ARTIST PROFILE

Svetlana Fialova

  • Slovakia (b. 1985 in Kosice)
  • Currently in Kosice, Slovakia.

ARTIST STATEMENT

Dlhodobo a kontinuálne rozvíjam prácu v „tradičnom“ médiu kresby (a grafiky), ktoré sa snažím transformovať do súčasných vizuálnych foriem. Inšpirujú ma starí majstri a moderna rovnako ako televízne programy, internet, komiksy, či vedecká ilustrácia.
Charakter mojej kresby by sa dal označiť ako mixáž vcítenia sa, anekdotickosti i ironického prehodnotenia pop- a subkultúrnych impulzov, reflexií súčasného života, osobných i generačne podmienených pocitov.
Moju kresbu možno situovať niekde na rozhraní príbehu a psychologizácie – jednotlivé výjavy sú radené do akejsi roztrúsenej a priestorovo zámerne neusporiadanej naratívnosti evokujúc sieť, ktorá sa rozvíja s dôrazom na izolovanosť jednotlivých submotívov. Výjavy tak indikujú psychologicky prežívaný čas, kde sa minulosť mieša s prítomnosťou a kde sa prelína záujem o drobný detail s duplovaním motívu, deformáciou či opakovaním niektorých prvkov. Výjavy skladám kolážovito - kompozične mnohovrstevné obrazy zapĺňam špecifickou ikonografiou a metaforami, vytvárajúc tak moju individuálnu mytológiu.
 
My work originates in my interest in traditional media such as drawing and fine print, which I try to transform into current visual forms. I get inspired by old masters and modern art as well as by TV programmes, the Internet, comic books or scientific illustration.
The nature of my drawings could be described as a mixture of empathy, anecdotes and ironic review of pop- and subcultural impulses. It is a reflection of current moods and personal and generational feelings.
My work finds itself somewhere on the border of storytelling and psychology - separate scenes are arranged in a kind of multiple and spatially disordered narrative network, with an emphasis on isolation of various sub-motives.
The scenes suggest psychologically experienced time where the past mixes with the present and where the interest in a small detail mixes with multiplying, distorting or repetition of certain elements. I use collage as a building tool - compositionally multi-layered pictures are filled with a specific iconography and metaphors, creating my individual mythology.
 BIOGRAPHY

Svetlana Fialová (1985, Košice, Slovensko) 

Žije a pracuje v Košiciach.

VZDELANIE
2011—2015 ArtD./školiteľ prof. Daniel Fischer, akad.mal, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2007—2010 MgA./Ateliér malby II, doc. Vladimír Skrepl, Akademie výtvarných
umění v Praze

2004—2008 Bc./Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby, KVUaI FU TU v Košiciach

OCENENIA
2016 – finalistka, Cena Nadácie Novum (ešte neudelená)

2015 – finalistka, Nadácia VÚB - Maľba roka

2013 – 1. miesto, Jerwood Drawing Prize, Veľká Británia 

2012 – finalistka, Nadácia VÚB - Maľba roka

2012 – finalistka, Essl Art Award CEE, Česká republika

2012 – finalistka, Cena kritiky za malbu, Česká republika

REZIDENCIE
August 2015–Nástupište 1-12, Topoľčany

Máj 2013—Február 2014 – Red Gallery, Londýn, UK
Júl 2014 – The Drawing Lab, School of the Arts, University of Northampton, UK
Apríl 2012 – Guest Room Maribor, SL

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY


2016 - You you you you – Atelier XIII, Bratislava, Slovensko

2016 – Niekto o mne vie všetko, Východoslovenská galéria, Košice, Slovakia

2015 – Bears, catastrophes and other everyday events, (spolu s Katarína Janečková Walshe), Nová galerie, Praha, Česká republika

2014 – It Is One, Plusmínusnula galéria, Žilina, Slovensko

2014 – UFOs & River Flows, Zahorian & Co gallery, Bratislava, Slovensko

2014 – Brilliant at Diagnosis, GPLspace4, Viedeň, Rakúsko

2014 – It’s like an earthquake, Le Salon, Paríž, Francúzsko

2012 – Kde je můj smíšek?, Buňka gallery, Ústí n/Labem, Česká republika

2011 – Vínoslava Svařená, Gallery Enter, Bratislava, Slovensko

2011 – Urban Legends, Meet Factory, Praha, Česká republika (spolu s randomroutine, Maďarsko)
2008 – Gallery By Night, Studio Gallery, Budapest, Hungary (spolu s Judit Fischer, Hungary)

