ARTIST PROFILE

Silvia Svecova

 • Slovakia (b. 1978 in Presov)
 • Currently in Casta, Slovakia.
 • artist, illustrator, graphic designer, ideamaker

ARTIST STATEMENT

“Tvorím, teda som.”
“Prišiel som, videl som, vytvoril som.”
“Umenie je život, život je umenie.”
(Silvia Švecová)

„Vytváranie umenia ma nekonečne napĺňa a uspokojuje. Je pre mňa chlebom a soľou. Moje myšlienky a pocity, prostredníctvom kreatívnej tvorby, dostávajú odev, ktorý má ľudí obohacovať a pozitívne naladiť. Moja tvorba cez ilustrácie a geometrické tvary otvára priestor do sveta imaginácie, ktorý dokáže byť z každej strany trocha iný.“

Venujem sa  ilustráciám, maľbe a umeleckých remeslám. Moje výtvory prechádzajú zmenami v čase, od optimistických ilustrácií, po expresionistické obrázky a príbeh rozprávajúce obrazy. Ich kontinuálnym vývojom v metodológii a v subjektoch obrazov. Zastúpenie rôznych tvarov s geometrickými vzormi a objektami nemení rozprávanie: tieto tvary sa k sebe vzájomne približujú a vytvárajú kompozíciu obrazu a príbehu. V poslednej dobe pracujem s abstraktným umením, kde sú tvary a farby "pretkané", s cieľom umocnenia pocitov.

„Silvia Švecová, sa ako výtvarná umelkyňa nevyhraňuje len jedným štýlom, okrem zrelej geometrickej abstrakcie venuje mimoriadnu pozornosť ilustratívnej časti svojej tvorby. Tá je populárna najmä medzi laickou verejnosťou a nachádza široké uplatnenie v úžitkovom umení, či už ako návrh na dizajnový koberec, alebo ilustrácie detských kníh, ktoré sú jej vášňou.
Tvorba autorky je výrazne poznačená kartografiou, ktorú vyštudovala, mapy šifruje do svojich obrazov a ich zmysel tak posúva hlbším smerom. V tomto smere môžeme hovoriť o hľadaní vlastnej cesty, východiska, teda o vlastných mapách, ktoré v sebe nesieme.
Možno práve preto pôsobí jej tvorba empaticky a svojich priaznivcov nachádza medzi laickou i odbornou verejnosťou.“
Kristína Slezáková, kurátorka

English

"I create, therefore I am."

"I came, I saw, I created."

"Art is a life, life is an art."

(Silvia Švecová)

"Creating art is infinitely fulfilling and satisfying me. It is my bread and salt. My thoughts and feelings through creative work, receive clothing that should enriche people and give a positive mood. My work through illustrations and geometric shapes opens the door to a world of imagination that can be from each side a little different."

Dedicated to illustrations, paintings and artistic crafts. My creations experienced a change through time, from buoyant illustrations until expressionistic images and story-telling paintings. Its continuous evolution in the methodology and in the subjects of the paintings. The representation of various shapes with geometric patterns and objects does not change the telling: these shapes, they approach each other to compose the image and the story. In the last time I am working with abstract art, where the shapes and colours are interwoven in order to enhance the feelings.

"Silvia Švecová, as a fine art artist unwon only one style, in addition to mature geometric abstraction pays special attention illustrative of his work. It is especially popular among the general public and is widely used in applied art, whether as a proposal for the design carpet or illustrations of children's books that are her passion.

Creating author cartography is significantly affected by the studied maps to encrypt their images and their meaning are shifted towards deeper. In this respect, we can talk about finding your own path, background, hence the custom maps that we carry within ourselves.

Maybe that's why it works creating empathy and their supporters are among the public and professionals. "

