ARTIST PROFILE

Roman Durcek

 • Slovakia (b. 1990 in Zlaté moravce)
 • Currently in Malé Vozokany, Slovakia.

REPRESENTATION

CONTACT & LINKS

ARTIST STATEMENT

Prítomnosť/ PRESENCE/

Prítomnosť je širokospektrálna pre každého človeka. Poukazujem na komplikovanú situáciu, ktorá je ovplyvňovaná súčasným establishmentom. Ide     o utečeneckú vlnu, ktorá rezonuje vo všetkých krajinách sveta. Poukazujem na nezmyselnosť a iracionalitu tejto situácie. Matrac som zvolil ako objekt stability, s čím je človek spätý celý život a práve o ktorý všetci tí ľudia v exile prišli. Riešením tohto konceptu je vypaľovanie do starého matracu ,,PRESENCE“, čo                  v medzinárodnom kontexte znamená prítomnosť. Tento jednoduchý prvok som nainštaloval do krajiny, kde na jednej strane je pusto a na strane druhej vidíme pole s vyrastajúcim obilím ako nádej na lepší život. Matrac je symbol inštalovaný  v nepravidelnej sínusoide, ktorá pripomína vzostup a pád tejto neľahkej situácie.


Presence

The presence is a broad spectrum for each person. I try to translate this idea into the higher spheres, this means to find a way out of a complicated situation. Here it is a refugee wave, which resonates in all countries in the world today. I refer to some aspects that I would like to understand as an artist. I wonder why these people leave their native country, their homes and do not prevent it from disorder and turmoil.


I have chosen the mattress as a symbol of stability and something that people usually use a long time, maybe lifelong. I would like to evoke this idea of finiteness of things in people`s mind. The realization of this concept is burning the word ‘ PRESENCE ’ into old mattress. This word is understandable worldwide. This simple feature is installed in the countryside, where on one side there is a desert, and on the other side we can see a field of corn growing up as a symbol of hope for a better life. Mattress is the symbol that is installed in an irregular sine, that calls out of the rise and the fall of this difficult situation.


BIOGRAPHY

Profesijný životopis                

                                   

Bc. Roman Ďurček

Dátum narodenia: 28.12.1990

Telefón: 0904827708

E- mail: artromandurcek@gmail.com

www.romandurcek7.webnode.sk

 

 

Vzdelanie:

2006- 2010         Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša Topoľčany

2011- 2015

Akadémia umení v Banskej Bystrici, fakulta výtvarných umení-ukončené Bc. štúdium

Odbor: maľba , vedenie akademickým maliarom, prof. Ľudovítom Hološkom

2015-2017         Pokračovanie v Mgr. štúdiu, odbor- Voľné výtvarné umenie- pod vedením prof. Ľ.

                              Hološku do 29.06.2017.

Výstavy:

1.     Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v podchode pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch- Spoločná výstava Romana Ďurčeka a Miloša Grežďa. Výstava 14.02.2014- 14.03.2014

Kurátorka: Zuzana Godálová

2.     Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 91101 Trenčín, Slovakia

Predajná výstava spojená s aukciou výtvarných diel pre ALIIS, denný stacionár s chránenou dielňou pre ľudí s mentálnym postihnutím, 11. december 2014, Hostiteľka Barbora Tomanová

3.     Výstava v Poľsku Toruniou- Dangerous Sea, 11th International Students Plain Air

4.     We klady -post galery- od 11.07-26.07.2015 v Spišskej Novej Vsi- spoločná výstava 4 umelcov

5.      Výstava Piešťany: Young art show 8. skupinová výstava 2. október- 31. október 20015

Kurátor: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

6.     Výnimočnosť všednosti- spoločná výstava 16- tich autorov, ocenenie- 1. miesto, 05.06.2016 Bratislava-Rača, kurátor- Ivičič Martina

7.     Znehybnenie- samostatná výstava, Mini kino Ostrava, 20.11.2016- 19.12.2016, kurátor doc. Miroslav Zelinský CSc.

8.     Znehybnenie- samostatná výstava, Klub Atlantik Ostrava, 20.12. 2016- 28.02.2017, kurátor doc. Miroslav Zelinský CSc.

