ARTIST PROFILE

Tomáš Džadoň

 • Slovakia (b. 1981 in Poprad)
 • Currently in Prague, Czech Republic.
 • „Džadoň, a Slovakian artist living in Prague articulates his ideas most eloquently in sculptural space, through installation." (in Umělec, 2010)

ARTIST STATEMENT

Oheň na streche.

Odporúčaný mod čítania: esej o nedokončenosti, striedavo zúčastnené pozorovanie.

„Upozorňujeme rodičov mládeže, ktorá trávi čas vysedávaním na obecných zastávkach, že môže byť od nich vymáhaná uhrada nákladov na opravu škôd a vyčistenie priestoru.“

Ústredné miesto stretávania na najväčšom sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici bola nefunčná autobusová zastávka. Pred niekoľkými rokmi ju mesto zrekonštruovalo a sfunkčnilo, tým pádom sa ale miesto na rozhovor, rande a deal presunulo na trčiace torzo nedostavaného betónového nadchodu z 80. rokov.

O transformácii sa toho v kontexte post-socialistických krajín popísalo pomerne veľa, menej už o nedokončenosti. Kým transformácia je odkazom na budúcnosť a tento svietivý vektor v nej skoro úplne prekrýva súčasný stav liminality v úspornom režime, nedokončenosť je plným priznaním stavu medzi, ale bez prísľubu, že by to niekedy malo byť inak. Len máločo pri tom tak dokonale prilieha na súčasnosť ako nedokončenosť a nestíhanie, nesplniteľné deadliny a permanentné priority switches. Tým pádom nedokončenosť nevzbudzuje prílišné sympatie, ani len empatiu nie a z verejného priestoru je väčšinou buď vytesnená (demoláciou alebo zákazom vstupu verejnosti), narýchlo prekrytá novými vrstvami (rekonštrukcia, zateplenie, zaoblenie), prípadne kamuflovaná (odovzdanie v termíne, ale na úkor kvality). Pri uvažovaní o práci Tomáša Džadoňa by ma ale bavilo nazrieť nedokončenosť ako konštruktívny prvok, vytvárajúci priestor pre spontánne zaoberanie sa vecami, ak nie priamo pre vstup do nich, ako v prípade nefunkčnej alebo nedokončenej autobusovej zastávky. Perspektíva neukončenosti tiež vytvára priestor pre odôvodnenie môjho vstupu do kunsthistorického projektu z cudzorodej antropologickej pozície. Projektami Tomáša Džadoňa sa preto preto chcem zaoberať ako určitým typom kultúrnej produkcie, umožňujúcej uvažovať o usporiadaní súčasnej spoločnosti. Dohodli sme sa, že pri tom ani raz nespomeniem Rancièra.

Nedokončenosť na dobu neurčitú možno u Tomáša Džadoňa nájsť v spôsobe, akým na seba vrství nesúrodé a pomerne ucelené systémy, aké konštelácie a priestory medzi nimi vytvára: romantizovaný folklorizmus a modernistickú utópiu (Pamätník ľudovej architektúry, Košice, 2013), urbánne plánovanie a tradičné bábkoherectvo (Tomáš Džadoň & Michal Moravčík. Prestupovanie/čakanie strednej nižšej triedy. Patrónka, alkoholosubsonické signály miesta. Tranzit.sk, 2015), hmatateľnú geológiu plátku slaniny a plátky slaniny zostavené na okne do horizontu, teda absolútnej nedosiahnuteľnej línie (*scape. Galerie AVU, Praha, 2005). Pri takomto vrstvení , juxtapozícii, alebo len manipulovaní celistvých systémov sa ukazuje ich neukončenosť v zmysle vždyprítomnej možnosti preskladať význam vzhľadom na nové spôsoby usporiadania a nazerania vecí (nie, nespomeniem Rancièrovu redistribúciu vnímateľného). Horizont vyskladaný z tradičného jedla je tu určujúcim obrazom. Budúce generácie dosť pravdepodobne uvidia tradičnú kultúru, modernistické plánovanie aj postmoderné zneistenie z celkom inej preskladanej perspektívy.