Kristina Slezáková, curatorBIOGRAPHY

Silvia Švecová

Narodila som sa v Prešove ( Slovensko ) v roku 1978, žijem v Bratislave od roku 2001 a od roku 2011 tvorím v ​​Častej. Som kreativistka, experimentátorka, realizátorka, idealistka, i výtvarníčka.  Od mala, som sa venovala  tvorbe úžitkového umenia a umeleckým remeslám. Veľmi pozitívne ma „zasiahla“ ilustračná tvorba ako aj práca s rôznymi materiálmi pri vytváraní textilných či iných diel. Spolu s manželom sa spolupodieľam pri zrode kreatívnych myšlienok a kreatívnych návrhov prevažne v oblasti umeleckej činnosti. Prostredníctvom maľovania a kreatívneho vytvárania sa snažím „potichu“ vyjadrovať svoje vnútorné „ja“ a komunikovať tak s okolitým svetom. Tvorím prevažne ilustrácie s orientáciou na detail, až po abstraktné, expresionistické obrazy a kresby, ktoré zachytávajú mnoho výjavov a podôb. Moja abstraktná tvorba je pri umiestnení do rôznych polôh (S-J, V-Z) plná prekvapení a odhaľuje nové dimenzie maľby. V súčasnosti spolupracujem s grafikmi v oblasti web dizajnu ako aj na poli interiérového dizajnu. Zúčastnila som sa niekoľkých spoločných aj autorských výstav.


Vzdelanie

1996 – 2001 Technická univerzita, Košice, Slovensko

Štúdium geodézie a kartografie na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Jún – September 2015 - The Euro-Aspire Validation Programme: Cultural Learning Practitioner Level 5 - poskytovateľ výchovy umením, Collage Arts, UK, United Kingdom - Neformálne vydelávanie v poskytovaní umenia

Vybrané pracovné projekty a výstavy

2016

 • Deň otvorených ateliérov
  Prezentácia tvorby, diel a vlastného ateliéru SiskArt širokej verejnosti, organizátor: MOS Modra

 • Salón Výtvarníkov
  Kolektívna výstava v ZOYA Gallery Museum – ELESKO Wine Park, Modra

 • Umenie a víno
  Výtvarné sympózium, Plenér živelnej maľby – Svätý Jur, maľovanie naživo a kolektívna výstava diel

 • Vydanie autorskej omaľovánky pre deti a dospelých “Kniha Fantázie”, spolu s prezentáciou pre verejnosť - http://siskart.eu/, https://www.behance.net/gallery/37054933/Kniha-Fantazie-omalovanka-nahlad,  článok http://www.3digital.sk/kniha-fantazie-od-silvie-svecovej-je-pre-deti-ale-najdu-sa-v-nej-aj-dospeli/

 • Výstava Výtvarné Spektrum, Bratislava, súťaž a kolektívna výstava diel

 • Návrh interiéru vstupnej haly
  Návrh interiéru pre vstupnú halu ZŠ Častá, s alternatívnymi materiálmi v prírodnom duchu, pomocou recydizajnu

 • Home Staging – viac na stránke: http://bit.ly/2i8Ezdj Výzdoba a estetické zladenie interiéru spolu s mojimi autorskými obrazmi, s následným fotením a videom pre apartmánový dom Orava v Trenčianskych Tepliciach

2015

 • Deň otvorených ateliérov
  Prezentácia tvorby, diel a vlastného ateliéru SiskArt širokej verejnosti, organizátor: MOS Modra

 • Salón Výtvarníkov
  Kolektívna výstava v ZOYA Gallery Museum – ELESKO Wine Park, Modra

 • Umenie a víno
  Výtvarné sympózium, Plenér živelnej maľby – Svätý Jur, maľovanie naživo a kolektívna výstava diel

 • Recyklovačka                                                         Kreatívne, zážitkové workshopy z recyklovaných materiálov pre verejnosť – organizátor a realizátor

 • Príprava detskej knihy s autorskými ilustráciami

 • Výstava Výtvarné Spektrum, Bratislava,                       súťaž a kolektívna výstava diel

 • TOTO som JA
  Autorská výstava TOTO som JA, Kafé LAMPY Bratislava


2014

 • Salón Výtvarníkov
  Kolektívna výstava v ZOYA Gallery Museum – ELESKO Wine Park, Modra

 • Projekt transformácie diel do podoby luxusných kobercov                                                               Spolupráca so zahraničnou spoločnosťou Bakero, orientovanej na design originálnych kobercov, návrh dizajnu podľa môjho diela a následné ručné spracovanie do luxusnej série v Indii, výstavy Dubaj, Paríž

 • Projekt Abstrakty                                       Experimentovanie s rôznymi tvarmi, technikami, materiálmi, zamýšľanie sa nad životným priestorom a udalosťami v ňom

 • Výstava Výtvarné Spektrum, Bratislava,                       súťaž a kolektívna výstava diel

