ARTIST PROFILE

Radek Brousil

  • Slovakia (b. 1980 in Nitra)
  • Currently in Prague, Czech Republic.

ARTIST STATEMENT

About Studio Works


The older Studio Works are images of technical equipment of a photographic studio. Tripods, lights and shades normally stay outside the pictures’ frames but on this occasion they became the lens’ targets like models. They did not play their original roles in any of those photographs but their specific shapes served to discover their artistic potential. Although it was possible to realize that Brousil built on experience with conceptual exploration of the nature of photographic presentation it was also obvious that he went further to an intimate dialog with objects which fascinated him like beautiful machines. Technology fetishization (quite common phenomenon) subjectified the core of Brousil’s works and also opened room for reflecting on the strength of relationship between “the doer” and his tools and overcame pragmatic and rational views.

Studio Works 2 differ from “the number one” more than it may appear at first sight. Brousil pays more attention to the process of staging a photographed scene. Technological equipment of the photographic studio is also set up in more traditional way to express or hide what the photographer does or does not want to present. The studio (or its part in front of the lenses) is then presented as a stage of illusions where photographer acts as some kind of modern magician. But Brousil’s intention is not to let the audience of “the show” just sit in an auditorium and for this reason he lets them in the backstage where they can see how the illusion is prepared. Photographic technology again enters an image field here and introduces us to the game of trivial paradox of different worlds which in fact are only one world seen from different angles defined by the photographer.


Studio Works 2 thereby follows the older collection in terms of fundamental scheme of reflection of “the studio work”. It also makes sense to remind their role in reducing the author’s dependency on objectifying conceptual practices. What is new about Studio Works 2 in the context of Brousil’s work is humour which establishes relationships among his (again) aesthetically exquisite photographs and also – in more serious sense of reflection on photography as a medium of visual communication - game with recipient’s imagination as an active “reader” of an image. Brousil examines the strength of opinion on what the images express through elements acting like symbols and pointing to one or other pole of the trivial paradox or whether they ruin this fundamental duality. He jumps from abstraction to landscape painting or figuration and often creates specific genre hybrids. Studio Works 2 offers to an attentive and willing audience a complete experience of the photographs’ reflexive nature, always determined by the system of discursive rules connecting a recipient with the author which the author may respect or - as is in our case – defocus in individual images and their social constellation. Although the manipulative nature of staging photographs is maximized it is also pushed to the edge of distraction by negative impression. Only based on this system of following and violating rules it is possible to fully develop the room for common game with cognitive processes under various set conditions.  


Txt: Jiří Ptáček


První Studio Works byly vystaveny v Bratislavě a Praze, avšak všichni, kteří je tam neviděli, se s nimi mohou zběžně seznámit na Brousilově webové stránce. Patrně už to je zbaví obav, že nevidět „jedničku“ znamená neumět se vztáhnout k jejímu pokračování. Nepochybně si všimnou stejného východiska obou souborů v reflexi ateliérové praxe fotografa. Pravděpodobně ale také postřehnou, kam se autor tématicky a významově posouvá. 


Starší Studio Works jsou snímky technického zařízení fotografického ateliéru. Stativy, světla a stínidla, za běžných okolností stojící mimo rám obrazu, se při této příležitosti ocitli před objektivem coby modely. Na žádné fotografii tak sice neplnili původní funkci, jejich účelová konstrukce ovšem posloužila k objevování jejich výtvarného potenciálu. Třebaže šlo poznat, že Brousil vychází ze zkušeností s konceptuálním zkoumáním povahy fotografické reprezentace, bylo zjevné, že se posouvá za ni, k intimnímu dialogu s věcmi, jimiž je fascinován jako krásnými stroji. Fetišizace techniky (jev v podstatě velmi rozšířený) subjektivizovala těžiště Brousilovy tvorby a zároveň otvírala prostor úvah o síle vazeb mezi „pracovníkem“ a jeho nástroji, přerůstajících pragmatická a racionální hlediska. 

Studio Works 2 se od „jedničky“ odlišují víc, než by se na první pohled zdálo. Brousil v nich mnohem více přihlíží k procesu inscenace fotografované scény. Také technické zařízení fotografického studia zapojil klasičtějším způsobem jako služebný činitel, odhalující a skrývající to, co fotograf chce nebo nechce předložit k vidění. Ateliér (respektive jeho výsek před objektivem) je tak prezentován jako jeviště iluzí, na kterém fotograf působí jako jakýsi moderní mág. Brousilovým záměrem ovšem nebylo nechat diváky „představení“ sedět pouze v hledišti a proto je pustil i do zákulisí, odkud mohou sledovat, jak je iluze vyvolávána. A zde se mimochodem fotografická technika opět vstupuje do obrazového pole a uvádí nás do hry na triviální paradox různých světů, jež jsou ve skutečnosti světem jedním, pouze nahlíženým z různých, fotografem definovaných úhlů pohledu. 