Vyššie spomínané Tomášove diela sa pohrávajú s geometriou súčasného nazerania: Funkčný a obývaný panelový dom ako podstavec pre tradičné drevenice. Tie sú vyzdvihnuté do závratnej výšky na piedestál modernistickej architektúry, ale ako také sú neprístupné. Pre samotných obyvateľov domu sú z jeho interiéru neviditeľné, hoci vedia o ich určujúcej prítomnosti. Drevenice sa dajú vnímať len zdola a z odstupu, ako obraz. Zrakom, nie telom. Obyvatelia domu vedia o ich prítomnosti a ťarche nad sebou, ale nemôžu do nich vstúpiť. Tento aspekt Pamätníka ľudovej architektúry sa mi zdá kruto výstižný – Ľudová kultúra je na Slovensku na jednej strane glorifikovaná ako určujúca zložka národnej identity, je však pri tom recyklovaná ako obraz, do ktorého sa nedá vstúpiť. Tým pádom nám ťažkne nad hlavami a očarúva nás zároveň.

Oproti tejto vízii ľudovej autenticity je panelový dom zredukovaný na podstavec, na číru funckiu, čo pomerne presne zodpovedá pohľadu na modernistickú architektúru na Slovensku. Tomáš Džadoň vo viacerých projektoch tematizuje panelovú výstavbu a snaží sa sprostredkovať pohľad na ňu ako na estetický objekt: Vytrháva ju pri tom z kontextu modernistického urbánneho plánovania a z radovej zástavby izoluje panelové domy ako jednotlivé objekty. Navyše ich namiesto sídliskovej pravouhlosti „historizuje“, teda zanáša do nich nedokonalosti podľa stereotypu turistických spotov: Vychyľuje ich zo svojej osi (Je to atrakcia, alebo to padá? City Gallery Prague, 2009 a Banská Stanica, 2011), alebo ich zaplavuje (Can´t undo / ctrl + Z. Kutná Hora, 2008). Dochádza pri tom k zaujímavému posunu: Namiesto makiet zámočkov v záhradách a parčíkoch pred železničnými stanicami Tomáš Džadoň inštaluje makety panelákov. Na železničnej stanici a pred renesančným zámkom. Je toto zvrtnutie rolí náznakom, že ani modernistická architektúra, napriek povestnej kriminalizácii ornamentu, nie je odolná voči marketingu a vstupuje do fázy atrakcií a atráp? Zlato prerastajúce domácou slaninou namiesto vlákien mäsa (Zlatom prerastená slanina, 2001), tak možno v skutočnosti podporuje chúťky po vegetariánskej ostalgií.

Kým na to prídeme, môžeme sa postaviť do rady s nižšou strednou triedou na nedostavanej Patrónke a pri čakaní rozjímať o nedokončenosti ako dôležitom, ale opomínanom faktore sociálnej mixity, participácie zdola, nenútenej apropriácie verejného priestoru a ďalších zaručených pojmoch grantových žiadostí. Bez nutnosti veľkej predstavivosti by nedotiahnutý modernistický projekt mohol byť opísaný ako príklad samoorganizovaného nízkoprahového centra generujúceho stretnutia ľudí rôzneho veku, národností, sociálneho zázemia vo verejnom priestore. Čoskorí alkoholici, veksláci, čo sa prispôsobili dobe, slušne pracujúci, alebo len pracujúci, študenti, bufetári, všetci pod jednou betónovou strechou, zdieľajúc moment.

Čo nám tu nesedí a škrípe z hľadiska kultúrnej politiky a grantov podporujúcich participáciu obyvateľov? Granty prideľované v kontexte rozvoja verejného priestoru budú ťažko určené na podporu obšemetných dealov a bufetov neurčitej cenovej. Ale o to ani nejde. Argument mieri niekde k pochybnosti, či konvivialita, etnizovaná festivita a radostné zdieľanie, ktoré sú častými atribútmi umenia vo verejnom priestore, nie sú nástrojmi akejsi neutralizácie či pacifikácie verejného priestoru v politickom zmysle. Takéto umenie môže mať v lepšom prípade terapeutické alebo pedagogické účinky, zároveň ale zaplátava nedokončenosť a vypĺňa medzery, v ktorých by potenciálne mohli vzniknúť prejavy kritiky či nesúhlasu. Jeho neproblematickosť na štruktúrnej úrovni ešte znásobuje to, čo Markus Miessen nazýva násilím participácie.

