ARTIST PROFILE

Martin Špirec

 • Slovakia (b. 1980 in Čadca)
 • Currently in Bratislava, Slovakia.

CONTACT & LINKS

Morový stĺp so súsoším sv.Trojice, The slip of the Trinity Plague Column

Morový stĺp so súsoším sv.Trojice, The slip of the Trinity Plague Column

 • 2014
 • objekt, kombinovaná technika, object, mixed media, 100x70x50cm

 • Dsc 4665 o
 • Dsc 4667 o
 • Zosun
 • Morový stĺp so súsoším sv.Trojice, The slip of the Trinity Plague Column - thumbnail

  1 / 1

  Morový stĺp so súsoším sv.Trojice, The slip of the Trinity Plague Column | 2014

Práca Stĺp sv. Trojice - informačná tabuľa s fiktívnym príbehom "kráčajúceho morového stĺpu" - má vytvoriť akúsi urban legend, ktorá sa opiera o neexistujúci posun morového stĺpu. Ide o umelo vytvorenú turistickú atrakciu, ktorej, tak ako mnohým iným, potvrdenými rôznymi tabuľkami v mestách, turista poľahky uverí. A to aj napriek tomu, že v tomto prípade sa jedná o jasne rozoznateľný mýtus. Morový stĺp so súsoším sv.Trojice je dominantou námestia od začiatku 18.storočia. Bol postavený sochárom Dionýzom Stanettim na znak vďaky mesta za ústup morovej epidémie v rokoch 1710–1711. Už krátko po jeho vzniku sa vyskytol problém so zosuvom podkladu. Predpokladá sa, že stĺp sa za svoju existenciu posunul o neuveriteľných 450cm. Môže za to najmä fakt, že pôvodne jednoduchý morový stĺp bol neskôr prestavaný do ornamentálnejšej a teda ťažšej podoby. Na podstavci sú rozmiestnené plastiky siedmich svätcov, ochrancov pred morom a patrónov baníkov. K posunu takisto prispelo, že pôvodný prítok potoku Štiavnica (Schemnitz), baníckymi prácami odklonený do podzemia, mal koryto práve v mieste trojičného stĺpu. Najaktívnejší bol stĺp podľa dochovaných záznamov v rokoch 1871-1893 a to práve v jarných mesiacoch, v časoch prívalových dažďov. Vtedy precestoval až 180cm. V roku 1974 prebehla rozsiahla rekonštrukcia a spevnenie podkladu a morový stĺp sa tak pohybuje už len o 0,01mm ročne, čo je 1cm za 100 rokov. -------------- The work The Pillar of Trinity – an information sign with a fictional story of „a walking plague pillar“ - is supposed to create a kind of an urban legend based on a non-existent move of a plague pillar. This is an artificially created tourist attraction, which a tourist easily believes in, just like he or she believes in many other attractions supported by various signs in town. This is despite the fact that in this case we have a clearly identifiable myth. The Holy Trinity plague column has dominated the square since the beginning of the 18th century. It was built by a sculptor Dionýz Stanetti in thanksgiving for ending of a plague in 1710 – 1711. Shortly, after it had been erected problems with a surface slip occured. It is assumed that during its existence the column has moved from its original position for unbelievable 450 cm. This is due to the fact that an originally simple plague column was later embellished with heavy ornaments. The pedestal features sculptures of sevent saints, protectors of the town against a plague and patrons of miners. The shift of the column was caused also by the fact that an original tributary of the Štiavnica (Schemnitz) stream, with a river basin where the Holy Trinity Column is situated now, was put underground due to mining works. According to archive materials the column was mostly active between the years 1871 and 1893 in spring months with frequent heavy rainfalls. In these years it moved for 180 cm. In 1974 an extensive reconstruction took place, the surface was stabilized and the column moves only for 0,01 mm annually. It is 1cm in 100 years.