 

Certifikáty:

                Certificate of Attendance ,, Dangerous Sea“ 11 th Internacional Students Plain Air dedicated to J.M. Turner – Katy Rybackie, Poland 30.04.-10.05.2013CURRICULUM VITAE
                                     

Roman Ďurček
Date of birth: 28/12/1990
Mobile: 0904827708
E-mail: artromandurcek@gmail.com


EDUCATION:

2015-          Academy of Arts in Banská Bystrica

                  Faculty of Fine Arts

                  Field of Study: Free Fine Arts

                                          -under the guidance of the academic painter prof. Ľudovít Hološka

                  ongoing master`s degree

 

2011- 2015 Academy of Arts in Banská Bystrica

                  Faculty of Fine Arts

                  Field of Study : Painting

                                          -under the guidance of the academic painter prof. Ľudovít Hološka

                    completed bachelor`s degree

                 
EXHIBITIONS:


1. Multimedia Space for Contemporary Culture Platform 1-12, underneath the Bus and Railway station in Topoľčany, Slovakia - joint exhibition of Roman ĎURČEK and Miloš GREŽĎO, 14/02/2014 – 14/03/2014


Curator: Zuzana Godálová


2. The Gallery of Miloš Alexander Bazovský in Trenčín, Palacký Street 27, 91101 Trenčín, Slovakia – trade exhibition and auction of fine arts works for ALLIS, a day care center with sheltered workshop for people with intellectual disabilities, December 11, 2014 

Hostess: Barbora Tomanová

                                             
3. Exhibition in Poland Toruniou - Dangerous Sea, 11th International Students Plain Air


4. We klady – post galery - 11/07/2015 – 26/07/2015 in Spišská Nová Ves, Slovakia - joint exhibition of four artists


5. Exhibition in Piešťany, Slovakia - Young Art Show, 8th group exhibition, 02/10/2015 – 31/10/2015

Curator: Mgr. art. Martin Ševčovič. ArtD.

6. Exhibition in Bratislava, Rača – Festival of Contemporary Art “ DOM “ , topic : “ The Excellence of Dailiness “ , 02/06/2016 – 05/06/2016, the winner of the 1st place

Curators: Martina Ivičič, Radek Holomčík

 

CERTIFICATES :

Certificate of Attendance -  “ Dangerous Sea”, 11th International Students Plain Air dedicated to J. M. Turner – Katy Rybackie, Poland, 30/04/2013 – 10/05/2013

PUBLICATIONS

 • SK

  SYMPTÓMY DOBY (Znehybnenie)

  Maľovanie na zrkadlá som si zvolil z hľadiska reflexie dnešného sveta, lebo v ňom vnímam odrazenú skutočnú realitu. Je to akýsi magický prvok, ktorý má vysoko výpovednú hodnotu pre moju digitálnu a maliarsku reč. V týchto prácach ide o identifikáciu prítomnosti zahltenej civilizačnými prvkami, ktoré sa na fotkách javia ako reálne obrazce.  Dominuje ilúzia figúry v dynamickom afekte, ktorá je fiktívna a je zakomponovaná do mentálnej krajiny v zamrznutom čase a priestore, čo spôsobuje znehybnenie celého inscenovaného fotoobrazu. Prečo pasta? Vyjadruje dôraz na materiálnu stránku človeka v dnešnej dobe. Zároveň je v tom paradox, že v zrkadle pozorovateľ vidí neustále sa meniaci obraz spôsobený pohybom okolitého prostredia a znehybnenú figúru. Obraz je stranovo prevrátený a tiež je tu paralela neosobného s osobným zainteresovaním a z toho všetkého vyplýva nesubjektívny aspekt.

  Zameriavam sa na nebezpečnú stránku života, ktorá z každej strany číha na stabilitu ľudí. Figúra so silným potenciálom vyjadruje zdesenie a stratu orientácie zmeteného človeka, hľadajúceho únik z labyrintu civilizácie. Z obrazu figúry, namaľovanej na zrkadle cítiť, metafyzickú rovinu súčasnosti, obohatenej fotografickou výpoveďou.