Tomáš Džadoň a Michal Moravčík spracovali urbanizmus Patrónky nielen fromou výstavy (Corridor. Transit.sk, 2015), ale tiež formou bábkovej divadelnej hry. Jej spoluautorom a výrobcom bábok je projektant Patrónky Igor Rymarenko so svojím synom. Namiesto blahosklonného zrieknutia sa autorstva v prospech participácie tak naopak dochádza k zdvojeniu autorstva a moc projektanta nad fyzickým priestorom je znásobená režisérskou mocou nad reprezentáciami.

Na projektoch Tomáša Džadoňa je v politickom zmysle pozoruhodné aj to, že namiesto proklamácie otvorenosti priestoru pre všetkých pracuje s prekážkami a neprístupnosťou. Či už je to vytvorenie steny v galérii  ("Máš na míň!" (s Monogramistom T.D), Krokus Galeria Bratislava, 2010), umiestnenie dreveníc do neprístupnej výšky na „podstavec“ obývaného paneláku (Pamätník ľudovej architektúry, Košice, 2013-2016) grantový formulár ako mreža zabraňujúca divákom prístup do výstavného priestoru (Deadline. Galeria Sztuki Wozownia, Torun, 2012) či otáčajúce sa baumaxové napodobeniny drevených trámov znemožňujúce divákom uvidieť druhú stranu a vstúpiť do objektu (Super flat, 2007). Tým sa dostáva do hry dôležitý aspekt priestoru, a síce jeho nerovnomerné zakrivenie v prístupnosti pre rôznych ľudí, jeho meniaca sa miera zaheslovanosti vzhľadom na rôznych používateľov.

V čase písania textu ešte nebolo jasné, ako dopadne druhé stretnutie obyvateľov panelového domu na košickom sídlisku Furča, ktorí na prvom stretnutí neschválili predĺženie inštalácie dreveníc na ich streche. Ale priestor pre diskusiu, konfrontácu, intrigy, pochybnosti atď., ktoré pri procese vznikajú medzi obyvateľmi, umelcom, politickými predstaviteľmi mesta a médiami, je rovnako pozoruhodný, ako samotná inštalácia. Nie sú vytesnené z hry, ale sú jej určujúcim štruktúrnym prvkom. A to i za cenu rizika, že projekt skončí. Priznanie antagonizmu namiesto vytvárania obrazu mikroutópií, v ktorých všetko funguje a všetci participujú, je kľúčové. Súčasné Potemkinove dediny majú na fasáde neónový nápis „konsenzus“. Priestor pre rozporuplnosť a komplexnosť, odstup a ambivalentnosť, ktoré Tomáš svojimi projektami vytvára, sú pre uvažovanie o novom poňatí identity možno ešte výpovednejšie, než toľko diskutovaný vzťah medzi tradíciou a (post)modernou.


Ivana Rumanová 2016


BIOGRAPHY

born 1981 in Poprad, Czechoslovakia
lives and works in Prague (CZ) and Bratislava (SK)

EDUCATION
2008-2013, doctorate studies, AFAD Bratislava (studio prof. Dezider Tóth), SK
2006, Art Institute in Kankaanpää, FIN
2002-2007, Academy of Fine Arts, Prague, CZ
2001-2002, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, SK
1999-2001, Technical university Koszalin, PL

RESIDENCIES:

2012, Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle, Warsaw, PL
2009, Visegrad artist in residency at CCEA , Prague, CZ
2009, Neue Galerie, Graz, AT
2008, Otto residency, La Friche Belle-de-Mai, Marseille, FR
2008, Futura residency at Trebešice castle, Kutná hora, CZ

EXHIBITIONS

SOLO EXHIBITIONS (selected)

2014, XXL views on Slovak contemporary art - Prostor k nahlédnutí (Ľubomír Ďurček pohledem Jána Kraloviče, Tomáš Džadoň pohledem Barbory Šedivé), GASK, Kutná Hora, CZ
2012, Deadline, Galeria Sztuki Wozownia, Torun, PL
2012, Touch (with Jozef Bolf), Galerie Chodovská tvrz, Prague, CZ
2010, Dispozitiv (with Michal Moravčík), Galerie u dobrého pastýře Brno, CZ
2010,  "Máš na míň!" (with Monogramista T.D), Krokus Galeria Bratislava, SK 
2010, Nová tradícia, Kasárne Kulturpark Košice, SK
2010, The Race (with Valentino Diego), hunt kastner artworks, Prague, SK
2010, ”joining things togehter, you are talking about floor, i am talking about furniture!” (with Kaspar Bucher), Marks Blond Project, Bern, CH
2009, Glowing archetypes, CCEA, Prague, CZ
2009, Is it an atraction, or it is tumbling down?, City Gallery Prague, CZ
2009, No man`s land, Jeleni Gallery, Prague, CZ
2008, "Slovenská strela", galéria HIT, Bratislava, SK
2008, thurible (with Istvan Csakany), gallery by night, Budapest, HU