Studio Works 2 na tedy starší soubor navázaly co do základního rozvrhu reflexe „ateliérové práce“. Není od věci také znovu připomenout jejich úlohu v uvolňování autorovy závislosti na objektivizačních konceptuálních praktikách. Vnáší-li však Studio Works 2 do Brousilovy tvorby něco nového, pak to je jednak humor, s nímž jsou ustavovány relace mezi jeho (opět) esteticky vytříbenými fotografiemi, a jednak - v serióznější rovině uvažování o fotografii jako médiu vizuální komunikace – zahájení hry s představivostí recipienta coby aktivního „čtenáře“ obrazu. Brousil testuje tvárnost úsudku o tom, co snímky líčí, prostřednictvím prvků, které coby znaky svádějí k jednomu či druhému pólu onoho triviálního paradoxu, nebo naopak tuto základní dvojpólnost narušují. Skokově se pohybuje také mezi abstrakcí, krajinářstvím a figurací a v mnoha případech vytváří specifické žánrové hybridy. Pro pozorného a ochotného diváka tak Studio Works 2 mohou být komplexním zážitkem zvratné povahy porozumění fotografii, vždy podmíněnému systémem diskurzivních pravidel spojujících recipienta s autorem, jež autor může respektovat, nebo – jak je tomu v našem případě – rozostřovat v jednotlivých obrazech a jejich společné konstelaci. Manipulativní charakter fotografické inscenace tak zde sice maximalizován, zároveň ale doveden na hranici vyrušení negativního dojmu z ní. Teprve na základě tohoto systému dodržování a porušování pravidel lze plně rozvinout prostor společné hry s kognitivními procesy v různě nastavovaných podmínkách.   


Jiří Ptáček


BIOGRAPHY

Studies:

2000 - 2001 - Academy of Arts in Brussels(Anderlecht) – Painting studio 2002 -2003 - Academy of Fine Arts in Prague - New Media studio
2006 - 2007 - Concordia University Montreal - Photography
2008 - 2009 - London College of Communication

2002 - 2009 - Academy of Art, Architecture and Design in Prague – Studio of Photography - MgA diploma

Solo exhibitions:

March 2002 - Medicaments - painting and video installation, Addict Gallery - Brussels March 2008 - St-Francis Comes To Montreal - Parisian Laundry Gallery - Montreal, Canada June 2009 - Study Of A Young Man - Karlin studios - Prague, Czech rep.
August 2009 - Image vs Reflection - 35m2 Gallery - Prague
September 2011 - “Untitled 9 - Untitled 15” - Fotograf Gallery, Prague
January 2012 - “Untitled 19 - Untitled 21” - Atelier Josef Sudek, Prague
July 2012 - Variations - Ferdinand Baumann Gallery, Prague
September 2013 - Studio Works - OPEN Gallery, Bratislava
January 2014 - Studio Works - Fotograf Gallery, Praha
April 2014 - Studio Works 2(curated by Jiri Ptacek) - Plusminusnula gallery, Žilina

Group exhibitions:

February 2004 - PRIVATE EVOLUTION - group exhibition in AAAD - Prague,
September 2005 - FOTO TYPO ZIVE - Langhans Gallery in Prague
September 2005 - JE DESIRE - group exhibition at AAAD gallery Prague
May 2006 - Sigmund Freud-LIFE IS BUT A DREAM-group exhibition at Prague’s City Hall March 2007 - PTV PRESENTS - Galerie Espace - Montreal, Canada

March 2007 - GET A LIFE - group exhibition - Fonderie Darling - Montreal, Can. April 2007 - SOAP/SAVON - group exhibition - Art Mur gallery - Montreal, Can. July 2007 – VICE photo exhibition – New York – Brooklyn - USA
March 2008 - The Essence - Manes gallery - Prague, CZ

May2009 - Month of Photography - Krakow, Poland
June 2009 - Cup of Tea - AVU gallery - Prague
December 2009 - Residencias artisticas exhibition at Clube Portugese de Artes e Ideias, Lis- bon 2009
May 2010 - EGO portrait x photography - Langhans gallery - Prague
March 2011 - Twist - Tuica/Tusovka - golden PARACHUTES, Berlin
April 2012 - Coal and Steel - Candid Arts Trust Gallery, London
October 2012 - Hidden River - DOX, Prague
May 2013 - The Intimate Circle - Municipal Library, Prague
December 2013 - Construction Works, w/Jan Pfeiffer - TIC Gallery, Brno
March 2014 - 9th International Biennial Of Photography And Visual Arts Liège
October 2014 - SPOT, NTK Gallery Prague(curated by Milan Mikulastik)
October 2014 - Hands, TIC Gallery Brno(curated by Jiri Ptacek)
April 2015 - WYSINWYS - Soda Gallery(curated by Michal Stolarik)

Awards:
- nominated for Foam Paul Huf Award 2015 Residencies:

2009 - Residencias artisticas at Clube Portugese de Artes e Ideias, Lisbon 2010 - Internship at PMgalerie, Berlin
2011 - Czech Centre Brussels, Belgium
2012 - Banská St a nica Contemporary, Slovakia

Books:
2013 - Asides, Artist book, published by Štokovec, Space for Culture