajné náhody u Raymonda Carvera, sú veľmi inšpirujúce. Nečerpám priamo, ani nespracúvam úplne konkrétne zážitky a udalosti, len pocit, ktorý po nich ostáva. Umenie nemá byť iba denníkom autora. Je tu potom veľké riziko, že sa stane ilustráciou v zlom zmysle slova.“ (M. Č.) Slová Márie Čorejovej na margo jej kresieb z posledných štyroch rokov hovoria aj o pocite, ktorý zostáva po prezretí jej diel. Kresby tušom a súvisiace diela v rôznych technikách vytvorené v spolupráci s prizvanými spoluautormi zanechávajú znepokojivý dojem nedokončenosti a stáleho pohybu rôznymi smermi (v žiadnom prípade nielen pohybu dopredu). Je zvláštne, že necítime dezilúziu pri pozeraní na neznámou silou poškodené či ostrým analytickým rezom rozdelené budovy a veci alebo na anonymné ikonické postavy ľudí konfrontované s tmavou tekutou masou, ktorá môže, no nemusí znázorňovať krv. Tá je skôr opäť tou neznámou silou, ktorá zalieva vo vlnách generácie ľudstva snažiace sa doskočiť, odbehnúť či odplávať ďalej z jej dosahu. Necítime dezilúziu, skôr uspokojenie, pretože Mária Čorejová konštatuje stav vecí, reže naprieč realitou a ukazuje nám, že vo vnútri ani vonku nie je nič, čoho sa treba obávať. Nie je totiž vôbec nič. Sú len masy amorfnej tekutej substancie, prípadne za tehlovým múrom našej existencie trávnatá plocha bez začiatku a konca, vesmírna savana zachytená vo večnom momente bezvetria. Čorejovej kolekcie Mind Games, Eo Instanto, Rozhovory, ktoré vedú inam pochádzajú z týchto inšpiračných zdrojov. Hoci sa autorka momentálne pohybuje najmä v médiu kresby, stále sympatizuje so stratégiami zo začiatku svojej umeleckej kariéry – intermediálnou tvorbou, kolaboratívnym prístupom k tvorbe diel, pracuje s priestorom. Aj preto často poskytuje svoje diela ako „materiál“ ďalším umelcom a dizajnérom, ktorí do nich vstupujú, dopĺňajú ich a komentujú ich svojou tvorbou. Vznikajú tak prepojenia viacerých oblastí umenia (kresba, dizajn, maľba, objekt, sound-art) a dialógy s pôvodnými autorkinými dielami. Spolupracujúci autori sú Martin Bu, ktorý zakomponoval motívy kresieb do kolekcie keramických objektov; český výtvarník Matěj Smetana s animáciami, ktoré sa pokúšajú pohybom interpretovať spôsob, akým Mária pracuje vo svojich kresbách; dizajnérka Sylvia Jokelová, ktorá vytvorila unikátne rámy ako neoddeliteľnú súčasť diel a architektka Miriam Šebianová, ktorá preniesla motív typický pre Máriine obdobie kresby do priestoru. Diela odkazujú tiež na organizátorskú aktivitu Márie Čorejovej, sú organickou súčasťou dlhodobého projektu Múzeum budúcnosti jej umeleckého združenia 13 kubikov. Projekt Múzeum budúcnosti sa organicky vyvinul zo záujmom až obsesívnych tém členov skupiny 13 kubikov (Mária Čorejová, Mária Rišková, Marian Lukačka) a ich priateľov. Stálym zdrojom inšpirácie je pre nich vedecká fantastika a vedecké, polovedecké i intuitívne poznávanie sveta. Človek vo vzťahu k prírode (vesmíru), ľudská komunikácia (spoločnosť), skúmanie svetonázorov v zmysle chápania sveta, jeho formy a vyjadrenia postoja jednotlivca, či skupiny. Múzeum budúcnosti rozpráva o budúcnosti hypotetickej i veľmi pravdepodobnej, o našich limitách a sklamaniach z „budúcnosti, ktorá nikdy neprišla“, o reálnych snoch a nereálnych plánoch. Diela a koncepty Márie Čorejovej sa dajú pokladať za intímne rozhovory – sú bežnými civilnými dialógmi priateľov, či partnerov o témach, ktoré pozná každý rozmýšľajúci človek. Vznikajú ako interakcie medzi umelcami, ktoré sú zhmotnené dielami otvorenými interpretácii každého diváka. Samotné diela sú rozhovormi, či ich replikami pripravenými osloviť budúcich účastníkov konverzácie. Mária Rišková, kurátorka výstavy Rozhovory, ktoré vedú inam, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica; Dom umenia/Kunsthalle, Bratislava 2013 Drawings... and Contents... and Conversations... “I have always felt an affiliation to symbolists. Even though I don`t like pretended mysteriousness, its interpretation on canvas, paper or monitor is always something I try to reach. I also like paradoxes similar to those in the artwork of Roald Dahl or simple coincidences of Raymond Carver – they are very inspiring. I