GROUP EXHIBITIONS (selected)

2015, Corridor, Tranzit.sk, Bratislava, SK
2015, Cumuli – Trading Places, L 40 – Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, Berlin, DE
2014, Art has no alternative, Tranzit.sk, Bratislava, SK
2014, "Summer exhibition", Krokus Galeria Bratislava, SK 
2014, Architecture Biennale, Czechoslovak Pavillion, Venice, IT
2014, Slowakische Mythologien, Galerie für Zeitgenösissche Kunst Leipzig, Leipzig, DE
2014, What have we cooked, Bratislava City Gallery, SK
2014, 7th New Zlín Salon 2014, Regional Gallery of Fine Arts in Zlín, CZ
2013, We´ll Try It Through Space, Nitra Gallery, SK
2013, Where is My Home? DOX, Prague, CZ
2013, "Summer exhibition", Krokus Galeria Bratislava, SK 
2013, Panel Story, Pálffy Palace, Bratislava City Gallery, Bratislava, SK
2012, Systems and Accidents, Ex Elettrofonica Rome, IT
2012, Asking Architecture, Slovak Pavilion at 13th Architecture Biennale in Venice, IT
2012, Finalists of Oskar Čepan Award, Výtvarná únia Bratislava, SK
2012, Zones of Habitation, Krokus Gallery, SK 
2011, Inter-view 2, Nitra Gallery, SK
2011, Sedmokrásky a klony, Slovak National Gallery, Bratislava, SK
2011, PRAGUE BIENNALE, Microna Prague, CZ
2011, OUTPOST, Trafo Gallery Budapest, HU
2010, Form of Transformation, MUSA, Wien, AT
2009, Form of transformation, Brno House of Art, CZ
2009, Chalupecky-Award, DOX Prague, CZ
2009, Oskar Čepan Award, Gallery Médium, Bratislava, SK
2009, Erased walls, Freies museum Berlin, DE
2009, Atlantis, Open gallery, Bratislava, SK
2009, Model, State Gallery Bratislava, SK
2009, Something of myself, huntkastner artworks, Prague, CZ
2009, Skúter - Young art bienalle, GJK Trnava, SK
2008, Move on, Futura gallery, Prague, CZ
2008, Illusion of space / attempt at a new reading, Gallery of Nitra, SK
2008, "Wie du mir", Graz, AT
2008, Crazycurators bienalle, Space Gallery Bratislava, SK
2008, Contemporary Czech Cubism, Old town hall, Prague, CZ
2008, Essl Award,Kunstforum Ostdeutsche,Galerie Regensburg, DE
2007, Essl Award 2007, Essl Museum, Klosterneuburg, AT
2007, When risk becomes form..., Futura gallery Prague, CZ

AWARDS
2012, Tatra Banka Foundation Art Award - Young Artist
2012, Oskár Čepan Award - Finalist
2009, Chalupecky Award - Finalist
2009, Oskar Čepan Award - Finalist
2009, Cyprián Award, Young art bienalle Skúter, Trnava, SK
2007, Essl Award, First prize

RESIDENCIES
2012, Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle, Warsaw, PL
2009, Visegrad artist in residency at CCEA , Prague, CZ
2009, Neue Galerie, Graz, AT
2008, Otto residency, La Friche Belle-de-Mai, Marseille, FR
2008, Futura residency at Trebešice castle, Kutná hora, CZ

COLLECTIONS
Slovak National Gallery, SK
National Gallery Prague, CZ
Trebešice Castle Collection, CZ
Ján Koniarek Gallery Trnava, SK
Turcianska Galéria, SK
Stredoslovenská Galéria, Banská Bystrica, SK

