ARTIST PROFILE

Mária Čorejová

 • Slovakia (b. 1975 in Bratislava)
 • Currently in Bratislava, Slovakia.
 • Mária Čorejová (1975) is a painter, graphic designer and cultural operator. She is a graduate of painting school of prof. Daniel Fischer at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava.

REPRESENTATION

Na konci príbehov / At The Stories End

Na konci príbehov / At The Stories End

 • 2012
 • Ink on Paper, Cardboard, Komatex frame
 • 120 x 80 cm

 • Frame design: Sylvia Jokelová

 • 14
 • 5
 • mg 9194
 • Najväčší dar / The Biggest Gift - thumbnail Znova a znova si určujem dátum svojho zániku / Again and Again I am Setting the Date of My Annihilation - thumbnail Na konci príbehov / At The Stories End - thumbnail

  3 / 3

  V tomto momente / EO INSTANTO, 2012 | 2012 - 2015

Absurdné divadlo, ktoré nám vo svojich kresbách predstavuje Mária Čorejová je plné trýznivej hravosti i tajuplnej irónie, temnej vášne i askézy, čierneho humoru i pevne vystavaných protikladov. Objavuje v sebe skrytú radosť z priamočiarej a údernej kresby a tej sa naplno oddáva. Podstatnú časť svojej tvorby začala vyjasňovať dôslednou redukciou výtvarného rukopisu a jeho výrazových postupov, pomocou ktorých skúma a prehodnocuje obrazy všednosti. Mení ich razantnými zásahmi na celú škálu znepokojivých, sarkastických výstupov, štylizačných variácií a reflexií. Pohybuje sa na území, kde sa cíti isto. Spájanie obrazových fragmentov rozohráva príťažlivo neotrelým obrazovým jazykom, bez zbytočnej uvravenosti. Tieto kresby, hoci každá žije svojím vlastným životom, nadväzujú na seba premyslene vrstveným dejom. Ich odkazy sú silné sami osebe, aj v celku, sú ironicky provokatívne, priťahujú magnetizujúcim obsahom, nekompromisným zápasom čiernej a bielej hmoty, dvoch napätých vzťahov, o vymedzenie svojho existenčného priestoru. Akýkoľvek motív, ktorý si vyberie a ukladá do neočakávaných, absurdných pozícií, prechádza touto skúškou odolnosti. Je to drásavé divadlo, ktorého obrazové napätie sa neraz stupňuje do krajnosti, a nemá s nami zľutovanie. Svojimi kresbami vchádza do sveta, ktorý nemá hraníc, nemá začiatok ani koniec. Vstupuje na javisko, v ktorom zažíva veľké, vzrušujúce a tajomné dobrodružstvo tvorby. Svojím vlastným spôsobom, svojou vlastnou logikou oddeľuje to, čo považuje za dôležité, od toho, čo považuje za nevýznamné. Tomuto svojmu imaginárnemu svetu však v mene spravodlivosti nikdy nezabúda nastaviť sarkastické, niekedy až kruté zrkadlo. Mária Čorejová spolu so Sylviou Jokelovou, spoluautorkou tohto projektu nás pozývajú na toto nevšedné predstavenie. Oplatí sa prísť, je sa na čo pozerať. Marian Meško, kurátor výstavy EO INSTANTO (v tomto momente), Galéria 19, Bratislava, 2012 Mária Čorejová is presenting an absurd theatre through her artwork. It is full of agonizing playfulness but also mysterious irony, dark passion and asceticism, black humor and firmly built contradictions. She discovers inner zest of straightforward and striking design and she is devoting herself fully to it. She started to make the substantial part of her artwork clearer through a consistent reduction of her art handwriting and means of expressions through which she explores and revaluates the images of banality. Mária is changing these images through striking interventions into a whole scale of disquieting, sarcastic outcomes, stylistic variations and reflections. She is walking on the solid ground. The connection of picture fragments is presented in a very attractive and unusual art language, without redundant talkativeness. These drawings – every one of them living its own life – are complementing each other and together create a sophistically layered story. The message they send to us – both individually but also as a complex – are ironically provocative and pull us closer through a magnetizing content, uncompromising fight between black and white substance; two tense relationships striving for their own existential space. Any motive Mária chooses and arranges into unpredictable, absurd positions, is going through this kind of a withstand type test. It is a harrowing theater – the tension in her pictures often escalates into extremes and does not have mercy on us. Through her drawings, Mária is entering a world without boundaries, without beginning or end. She is entering a stage where she can experience big, exciting, and mysterious adventure of creation. She is using her own methods and logic to separate what she thinks is important from the rest. However, in the name of justice, she never forgets to reflect her own imaginary world in a sarcastic, often even cruel mirror. Mária Čorejová together with Sylvia Jokelová, the co-author of this project, are inviting us to this unusual performance. It is worth to come – there is plenty to see. Marian Meško, EO INSTANTO (at this moment) exhibition curator, Gallery 19, Bratislava, 2012