ARTIST PROFILE

Viktor Fuček

  • Slovakia (b. 1977 in Komárno)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.
  • I am focused on the entire field of visuality. In the centre of my interest is a human as a main point around which revolves the whole history of the art. Consequently, I apply different approaches to express a complex system of a human being.

ARTIST STATEMENT

SK: V poslednej období sa vo svojej tvorbe zaujímam o vizualizovanie vzájomných vzťahov, kde rôzne stratégie vytvárajú navzájom rôzne alternatívne reality. Najlepšie tento stav definuje tranzitivita ako ju definoval David Joselit v článku "Painting Beside Itself", teda ako akcia, ktorá sa pretavuje následne do obrazu. Ide mi o výskum týchto vznikajúcich obrazov v rámci siete vzájomných vzťahov, v ktorých cirkulujú a vytvárajú nové kontexty. Táto (inter)akcia má signifikantný podiel na tvarovaní súčasného sveta, pretože vzájomná vzťahovosť vecí a ľudí je tu neustále prítomná. To prázdno medzi nami je len pomyselné, lebo je tu vždy vzájomná súvzťažnosť, ovplyvňovanie a interakcia. Ako hovorí Kippenberger „Jednoducho zavesiť maľbu na stenu a povedať že to je umenie je hrozné. Celá sieť je dôležitá. Dokonca aj špagety ....” 

Metóda práce spočíva v citlivom načúvaní, nasiakavaní, ponáraní, otláčaní, expandovaní, kontrakcii …. bez potreby jasnej racionalizácie. Je to celotelový prienik do stavu beztiaže mysle a výsledná maľba je potom zastavením v nahodilej situácii či len zviditeľnenie prchavého okamihu.


EN: Recently, in my artistic work I interested in the interrelationships where different strategies form together various alternative realities. This state is best describes by word "transitivity" as was defined in David Joselit significant article "Painting Beside Itself", as action which is subsequently transformed into the image. My research is focused on this emerging images within a network of mutual relational, wher they circulates and creates new contexts. The (inter) action has a significant contribution to shaping the modern world, because the reciprocal relatedness of things and people is always present. That void between us is just imaginary, because there is always a mutual correlation, influence and interaction. Kippenberger as saying “Simply to hang a painting on the wall and say that it’s art is dreadful. The whole network is important! Even spaghettini . . .“ 

Creative method lies in the sensitive listening, soaking, dipping, imprinting, expanding and contraction .... without need of clear rationalization. It's a whole-body immersion in weightlessness of the mind and the resulting painting is stop at random situation or just visualization of fleeting moment.


BIOGRAPHY

Viktor Fuček (contact: viktor.fucek@gmail.com) is a graduated architect who continued his studies in the Academy of Fine Arts, Prague and since years he has been actively present in the various fields of contemporary arts. His creative practice covers the field of visual arts from painting and installation to performances and extends into an interdisciplinary dimension when he collaborates with contemporary music composers to produce visual interventions. What is common all of these different kind of artistic activity is the constant effort to observe and closely scrutinize the social and ecological ambience around him to develop a better understanding about the human existence.