BIBLIOGRAPHY

Tourists Like Us. Critical Tourism and Contemporary Art, text: Federica Martini, ECAV, Sierre - Vilnius Academy of Arts Press, 2013
FLASH ART CZ/SK English Issue 2/2013, Profiles: Tomáš Džadoň, text: Jan Wollner
FLASH ART CZ/SK 27/2013, "Ohraničenie slobody mi príde ako v určitom zmysle dobrá vec", interview by Fedor Blaščák (SK)
FLASH ART CZ/SK 26/2012-2013, "Oskár Čepan Prize", text by Katarína Slaninová
Unusual stories of Slovak Housing Estate - "I am from block of flats, I am housing-estate-type", documentary by RTVS and Filmarium s.r.o., directed by Ján Stračina, 2012, lenght 26:03 min.
Profil 4/2012, "The King is naked. Again.", review of Oskár Čepan Prize 2012, text by Norbert Lacko and Silvia Čúzyová
Form of Transformation, exhibition catalogue, published by Brno House of Art
Jindřich Chalupecký award, exhibition catalogue, text by Palo Fabuš
ERA 21- 5/09 /"Neoconceptual artist is building a catalog house", text by Eva Červinková
FLASH ART- Czech&Slovak edition num12/09, text by Terézie Nekvindová
Illusion of space / attempt at a new reading / exhibition catalouge, text by Barbora Geržová, 2008
VENTILO no.230, Entre deux portes, text by M. Nanquette- Querette (in French)
ARCHITEKT 04/08 Tomáš Džadoň, text by Jiří Ševčík
PROJEKT 03/08: "I believe in emotional construction", text by Šárka Dumbrovská
Essl Award 2007, exhibition catalouge
Art&Antique, 12/07, Tomáš Džadoň, text: Katka Tučková

PRESS

 • Today, more than ever, we find ourselves surrounded by images from the past. Yet we have a paradoxical tendency to describe our relationship to the past with words like disinterest, shallowness and loss. These words suggest a tendency to head through our daily lives with no significant concern for either the past or the future. Our contemporary society often feels disjointed, lacking in a definite ideological direction, yet here we are surrounded by a rich heritage of reminders, artifacts, and ideas inherited from our predecessors. If we paid more attention, we might realize that we live through the past a lot more than we would like to admit to ourselves. The past presents us with questions and contradictions which we must first face if we are to take the future even a little bit seriously.
  Tomas Džadoň candidly views the past as a permanent presence, and his work constantly presents this to the viewer. A Slovakian artist living in Prague and influenced greatly by graphic arts, Džadoň articulates his ideas most eloquently in sculptural space, through installation. 
  In that form, he has worked with objects such as bacon, a church censer, traditional-style wooden houses known in Slovak as drevenice, and panelák—the concrete, prefab apartment buildings of the Socialist era. These visual devices have constituted his artistic vocabulary for some time now. His easily discernible local-folkloric aesthetics can be interpreted in two ways: as cheap kitsch, or, on the other hand, as a bold confrontation with nostalgia—which Christopher Lasch poignantly described as an abdication of memory. A finalist in 2009 both the Czech Republic’s Jindřich Chalupecký Prize and the Slovak Jan Čepan Award, Džadoň asks his audience to relate through personal memory with a past inherited through the culture of their ancestors. Whether or not the spectators succumb to nostalgia, they do not depart untouched. 

