ARTIST PROFILE

Kryštof Kaplan

  • Czech Republic (b. 1987 in Prague)
  • Currently in prague, Czech Republic.

CONTACT & LINKS

scales/bargaining

scales/bargaining

  • 2013
  • Aluminum, Wood
  • x 170 cm
  • trap/denial - thumbnail scales/bargaining - thumbnail cage/anger - thumbnail Bed/depression - thumbnail

    2 / 4

    Mizení, disappearance | 2013

I chose the theme of Vanishing after reading the thanatological study by the psychologist Kubler-Ross, on the stages of acceptance of one´s mortality in the process of dying. She named the consecutive stages of grief: denial, anger, bargaining, depression, acceptance. I decided to create a series of objects according to these stages. Esthetically, I gave the series an industrial touch, so I selected materials related to industrial production. All the aluminium parts of the objects were cast from aluminium scrap material from a number of factories or scrap yards. Most of the objects can be assembled with screws or taken apart easily. In view of the character of my work I tried not to be carried away by the technical nature to the detriment of the overall outcome. I sought out an adequate determining symbol for each stage, and a form to link the objects in a single whole. Trap – Denial, Cage chair – Anger, Scales – Bargaining, Bed press – Depression, Hole – Acceptance. In addition to facts apparent at first sight, it is also important that each of the objects is expected, in one way or another, to confront the human body. Not that the observer should „play“ with the objects (although I do not exclude it), but by its proportions, manner of installation and overal effect. I wanted to achieve a more profound impression through the potential possibility of experiencing the function of the object physically. .......................................................................................................................................... CZ Téma Mizení jsem si zvolil po seznámení s thanatologickou studií psycholožky Kübler- Rossové, která se zabývá fázemi smiřování se s vlastní konečností u umírajících. Ta pojmenovala pět fází smutku jdoucích po sobě: popírání, hněv, smlouvání, deprese, smíření. Rozhodl jsem se vytvořit sérii objektů podle fází Kübler-Rossové. Esteticky jsem celou sérii pojednal s dosti idustriálním nádechem, což mě vedlo k volbě materiálů spjatých s průmyslovou výrobou. Všechny hliníkové části objektů jsem odlil z hliníkového odpadu z různých továren nebo ze sběrných dvorů. Většinu objektů lze snadno pomocí šroubů sestavit nebo demontovat. Vzhledem k povaze mých prací jsem se snažil nenechat se příliž unést technickým charakterem na úkor celkového působení. Ke každé z fází jsem hledal vhodný určující symbol a formu, která by spojovala jednotlivé objekty v jeden celek. Past Popírání, Klec židle hněv, váha smlouvání, Postel lis deprese, Díra smíření. Kromě na první pohled patrných skutečností je zde také důležité, že každý z objektů nějakým způsobem počítá s konfrontací s lidským tělem. Ne ve smyslu, že by si měl pozorovatel s objekty "hrát" (i když to nevylučuji), ale svými proporcemi, způsobem instalace a celkovým působením. Prostřednictvím čehož jsem chtěl docílit hlubšího dojmu na pozorovatele, skrze potenciální možnost zakoušení funkce objektu na vlastní kůži.