ARTIST PROFILE

Mária Čorejová

 • Slovakia (b. 1975 in Bratislava)
 • Currently in Bratislava, Slovakia.
 • Mária Čorejová (1975) is a painter, graphic designer and cultural operator. She is a graduate of painting school of prof. Daniel Fischer at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava.

REPRESENTATION

My Love For God Is A Real One

My Love For God Is A Real One

 • 2010
 • Ink on Paper
 • 64 x 50 cm
 • My Love For God Is A Real One - thumbnail Borders, Barriers, Obstacles and Othef Funny Things - thumbnail Mind Games - thumbnail

  1 / 3

  MIND GAMES | 2010 - 2011

Kresby Márie Čorejovej intímne vypovedajú o niečom, čo celkom presne nepoznáme, čomu nerozumieme, čo ale súvisí s autorkiným osobným svetom. Názvy nám napovedajú, ale neusmernia nás. Kľúč k interpretácii športových, letec-kých, architektonických a náboženských motívov existuje, no tým jediným a správnym disponuje autorka sama. Na tomto mieste si ale musíme položiť otázku, či je sám autor v procese tvorby schopný interpretovať všetky významy, ktoré vkladá do svojho diela. Požiera obrovská tuba katedrálu alebo cirkev, alebo je katedrála tubou vytváraná? Je všadeprítomná tekutina krvou ako symbolom bolesti, alebo je tekutinou životodárnou? Sú športovci symbolom systematickej sebazničujúcej trýznivej činnosti, alebo sú to dobrí anjeli strážni? Sú amputované kreslá, postele, vankúše, knihy synonymom bolesti vzťahov, ľudského odcudzenia a dlhodobého nepochopenia, alebo hovoria o niečom celkom inom? S kresbami Márie Čorejovej som strávil niekoľko večerov. Analýzou a interpretáciou, hľadaním a blúdením, pri ktorom som si uvedomil, aké fascinujúce musí byť vytvoriť dielo, ktoré nikto nikdy celkom nepochopí, no ktoré nás stále bude znepokojovať. Ktorému nebudeme nikdy úplne rozumieť, vždy sa o to ale budeme znovu a znovu pokúšať. Dovoľte preto, aby som Vás pozval k osobnému stretnutiu s kresbami Márie Čorejovej. Vyberte si jednu, ktorá vás najviac osloví a strávte v komunikácii s ňou pár minút. Možno zistíte, v čom bol autorkin zámer lepší ako môj, možno príbeh ktorý vám kresba rozpovie, popíšete vo vašej novej knihe a možno si na obrazy spomeniete večer pred spaním. Nie je to omnoho viac ako slová o tom, aká je definitívna skutočná pravda kresieb Márie Čorejovej? Juraj Čarný, kurátor výstavy MIND GAMES, Strabag Kunstforum, Viedeň; Galéria SPACE, Bratislava, 2011 I would like to define clearly the notion “intimacy” in connection with Mária Čorejová`s drawings. I used it to refer to a format not the context or essence. The drawings are obviously intimate in the way that they express something we do not know exactly, what we do not understand and what is a part of the private life of Mária Čorejová. The titles suggest their meanings but do not direct us. The clue to read the motifs from sport, aviation, architecture, religion is here but it is only the author who has the only correct one. Here we have to state a question whether the author himself is able to interpret all the meanings used in his work. Is a massive tube eating the cathedral or the Church? Or is the cathedral created by a tube? Is everywhere present liquid blood or a symbol of pain or it is a life-giving liquid? Do sportsmen represent a systematic self-destructive agonizing activity or are they good guardian angels? Do amputated arm-chairs, beds, pillows, books stand for a pain in relationships, human estrangement and long-term misunderstanding or is it something completely else? I spent a couple of evenings together with the drawings of Mária Čorejová. Analysis, interpretation, searching, wandering when I realized how fascinating it is to create a piece of art never completely grasped by the others but which will constantly haunt us. That we will not understand properly but we will always try to do so. Therefore let me allow to invite you to a personal encounter with the drawings of Mária Čorejová. Choose one that addresses you the most and spend some time with it. Maybe you will find out better what was the author`s intention, maybe you will describe the story hidden behind the drawing in your new book and maybe you will return to the drawings before you lay into a bed. Isn`t it all much more than to tell you a definite truth about the drawings of Mária Čorejová? Juraj Čarný, MIND GAMES exhibition curator, Strabag Kunstforum, Vienna; SPACE Gallery, Bratislava, 2011