  The Past Buried Alive 
  Nostalgia nowadays is everywhere. It is one of the driving forces behind tourism, and its emotional appeal has been exploited by advertising gurus. It not only affects older generations; indeed nostalgia and “retro” are well known to teenagers experiencing rapid cultural shifts. Nostalgia takes its toll mostly where cultural or national identity form. Evident everywhere from cinema to literature, it idealizes not only the political transformations of the past twenty years in Eastern Europe, but also Western imperialist history. 
  Those political transformations are characterized by an ignorance of the political and social persecution suffered by the countries that underwent them. An idealized imperial history implies a perverse view of superpower, which concerns the decline of the original, local culture irrevocably and insensitively affected by colonization.1 
  Although nostalgia (from the Latin nostos - to return home, and algos - pain, suffering) may seem to be a natural process, it is in fact a recent phenomenon, connected to globalization, geographical mobility and the increasing pace of change. As Renato Rosaldo writes in his “Imperialist Nostalgia,” the term was first used in the Swiss Army during military expeditions far from home as a way to describe a pathological form of homesickness—more a physical than a mental difficulty. 
  To go too far from home implied the risk of death.2 
  The concept only began to enter the broader cultural imagination in the period of the Industrial Revolution. Until then, nostalgia signified the spatial distinction between city (alienation) and the country (authenticity). It only emerged as a time-related concept later—now linked specifically to the past. The sociologist Bryan Turner even claims that in the decades around the turn of the 19th to the 20th century, sociology itself was inseparably bound to the discourse structured by nostalgia.3 Later, sociological thought came to recognize the main symptoms of nostalgia as feelings of historical decline, absence or loss of personal unity and moral boundaries, loss of personal freedom and autonomy, and the loss of simplicity, authenticity and emotional spontaneity.4 
  Nostalgia is an important aspect of Christopher Lasch’s analysis of progress in his book, The True and Only Heaven.5 According to Lasch, hope in progress goes hand in hand with nostalgia, even if they may seem contradictory. The optimistic idea of “constant world improvement” makes mysterious and rationally unattainable social forces the harbingers 
  of change, weakens personal responsibility and excludes personal involvement in bringing progress about. 
  We have constructed a conceptual barrier between the “simple” past and a “complex” present, and nostalgia is an expression of this illusionary divide. It effectively rules out the potential for intelligent reflection upon the past. We think of nostalgia in the image of the country idyll, replete with all its “simple” pleasures. The charming idyll is not, of course, a truthful depiction of country life. But it exists in the (nostalgic) memory of childhood safety and simplicity. “Nostalgia evokes the past only to bury it alive,” writes Lasch. “Like hope and progress, nostalgia enthusiastically declares the past dead, and denies its influence on the future.” 

  Rabbit Hutches 
  Superficial interpretations of Džadoň’s work suggest that it contains a longing for bygone times—but the artist has much more to offer, making the above theoretical excursion necessary. His work incorporates the theme of “Ostalgia,” a well-established idea in Eastern Europe that distorts the experience of totalitarianism and represents the limits of objective historical analysis, much in the way that nostalgia signifies the divide between country and city, tradition and modernism. 
  For Džadoň, as for many other Czechs and Slovaks, the panelák has become a major symbol of the communist regime: this particular breed of prefab concrete high-rise constructed in huge numbers across the country between 1950 and 1990, with its characteristic soulless architecture is, understandably, a common target of humor and contempt. Paneláks, famously named “rabbit hutches” by former Czechoslovak president Vaclav Havel, are still inhabited by a third of the population in the Czech Republic. They are essentially the same as the German Plattenbau or the Khrushchyovka of the former Soviet Union. Some similarities can even be found in the notorious American project, the Pruitt-Igoe urban housing project, built in the fifties and designed by Minoru Yamasaki, architect of the World Trade Center. It was demolished less than twenty years later because of unsuitable living conditions. 
  The panelák, an ever-present reminder of communism, has become part of Czech and Slovak culture. For younger and middle-aged generations who grew up or still live in the blocks, the uniformity of living spaces therein symbolizes an important formative experience. Džadoň himself grew up living in a panelák “home” in Poprad, Slovakia overlooking the Tatra Mountains. It still forms the inspiration for his work, particularly a series revolving around the panelák itself, carefully juxtaposed to traditional folk architecture. In it, Džadoň extracts the panelák from the realm of daily routine and nostalgia. 
  In the installation Sídlisko Ždiar (Ždiar Neighbourhood, 2008), an estate of scale model panelák are painted to imitate the façades of drevenice, or traditional wooden houses. In the unrealized Monument lidové architektury (Folk Architecture Monument, 2006), Džadoň proposed to build three drevenice atop a panelák. YTONG (2007) replicates the façade of one drevenice using contemporary building materials. 
  In these works, traditional architecture becomes a key to the past. It does not function as an exact historical record but rather, like the poetic image of the country idyll, as a metaphor for loss.6 The countryside, as Ursula Kelly writes in “Learning to Lose: Rurality, Transcience and Belonging” (A Companion to Michael Corbett, published in Journal of Research in Rural Education, 2009), will probably always be connected to loss. Interestingly, Džadoň uses this symbol, the drevenice, next to an object as problematic and infused with significance as the panelák. It is left to the spectator to decide whether to leave this work merely aware of its ambiguity, or to engage with the idea of loss. 
  There is some reference to loss in the title of his formidable, four-meter piece entitled Je to atrakce nebo to padá? (Is it a tourist attraction or is it tumbling down?, 2009). This work brings to light another interpretation of the panelák’s status in cultural iconography. Here Džadoň’s problem, expressed in the form of a precariously leaning high rise, evokes nostalgia. In Can’t Undo (2008), an installation of a scale model panelák half-submerged in a moat, and Panelák? (Block?, 2009) a sculpture of a building stripped of its four façades, Džadoň does not merely present us with different interpretations of a single theme, but boldly extracts ideas from 
  a complex communal memory, which we may or may not wish to acknowledge. In this way, Džadoň attempts to discuss the threat of a past hidden under the romantic undertones so poignantly analyzed by Christopher Lasch. The message in his work takes on urgency as the juxtaposition between socialist architecture and the traditional drevenice stimulates emotional ambiguity in the viewer. 
  When Džadoň portrays tradition as a creation—as opposed to a natural development—in his master’s thesis Superflat (2007), he does not intend to mock or to alienate the most authentic aspects of local culture. Rather, he comments on the unavoidable artificiality of our relationship to the past. When we pass from the front to the back of the façade of 
  a drevenice, and find that we are still, always “outside” it, we must ask whether the much-hated panelák is really less valuable than traditional folk architecture. Džadoň, without 
  a hint of irony, points out that sooner or later we will have to accept that “traditional” status is looming over the panelák, too. The panelák is the new drevenice. 
  According to Lasch, the experience of alienation is a natural element of the human condition. Tradition, like nature, is considered a potent symbol of authenticity, simplicity and purity, even though it is only a social construct. Everyone holds inside them an idealized picture of a home saturated with human warmth and safety. When forging a bond with the controversial past, nostalgia becomes understandable—but it is not a sustainable defense mechanism. 

