ARTIST PROFILE

Nik  Timková

  • Slovakia (b. 1986 in Košice)
  • Currently in Praha / Košice, Stockholm, Czech Republic.
  • "Patrí k superkrehkým, zvláštnym spôsobom duchovným outsiderom." "Belongs to the super fragile, spiritual outsider in a special way." (Jana Bodnárová, Takmer Neviditeľná)

ARTIST STATEMENT

Why don't you trust art?

Because it's too close to magic. Its consumption is its only purpose. Things are entwined just the way we are. Understanding them means something more then just seeing them. Activate, control and repeat: I can build inner growth on material foundations.

Our desire for progress and economic growth is the result of a "magical standard", a myth of a "production without expenses" that can be found somewhere between the 24/7 clicking, the environmental pillaging and the incessant search for a perfect level of efficiency. The flow of money is as hypnotic and opaque as a work of art. A picture flooded in a blue glare is a powerful force, a quintessential technique of enchantment.


Connect to me. Welcome. Sign in.


While branding - in the beginning there is always a word - endeavours to implant images into the mind of others, magic implants thoughts into one's own head. Formation - temporary and subjective. Customs depend on the creation of a logo (sigil) and a slogan (mantra). The radical nominalism, this naming of an object or a person, means changing it accordingly. Spells are invocations with lasting consequences.

Magic is a radical DIY approach that uses reality as it its operation system. Ordinary, everyday things as tears, a ball, the invisible hand of the market or a bowl are each a "temporarily distant object" that appears so persistent it engulfs.

If it takes control over your mind, it can, from within the logic of constant return, easily hurt. The concept of forced causality (nowadays a relentless effort for demystification) replaces mystery, the natural magical effect of objects. With the touch of a hand it materializes vacuum. Immerse into matter. 


Emotional, magical, whatever.

(Tina Poliačková)


SK /

Prečo nedôveruješ umeniu? 
Lebo je až príliš podobné mágii. Zmysel spočíva len v užití. Veci sú previazané presne tak, ako sme my sami. Porozumieť im znamená niečo viac ako ich vidieť. Aktivuj, kontroluj a nekonečne opakuj: dosiahnem vnútorný rast na materiálnych základoch.

Za túžbou po zlepšovaní a ekonomickom raste stojí „magický štandard“, mýtus „beznákladovej produkcie“, pohybujúci sa niekde medzi 24/7 preklikávaním, enviromentálnym drancovaním a nekonečným hľadaním dokonalej efektivity. Tok peňazí je rovnako omamný a nepriehľadný ako umelecké dielo. Obraz zaliaty modrou žiarou je mocnou silou, kvintesenciálnou technikou začarovania.

Napoj sa na mňa. Vitajte. Prihlásiť sa. 

Zatiaľ čo branding (na počiatku je vždy slovo) sa snaží implantovať predstavy do myslenia druhých, mágia je o implantovaní myšlienok do vlastnej hlavy. Dočasná a subjektívna formácia. Praktiky závisia od vytvorenia loga (sigil) a sloganu (mantra). Tento radikálny nominalizmus, pomenovať niečo alebo niekoho, znamená adekvátne to premeniť. Zaklínadla sú invokácie s pretrvávajúcimi následkami.

V mágii ide o radikálny DIY prístup, ktorý využíva realitu ako jediný operačný systém. Bežné, každodenné veci ako slzy, lopta, neviditeľná ruka trhu alebo miska sú „dočasne vzdialeným objektom“, ktorý pôsobí tak perzistentne, až pohlcuje. Ak sa zmocní tvojej mysle, logikou neustáleho návratu môže ľahko zraňovať. Koncept násilnej kauzality (dnes úpenlivá snaha o demystifikáciu) nahradzuje mystérium, vlastné magické pôsobenie objektov. Stiskom ruky zhmotni prázdno, ponor sa matérie.

Emotional, magical, whatever

(Tina Poliačková)BIOGRAPHY

- doplnok k CV

Kurátorská činnosť / Curatorial works – Practice based research

2016  -  curating MA degree shows of Studio of Fashion Design ( Pavel Ivančic ) "HANG IN THERE", Academy of Applied Arts, Prague

/ kurátorka, diplomová výstava študentov Ateliéru Módnej Tvorby ( Pavel Ivančic ), VŠUP, Praha

2013 – now Cut Club# - série výstav mladej módy s presahom do vizuálneho umenia / series of exhibitions examing realations between contemporary art and fashion desing, A.M.180 gallery,

Praha

Cut Club #1 w/ ESHA "Dark Wood" ( march 2013 )

Cut Club #2 w/ HANA FRIŠONSOVÁ "ODDITY" ( june 2013 )

Cut Club #3 w/ Nina Berger/RESTRUCTIONAL CLOTHING (november 2013 )

Cut Club #4 w/ Kristýna Javůrková / Jakoby ( june 2014 )

Cut Club #5 w/ Giovanni Donadini (1-4-9) (IT) (july 2014)

Cut Club #6 w/ LVMM shoes (GER/IT) (september 2014)

Cut Club #7 w/ Petra Pluháčková (april 2015)