 • Výstava obrazov, Malokarpatské osvetové stredisko Modra  autorská výstava vybraných diel


2013 

 • AGREGÁT                                                                               Spoluzakladateľka mimovládnej organizácie zameranej na umenie, kultúru, technologické inovácie a vytvárenie komunity podobne orientovaných kreatívnych ľudí /Kreatívny inkubátor/
 • Zahájenie projektu kombinovaných techník

Vytváranie umeleckých lavičiek / spoločná práca s Radovanom Švecom /

 • Salón Výtvarníkov,                                               kolektívna výstava na hrade Červený kameň
 • Výstava Výtvarné Spektrum, Bratislava, kolektívna výstava
 •  Výstava Víno a Umenie, Slovensko, kolektívna výstava

2012 

 • Salón Výtvarníkov, hrad Červený Kameň
Spoločná výstava na jednom z najkrajších a najzachovalejších hradov na Slovensku

 • Výstava Výtvarné Spektrum, Bratislava, kolektívna výstava
 • Výstava Výtvarné Spektrum,Trenčín, kolektívna výstava
 • Výstava Združenie miest a obcí Slovenska, kolektívna výstava

Kurzy a školenia

 • Test of English as a Foreign Language, TOEFL certifikát 2002, anglický jazykový kurz + certifikát TOEFL Bratislava

 • Intenzívny kurz angličtiny 2003 - 2004, AV, Bratislava

 • English Language Course at Profeciency 1 - Level C2 2005, International House Bratislava

 • Angličtina na úrovni CPE (Certificate of Profeciency in English), 2010 - 2011, Academia Istropolitana Nova        kurz + Certifikát o absolvovaní kurzu Angličtiny na úrovni CPE (Certificate of Profeciency in English)
 • Špecializovaný počítačový kurz na tvorbu grafiky a dizajnu - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, 2015, IT Academy, kurz + certifikát


English CV

I was born in Prešov (Slovakia) in 1978, living in Bratislava since 2001 and since 2011 creating in Častá. I am creativist, experimentator, realizator, idealist and artist. Since childhood I was interested in applied arts and artistic crafts. I was very positively „hit“ by illustrations and working with various materials, when creating textil or other art pieces. Together with my husband we put together creative ideas mainly in area of arts. Through painting and creative creation I am trying “silently” express my inner me and this way communicate with world around me. I create mainly illustrations with orientation to a detail, but also abstract expressionistic paintings, and drawings of many scenes and forms. My abstract creations is full of surprises and reveal new dimensions when putting to various sides (N-S, E-W). Nowadays I cooperate with graphics designers in area of web design and also in area of interior design. I have attended several common and author exhibitions.  


Education

1996 – 2001 Technical University, Košice, Slovakia

Full time study on Faculty of Mining, Ecology, Management and Geotechnology with Master`s degree in Surveyorship, Geodesy and Cartography.

June – September 2015 - The Euro-Aspire Validation Programme: Cultural Learning Practitioner Level 5 - Collage Arts, UK, United Kingdom, Informal Education in Providing Art


Selected work projects and exhibitions

2016

 • Open Studio Day - Author presentation of atelier and art SiskArt to public, organizator: MOS Modra
 • Artists Saloon - Group Exhibition in ZOYA Gallery Museum – ELESKO Wine Park, Modra
 • Arts & Wine - Artistic symposium, open air painting – Svätý Jur, live painting and Group Exhibition
 • Publishing authors colouring book for kids and adults “Book of Fantasy”, together with presentation to public - http://siskart.eu/, https://www.behance.net/gallery/37054933/Kniha-Fantazie-omalovanka-nahlad,  article http://www.3digital.sk/kniha-fantazie-od-silvie-svecovej-je-pre-deti-ale-najdu-sa-v-nej-aj-dospeli/
 • Exhibition Výtvarné Spektrum (Art Spectrum), Bratislava, competition and collective art exhibitions
 • Interior design of entrance hall  - Design of entrance hall for primary school in Častá, with alternative materials and in nature spirit, by means of recycled design
 • Home Staging – more at: http://bit.ly/2i8Ezdj Decoration and aesthetic aligning of interior with my author paintings, subsequently with photoshooting and video production for apartment house Orava in Trencianske Teplice