  Transitions to authenticity 
  At the heart of Džadoň‘s oeuvre lies a strong focus on the present, as demonstrated by a series of works dealing with the theme of transition, or the shift between past and future. The works Brána (Gateway, 2008) and Portál (Portal, 2009) are replicas of thresholds typical to the panelák, framed by characteristic red bricks. In Brána, a doorframe is multiplied outward, repeating its form, creating in the banal figure of the doorway an association with the sacred. This multiplied form is also used in Územie nikoho (No Man’s Land, 2009), in which a basic doorframe is multiplied, extending and reframing the point of entry. As the artist explains, in an interview by Terezie Nekvindová (in the Slovak architecture journal Stavba, 2009), “The entrance door is an emphasis of the particular zone of transition. In folk architecture the entry door is highly symbolic: a tall threshold that had to be stepped over, the head had to be lowered, bent or humbled when crossing the entrance. It is very important as a division and transition zone.” 
  The dynamic combination of personal and collective memory, memories of the artist’s experience, and the influence of his surroundings are key aspects of Džadoň‘s work. His objects and installations serve as the common ground linking a testament to tradition with the urge to forget, cutting short any longing for an idealized past by incorporating the actual circumstances of the present. A longing for safety and security, the need to return to the mother’s womb—in psychoanalytical terms—is the most powerful symbolic metaphor for home. In his most recent work, Džadoň places the panelák right in the epicenter of this allegory. 
  The appropriation of Euclidean geometry—clean, precise, absolute forms with strong outlines—in the formation of his present work—makes his attempt to find and recuperate authenticity even more exciting. These works are more real than reality itself. Even they cannot escape the simulation to which they are a response. This in itself is a valid commentary in a world where nothing is more artificial than the denial of artifice as a permanent condition of human nature. 


  1 Rosaldo, Renato. “Imperialist Nostalgia” Pp. 107-122 
  in Representations, 26. Spring 1989. 
  2 Ibid. 
  3 Cit. podle Frow, John. 1991. “Tourism and the Semiotics 
  of Nostalgia” Pp. 123-151 in October, 57. 
  4 Ibid. 
  5 Lasch, Christopher. True and Only Heaven: Progress and Its Critics. London - New York : W. W. Norton & Company 1991. 
  6 Kelly, Ursula A. 2009. “Learning to Lose: Rurality, Transcience, and Belonging (A Companion to Michael Corbett)” In Journal 
  of Research in Rural Education, 24 (11).