2008 – 217, etc.galerie, Praha, Česká republika

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY
2016 - Linoryt NOW!, Galerie Hollar, Praha, Česká republika
2016 – Oyster!, ZOYA Museum, Modra, Slovensko
2015 – VÚB Maľba roka, Galéria Nedbalka, Bratislava, Slovensko
2015 – CZxSK, Galéria Gagarinka, Bratislava, Slovensko
2015 – Reset/ XI. Trienále malého objektu a kresby, Galéria J. Kollára, Banská Štiavnica, Slovensko
2014 – YIA Art Fair, Paríž, Francúzsko
2014 – L ND N, ZAHORIAN & Co gallery, Bratislava, Slovensko
2014 – Rozmanitosť nutná/ VŠVU Model, SNG, Bratislava, Slovensko
2014 – Slovak Now!, DvorakSec Contemporary, Praha, Česká republika
2013 – Jerwood Drawing Prize, Jerwood Visual Arts Space, Londýn, Veľká Británia 2013 – ArtD No1, Dom umenia, Bratislava, SK / Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovensko
2013 – Folk – Recycling, TIC gallery – Galerie U Dobrého pastýře, Brno, Česká republika
2013 – Kemény Dió, Miskolci Galéria, Miskolc, Maďarsko
2012 – VÚB Maľba roka, Ministerstvo kultúry, Bratislava, Slovensko
2012 – GuestRoom Maribor Razstava, Velika Kavarna, Maribor, Slovinsko
2012 – 6. Zlínský salon mladých, Dom umenia, Zlín, Česká republika
2012 – Back to the Reality, Photoport, Bratislava, Slovensko
2012 – Cena kritiky za malbu, Galerie kritiků, Praha, Česká republika
2011 – Súčasná slovenská grafika - trienále, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovensko
2011 – Po skú3, VSG, Košice, Slovensko
2011 – Essl Art Award, GHMP, Praha, Česká republika
2011 – Skúter III, bienále mladého umenia, Galéria Jána Koniarka, Trnava, Slovensko
2011 – Home edition, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovensko
2010 – La Nuit Blanche, Košice, Slovensko
2010 – Áno lino, medzinárodný workshop, Banská St a nica, Banská Štiavnica, Slovensko
2010 – Diplomanti AVU 2010, Národní galerie, Praha, Česká republika
2009 – Contemporary drawing Košice – Prague – Budapest, Kasárne Kulturpark Košice, Slovensko / VICE gallery & 2. Patro gallery Praha, Česká republika / Studio & Labor gallery Budapest, Maďarsko (ako umelkyňa a kurátorka)
2008 – East of Eden, Karlín Studios, Praha, Česká republika
2007 – East of Eden, SPACE gallery, Bratislava, Slovensko
2006 – Jesenná prehliadka, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, Slovensko

Svetlana Fialova (1985, Kosice, Slovakia)
Lives and works in Kosice.

EDUCATION
2011—2015 – PhD studies, studio +-XXI of Daniel Fischer, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia
2007—2010 – MA Painting, Academy of Fine Arts, Prague, Czech Republic
2004—2008 – BA Printmaking, Faculty of Arts, Technical University Košice, Slovakia

AWARDS
2016 – finalist, NOVUM Foundation for New Art (yet to be awarded), Slovakia
2015 – finalist, VUB Foundation Award for Painting for Young Artists, Slovakia
2013 – 1st prize winner, Jerwood Drawing Prize, United Kingdom
2012 – finalist, VUB Foundation Award for Painting for Young Artists, Slovakia
2011 – nominee, Essl Art Award CEE, Czech Republic
2011 – finalist, Art Critics’ Award for Young Painting, Czech Republic

RESIDENCIES
August 2015 – Nástupište 1-12, Topoľčany, Slovakia
May 2013—February 2014 – Red Gallery, London, UK (Erasmus Plus)
July 2014 – The Drawing Lab, School of the Arts, University of Northampton, UK
April 2012 – GuestRoom Maribor, Slovenia

