ARTIST PROFILE

Ján Šipöcz

 • Slovakia (b. 1983 in Bratislava)
 • Currently in Prague, Czech Republic.
 • artist working in medium of photography / viac na / more on www.jansipocz.com

REPRESENTATION

 • PHOTOPORT
 • www.photoport.sk
 • Bratislava, Slovakia

 • 2012
 • Diapozitývy adjustované pod acrylátovým sklom na svetelnej lište diapozitývy 6 x 6 cm, lišta 100 x 3 x 7 cm 20 ks, 4 ks Slides under the acryl glass, on the light shelf slides 6 x 6 cm, shelf 100 x 3 x 7 cm 20 ks/ 4 shelfs

 • more pictures and texts about my works on web site www.jansipocz.com

 • Sipocz summer 20holidays 87
 • Sipocz summer 20hol9
 • 2z2b965yfgo408w40c
 • - thumbnail

  1 / 1

  SUMMER HOLIDAYS | 2012

Ján Šipӧcz a jeho najnovšia fotografická séria, pomenovaná Summer Holidays (2012), je ďalším zaujímavým dielom tohto mladého fotografa. V tejto sérii autor spracúva tému letných prázdnin. Staré spomienky z detstva, ktoré sa pomaly strácajú pod nánosmi nových udalostí. Nezabudnuteľné zážitky, ktoré „nikdy“ nemôžu zapadnúť prachom a pritom častokrát ostávajú iba ako výtlačok na papieri. Návrat do detstva a jeho kľúčové momenty zachytené pomocou fotoaparátu, pomaly miznú a strácajú sa v mysli, ako nepodstatný artefakt, ktorý pod nánosom stále ďalších udalostí, stráca zmysel a našu pozornosť. Práve tomuto kolobehu sa chce autor akoby vyhnúť. Summer Holidays nie je prvou sériou fotografií, ktorou sa Šipӧcz vracia k detstvu alebo „recykluje“ fotografie iných. Tentokrát na svoju prácu, používa skúpené diapozitívy z blších trhov, formátu 5,5x5,5cm. Na umocnenie dojmu nemennosti týchto spomienok, využíva 1cm akrylu, ktorým dané diapozitívy podlepuje. Radením do pásu podtrhuje sled udalostí, čím navodzuje atmosféru postupnosti, akou boli zábery zachytávané na diapozitív. Vedomé, ale aj nevedomé reminiscencie, ukryté v hlavách divákov, ktoré plynutím času miznú a strácajú sa, podsvecuje a tým opäť oživuje ich dej. Keďže Šipӧcz podlepuje priamo originály, každý jeden diel „pamäťovej skladačky“ je nenahraditeľný, presne tak, ako naše spomienky. text: B. Haviarová -------------------- The newest photographic series of Ján Šipӧcz called Summer Holidays (2011) is another interesting work by this young photographer. This series works with the theme of summer holidays. Childhood memories are slowly buried under layers of new events. All these once unforgettable experiences that can “never” slip into oblivion are often outcast to stay only on a print of paper. Return to childhood and its key events captured on film slowly fade and get lost in our minds, like insignificant artefacts, which lose their meaning and our attention under the sediment of never ceasing flow of new events. It seems that it is this circle that the photographer wants to break. Summer Holidays is not the first series in which Šipӧcz returns to childhood or “recycles” photographs of others. In this series he works with slides in 5.5x5.5cm format, bought at flea markets. To emphasize the steadiness of these memories he covers each slide with a 1cm thick acryl block. Then he arranges them in a row and we get a sense of the gradual process in which they were captured on slides. Conscious as well as unconscious reminiscences hidden in the heads of the viewers, that in the flow of time disappear and get lost, are here illuminated from underneath and so again brought to life, urged to tell a story. Šipӧcz adjusts the acryl directly to the original slides which makes every piece of this “memory puzzle” indispensable, just like our memories. written by: B. Haviarová