2015

 • Open Studio Day - Author presentation of atelier and art SiskArt to public, organizator: MOS Modra
 • Artists Saloon - Collective exhibition in ZOYA Gallery Museum – ELESKO Wine Park, Modra
 • Arts & Wine  - Artistic symposium, open air painting – Svätý Jur, live painting and collective exhibition
 • Recyklovačka  - Creative, experience workshops from recycled materials to wide public - oranisator and realisator
 • Preparation of kids’ books with authors illustrations
 • Exhibition Výtvarné Spektrum (Art Spectrum), Bratislava, competition and collective art exhibitions
 • TOTO som JA (THIS is ME)- Authors exhibition TOTO som JA, Kafé LAMPY Bratislava

 

2014

 • Salón Výtvarníkov  (Artists’ Saloon) - Collective exhibition in ZOYA Gallery Museum – ELESKO Wine Park, Modra
 • Project of transformation paintings to resemblance of luxury carpets - Cooperation with foreign company Bakero, oriented to a design of original carpets, design according to my painting followed by handmade carpet making into luxury series and exhibition in India, Dubai, and Paris
 • Projekt Abstrakty (Project Absract) - Experimentation with various shapes, techniques, materials, thinking of live space and events in it.  
 • Exhibition Výtvarné Spektrum (Art Spectrum), Bratislava, competition and collective art exhibitions
 • Paintings Exhibition, Malokarpatské osvetové stredisko Modra – authors exhibition of selected paintings

2013

 • AGREGÁT- Co-founder of an NGO focused on art, culture, technological innovation and the creation of communities like-minded creative people / creative incubator/

 • Project start of applied arts - Creating artistic benches /Common work with Radovan Švec/

 • Salón Výtvarníkov /Saloon of Artists/ - Group Exhibition on Red Castle
 • Výtvarné Spektrum/ Art Spectrum/, Competition, Group Exhibition, Bratislava
 • Wine & Art Exhibition, Slovakia
 • Project Fish People - Study of amorphous shapes and a series of images with people on Fish

2012

 • Salón Výtvarníkov, hrad Červený Kameň /Red Castle/, Group Exhibition

 • Výtvarné Spektrum/ Art Spectrum/, Competition, Group Exhibition, Bratislava
 • Výtvarné Spektrum/ Art Spectrum/, Competition, Group Exhibition, Trenčín 
 • Exhibition of Združenie miest a obcí Slovenska / Association of Towns and Communities of Slovakia/, Group Exhibition
Training, courses

 • Test of English as a Foreign Language, TOEFL certificate, 2002, Bratislava

 • Intensive english course 2003 - 2004, AV, Bratislava

 • English Language Course at Profeciency 1 - Level C2, 2005, International House Bratislava

 • CPE (Certificate of Profeciency in English) 2010 - 2011, Academia Istropolitana Nova,  Course + Certificate 
 • Specialised computer course on Creating Graphics and Design - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, 2015, IT Academy, Course + Certificate

PUBLICATIONS

 • Kniha Fantázie - autorská omaľovánka pre deti a dospelých/ BOOK OF IMAGINATION - coloring book for children and adults - http://siskart.eu/,
  https://www.behance.net/gallery/37054933/Kniha-Fantazie-omalovanka-BOOK-OF-IMAGINATION
  Inline image 1
 • Publikácia mojej básne a ilustrácií "Dobrí susedia od vedľa" , 1/2 v slovenskom a druhá 1/2 v českom jazyku v českom časopise Klobuk na Pažezu. Je o našom priateľstve a dobrých vyťahoch s našimi bývalými bratmi v Československu.
  Publication of my poem and illustrations "Dobrí susedia od vedľa" in 1/2 Slovak and 1/2 Czek language in Czek magazine Klobuk na Pažezu. It is about our friendship and good relationship with our former brothers in Czechoslovakia.
  Alt

  Alt

BIBLIOGRAPHY

 • 2016

  Displaying IMG_20170315_105552jpg

   
  Displaying IMG_20170315_105052jpg

  Displaying IMG_20170315_105158jpg

 • Alt

  Alt


  Displaying 2017-03-15_11-00-50jpg


  Displaying 2017-03-15_10-57-39jpg
  Displaying 2017-03-15_11-00-53jpg

 • 2014

  Alt

  Alt

  Alt
 • 2013

  Alt

  Alt

  Alt

 • 2012

  Alt

  Alt

  Alt

  Alt

PRESS