SOLO SHOWS
2016 – You you you you – Atelier XIII, Bratislava, Slovakia
2016 – Niekto o mne vie všetko, East Slovak Gallery, Košice, Slovakia
2015 – Bears, catastrophes and other everyday events, Nová galerie, Prague, Czech Republic (w. Katarina Janeckova Walshe)
2014 – It Is One, Plusminusnula gallery, Zilina, Slovakia
2014 – UFOs & River Flows, Zahorian & Co gallery, Bratislava, Slovakia
2014 – Brilliant at Diagnosis, GPLspace4, Vienna, Austria
2014 – It’s like an earthquake, Le Salon, Paris, France
2012 – Kde je muj smisek?, Bunka gallery, Usti n/Labem, Czech Republic
2011 – Vinoslava Svarena, Gallery Enter, Bratislava, Slovakia
2011 – Urban Legends, Meet Factory, Prague, Czech Republic (with randomroutine, Hungary)
2010 – Hriešne obrázky s vysokou kvalitou, Kasárne Kulturpark, Košice, Slovakia
2008 – Gallery By Night, Studio Gallery, Budapest, Hungary (with Judit Fischer, Hungary)
2008 – 217, etc.galerie, Prague, Czech Republic

GROUP SHOWS

2016 - Linocut NOW!, Hollar gallery, Prague
2016 – Oyster!, ZOYA Museum, Modra, Slovakia
2015 – VUB Foundation Award for Painting for Young Artists, Nedbalka Gallery, Bratislava, Slovakia
2015 – CZxSK, Gagarinka Gallery, Bratislava, Slovakia
2015 – RESET/ 11th Triennale of drawing and small object, Jozef Kollár Gallery,
Banská Štiavnica, Slovakia
2014 – YIA Art Fair, Paris, France
2014 – L ND N, ZAHORIAN & Co gallery, Bratislava, Slovakia
2014 – Diversity Required/ VŠVU Model, Slovak National Gallery, Slovakia
2014 – Slovak Now!, DvorakSec Contemporary, Prague, Czech Republic
2013 – Jerwood Drawing Prize, Jerwood Visual Arts Space, London, United Kingdom
2013 – ArtD No1, Dom umenia, Bratislava, SK / Central Slovakian Gallery,
Banská Bystrica, Slovakia
2013 – Folk – Recycling, TIC gallery – Galerie U Dobreho pastyre, Brno, Czech Republic 2013 – Kemény Dió, Miskolci Galéria, Miskolc, Hungary
2012 – VÚB Foundation Award for Painting for Young Artists, Ministry of Culture, Bratislava, Slovakia
2012 – GuestRoom Maribor Razstava, Velika Kavarna, Maribor, Slovenia
2012 – 6th Zlin Youth Salon, Zlin House of Arts, Zlin, Czech Republic
2012 – Back to the Reality, Photoport, Bratislava, Slovakia
2012 – Art Critics’ Award for Young Painting, Gallery of the Critics, Prague, Czech Republic 2011 – Contemporary Slovak Printmaking Triennale, Central Slovak Gallery,
Banská Bystrica, Slovakia
2011 – Po skú3, East Slovak Gallery, Košice, Slovakia
2011 – Essl Art Award, City Gallery Prague, Prague, Czech Republic
2011 – Pre-opening Artbanka Museum of Young Art, Prague, Czech Republic
2011 – Skuter III, biennale of young art, Jan Koniarek Gallery, Trnava, Slovakia
2011 – Home edition, Central Slovak Gallery, Banska Bystrica, Slovakia
2010 – La Nuit Blanche, public art exhibition, Košice, Slovak Republic
2010 – Áno lino, international workshop, Banská St a nica, Banská Štiavnica, Slovakia
2010 – Diplomanti AVU 2010, annual exhibition of graduates of AVU, National gallery, Prague, Czech Republic
2009 – Contemporary drawing Košice – Prague – Budapest, Kasárne Kulturpark Košice, Slovakia / VICE gallery & 2. Patro gallery Prague, Czech Republic / Studio & Labor gallery Budapest, Hungary (as an artist and a curator of the exhibition)
2009 – Urban Jealousy, the 1st International Roaming Biennial of Tehran, Belgrade, Serbia
2008 – East of Eden, Karlín Studios, Prague, Czech Republic
2007 – East of Eden, SPACE gallery, Bratislava. Slovakia
2006 – Autumn Show, Vojtech Loffler Museum, Košice, Slovakia