don`t draw inspiration directly from them, I don`t reflect specific experience or events in my artwork; I only work with the feeling they evoke in me. Art should not be only a dairy of an author. With such an approach you risk it becomes an illustration in the bad sense of the word.” (M. Č.) The words of Mária Čorejová related to her drawings created in last four years describe also something you feel while looking at her artwork. Her ink drawings and other related works created in the cooperation with invited co-authors leave you with an annoying feeling of incompleteness and permanent motion in various directions (by no means only forward). It is strange we don`t feel a disillusion while looking at buildings and things destroyed by unknown power or divided by sharp cuts, or at anonymous iconic figures confronted with dark mass which can but does not necessarily need to represent blood. It is rather representing the unknown power flooding the human generations in waves while they are trying to jump, run or swim away to escape it. We don`t feel disillusion but rather satisfaction as Mária Čorejová only states the facts, cuts through the reality, and shows us there is nothing – inside or outside – we should be afraid of. Because there is nothing at all. There are only masses of amorphous fluid substance, eventually a grassy space with no end behind the brick wall of our existence, cosmic savannah painted in a eternal moment of dead calm. Čorejova`s collections Mind Games, Eo Instanto, Conversations Leading Elsewhere are based on these sources of inspiration. Even though the author currently prefers the drawings, she still sympathizes with strategies she used in the beginning of her art career – intermedia art, collaborative approach, and the work with space. Also that is the reason why she provides her works as “a material” to other artists and designers who are entering them, adding to them, and commenting them with their own creations. In such a way, the interconnections of various art forms (drawings, design, paintings, objects, sound-art) and dialogues with the author`s original works are created. Co-authors are: Martin Bu, a designer who incorporated motives of author`s drawings into his collection of ceramic objects; Czech artist Matěj Smetana with his animations which are – through movements – trying to interpret the way Maria is working while creating her drawings; Sylvia Jokelová, a designer who created unique frames that form the integral part of author`s works, and Miriam Šebianová, an architect who transformed the motive typical for Maria`s drawing into three-dimensional space. These artworks refer also to Maria as an organizer – they are an organic part of the long-term project Museum of Future of her art association 13 kubikov (SK). The Museum of Future Project is based on the almost obsessive interest of the association`s members (Mária Čorejová, Mária Rišková, Marian Lukačka) and their friends in topics such as science fiction, scientific, semi-scientific, as well as intuitive recognition of world. These are the never-ending sources of their inspiration. A man and his/her relationship to nature (universe), human communication (society), the exploration of world-views in the sense of how we understand the world, its forms and the expressions of the attitudes of a person or a group. Museum of Future talks about future – hypothetic but also very probable, about our limits and disappointments by “future that never happened”, about real dreams and unreal plans. The works and concepts of Mária Čorejová can be viewed as personal conversations – they are ordinary human dialogues of friends or partners on topics any thinking person knows well. They come into being as the result of interaction among ar-tists materialized in artworks open to the interpretation of every viewer. The works of art themselves are discussion or their replicas ready to approach the future participants of this conversation. Mária Rišková, Conversations Leading Elsewhere exhibition curator, Central Slovakian Gallery, Banská Bystrica; House of Arts/Kunsthalle, Bratislava, 2013