ARTIST PROFILE

Roman Durcek

  • Slovakia (b. 1990 in Zlaté moravce)
  • Currently in Malé Vozokany, Slovakia.
  • EDUCATION: 2017- Academy of Arts in Banská Bystrica Faculty of Fine Arts Field of Study: Free Fine Arts- under the guidance of the academic painter prof. Ľudovít Hološka akad.mal.

REPRESENTATION

CONTACT & LINKS

ARTIST STATEMENT

Prítomnosť/ PRESENCE/

Prítomnosť je širokospektrálna pre každého človeka. Poukazujem na komplikovanú situáciu, ktorá je ovplyvňovaná súčasným establishmentom. Ide     o utečeneckú vlnu, ktorá rezonuje vo všetkých krajinách sveta. Poukazujem na nezmyselnosť a iracionalitu tejto situácie. Matrac som zvolil ako objekt stability, s čím je človek spätý celý život a práve o ktorý všetci tí ľudia v exile prišli. Riešením tohto konceptu je vypaľovanie do starého matracu ,,PRESENCE“, čo                  v medzinárodnom kontexte znamená prítomnosť. Tento jednoduchý prvok som nainštaloval do krajiny, kde na jednej strane je pusto a na strane druhej vidíme pole s vyrastajúcim obilím ako nádej na lepší život. Matrac je symbol inštalovaný  v nepravidelnej sínusoide, ktorá pripomína vzostup a pád tejto neľahkej situácie.


Presence

The presence is a broad spectrum for each person. I try to translate this idea into the higher spheres, this means to find a way out of a complicated situation. Here it is a refugee wave, which resonates in all countries in the world today. I refer to some aspects that I would like to understand as an artist. I wonder why these people leave their native country, their homes and do not prevent it from disorder and turmoil.


I have chosen the mattress as a symbol of stability and something that people usually use a long time, maybe lifelong. I would like to evoke this idea of finiteness of things in people`s mind. The realization of this concept is burning the word ‘ PRESENCE ’ into old mattress. This word is understandable worldwide. This simple feature is installed in the countryside, where on one side there is a desert, and on the other side we can see a field of corn growing up as a symbol of hope for a better life. Mattress is the symbol that is installed in an irregular sine, that calls out of the rise and the fall of this difficult situation.


BIOGRAPHY

Profesijný životopis                

                                   

Bc. Roman Ďurček

Dátum narodenia: 28.12.1990

Telefón: 0904827708

E- mail: artromandurcek@gmail.com

www.romandurcek7.webnode.sk

 

 

Vzdelanie:

2006- 2010         Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša Topoľčany

2011- 2015

Akadémia umení v Banskej Bystrici, fakulta výtvarných umení-ukončené Bc. štúdium

Odbor: maľba , vedenie akademickým maliarom, prof. Ľudovítom Hološkom

2015-2017         Pokračovanie v Mgr. štúdiu, odbor- Voľné výtvarné umenie- pod vedením prof. Ľ.

                              Hološku do 29.06.2017.

Výstavy:

1.     Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v podchode pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch- Spoločná výstava Romana Ďurčeka a Miloša Grežďa. Výstava 14.02.2014- 14.03.2014

Kurátorka: Zuzana Godálová

2.     Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 91101 Trenčín, Slovakia

Predajná výstava spojená s aukciou výtvarných diel pre ALIIS, denný stacionár s chránenou dielňou pre ľudí s mentálnym postihnutím, 11. december 2014, Hostiteľka Barbora Tomanová

3.     Výstava v Poľsku Toruniou- Dangerous Sea, 11th International Students Plain Air

4.     We klady -post galery- od 11.07-26.07.2015 v Spišskej Novej Vsi- spoločná výstava 4 umelcov

5.      Výstava Piešťany: Young art show 8. skupinová výstava 2. október- 31. október 20015

Kurátor: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

6.     Výnimočnosť všednosti- spoločná výstava 16- tich autorov, ocenenie- 1. miesto, 05.06.2016 Bratislava-Rača, kurátor- Ivičič Martina

7.     Znehybnenie- samostatná výstava, Mini kino Ostrava, 20.11.2016- 19.12.2016, kurátor doc. Miroslav Zelinský CSc.

8.     Znehybnenie- samostatná výstava, Klub Atlantik Ostrava, 20.12. 2016- 28.02.2017, kurátor doc. Miroslav Zelinský CSc.

 

Certifikáty:

                Certificate of Attendance ,, Dangerous Sea“ 11 th Internacional Students Plain Air dedicated to J.M. Turner – Katy Rybackie, Poland 30.04.-10.05.2013CURRICULUM VITAE
                                     

Roman Ďurček
Date of birth: 28/12/1990
Mobile: 0904827708
E-mail: artromandurcek@gmail.com


EDUCATION:

2015-          Academy of Arts in Banská Bystrica

                  Faculty of Fine Arts

                  Field of Study: Free Fine Arts

                                          -under the guidance of the academic painter prof. Ľudovít Hološka

                  ongoing master`s degree

 

2011- 2015 Academy of Arts in Banská Bystrica

                  Faculty of Fine Arts

                  Field of Study : Painting

                                          -under the guidance of the academic painter prof. Ľudovít Hološka

                    completed bachelor`s degree

                 
EXHIBITIONS:


1. Multimedia Space for Contemporary Culture Platform 1-12, underneath the Bus and Railway station in Topoľčany, Slovakia - joint exhibition of Roman ĎURČEK and Miloš GREŽĎO, 14/02/2014 – 14/03/2014


Curator: Zuzana Godálová


2. The Gallery of Miloš Alexander Bazovský in Trenčín, Palacký Street 27, 91101 Trenčín, Slovakia – trade exhibition and auction of fine arts works for ALLIS, a day care center with sheltered workshop for people with intellectual disabilities, December 11, 2014 

Hostess: Barbora Tomanová

                                             
3. Exhibition in Poland Toruniou - Dangerous Sea, 11th International Students Plain Air


4. We klady – post galery - 11/07/2015 – 26/07/2015 in Spišská Nová Ves, Slovakia - joint exhibition of four artists


5. Exhibition in Piešťany, Slovakia - Young Art Show, 8th group exhibition, 02/10/2015 – 31/10/2015

Curator: Mgr. art. Martin Ševčovič. ArtD.

6. Exhibition in Bratislava, Rača – Festival of Contemporary Art “ DOM “ , topic : “ The Excellence of Dailiness “ , 02/06/2016 – 05/06/2016, the winner of the 1st place

Curators: Martina Ivičič, Radek Holomčík

 

CERTIFICATES :

Certificate of Attendance -  “ Dangerous Sea”, 11th International Students Plain Air dedicated to J. M. Turner – Katy Rybackie, Poland, 30/04/2013 – 10/05/2013