  Zrkadlo odráža nielen vonkajší celok, ale aj vnútorný svet človeka. Roztrieštenosť a deformáciu namaľovanej figúry charakterizuje dnešný rozbitý svet, ktorý je konfrontovaný v mojej tvorbe. Svojim príbehom som ju vtiahol do imaginárneho sveta ilúzie a zároveň konkrétnej situácie v mestskej aglomerácii za pomoci inštalácie zrkadla v priestore. V zrkadle vidíme sami seba, čo nám otvára priestor do nášho vnútra. Spája tu autora s inštaláciou a divákmi, ktorí ju vnímajú a zároveň sa stávajú súčasťou diela. Každý divák sa stáva nielen participientom, ale je dokonca súčasťou obrazu a tu by si mal uvedomiť nezmyselnosť tohto sveta a potrebu zastavenia sa.

   

  Technická realizácia diel (olej na zrkadle) & inscenovaná fotografia

  K dosiahnutiu jednej fotografie na finálnu podobu predchádza korektný výber z množstva fotiek vytvorených prostredníctvom konkrétneho zrkadla, na ktorom je namaľovaná figúra. Toto realizujem väčšinou v mestských aglomeráciách, ako sú parkoviská, podzemné garáže, benzínové pumpy, železničné stanice. Využívam tu náväznosť na teóriu simulácie Jeana Baudrillarda.

  Fotografia je vyhotovená na základe vysoko svetelnostného objektívu na dosiahnutie priestoru, z ktorého cítime, že figúra je dominantnou voči rozostrenému pozadiu.

  Objasnenie a postup mojej tvorby, ktorá patrí do filozofie simulakra- nepravými obrazmi nepravej simulovanej reality :

  -         Na zrkadlo namaľujem figúru.

  -          Zrkadlo položím do priestoru-  na cestu, do priestoru benzínových staníc, železničných priecestí, obchodných centier,... /obr. č. 1/.

  -          Fotoaparát inštalujem oproti zrkadlu, aby sa v ňom odrážal okolitý priestor,       / obr. č. 1/.

  -          Fotografie nie sú upravované.

  -          Inštalovanie v galerijnom priestore- zrkadlo & inscenovaná fotografia                  

  Všetky moje práce pozostávajú z troch základných častí:

  -         Fotografia reálneho modelu, alebo nájdené figúry z webových stránok.

  -         Olejová maľba na zrkadle.

  -         Fotografia ako záznam zrkadlového obrazu tvoriaci inscenovaný fotoobraz.


  AJ

  Symptoms of our times (immobilisation)


  I have chosen the technique of painting on mirrors because I think that it is the best way to reflect today's world, as we see a true reality in the mirror reflect. It's a kind of a magical element that is highly meaningful for my digital and painting artistic expression. This work concerns the identification of the presence that is overwhelmed by civilization elements that appear as realistic figures in the photos. Figure illusion dominates in a dynamic affect, which is fictitious and it is included into the mental landscape.


  I focus on a dangerous side of life that ambushes the stability of people. The running figure with strong potential expresses dismay and disorientation of a confused person who is seeking escape from the labyrinth of civilization. There is a feeling of metaphysical level in today's world coming out of the figure picture painted on the mirror and it is enriched by artistic photographic expression.


  My story dragged her into the imaginary world of illusion as well as into the particular situation on a road communication by installing a mirror in the area. It's a metaphor of today`s disorientation. We see ourselves in the mirror and this opens some space inside us. Herein, the author is connected with the installation and his spectators who see it and also become a part of the work, which means that they are indirectly participated. Each spectator becomes not only participating but he/she is actually a part of the picture.


  My works use a combination of various media:


  1. a photograph
  2. an oil painting on the mirror, it's an unusual painting medium which helped me to reach the final meaningful artistic expression
  3. indirect viewers` participation