ARTIST PROFILE

Peter Králik

  • Slovakia (b. 1981 in Michalovce)
  • Currently in Michalovce, Slovakia.
  • used all the " basic " visual media such as painting, graphics , sculpture+ photos and videos . This portfolio shows only some of my works / creation.works/creation.

ARTIST STATEMENT

Peter Králik - Agroart  (EN)

I observe country which is surrounding me as well as country I am crossing. I observe it as a whole piece and in the same time I study it in a small detail, I style it, rhapsodize, and it’s uplifting. I observe ‘Agro Processes‘

That’s the origin of ‘AgroArt‘; which means to me artistic reflection of use/possess of ordinary vegetal processes of agricultural plants or country itself.

Seen Agro Processes have mine or individual poetics, which comes from ability to transform their ordinary form into something unusual.

Concept of ‚AgroArt‘ was on my mind since my studies, when in 2001 I started to use this term on my exhibitions.

Part of my work contains certain elements of recession, readable mostly in my utopian drive to upgrade Agro Processes above human’s activities ever, what I allocate to the section ‚‘Agro -   double-one party of Irons‘, which was founded in 2003 with artist Jan Vasilko. Here we prove our relationship with agriculture, technique and in my case as well relationship with so called ‚‘Agro Processes‘ , all of it is made with our particular sense of humor.

My work has conceptual start quite often, and recent forms of art work (which are done many times in exterior, in corresponding natural sites with use of existing natural sources) are referring to starting points of art in land (Land Art)

In latest series which have durability one year; I use folk or ‘‘Agro Ornament‘‘ as a source to creation of artwork. The same way I paint a picture I do Land Art: first I get ready canvas; in this case I get ready land, instead of paintbrush I use gardening tools‘ and paint is subsituted by seed, which germinates and grows and this process lasts whole year.

In next ‘Land Art‘ set I intrude into foreign fields and spaces, where I cultivate and sew, or simply I mow a picture.

In 2012 in cooperation with non profit organisation ‚‘Zemp-kultura (SubTeren)‘ I created a festival with name ‚‘Land Art Gardens‘, which were meant to fulfil cityparks, but mainly empty spaces, meadows between the villages.

In a section ‚Painting‘ I focus on areas, fields in country which I stylize. Or I skip built-up parts and architecture (set – ‚Only Arable Land‘) and mostly I painted them from bird’s eye view. In latest set they are mostly so called ‚non perspective fields‘, which are lighten from real picture of fields.

My whole artwork consists of pictures which I create  either in classic painting technique or in my own – ‚Agro Art‘ technique (as mentioned above)       

 I used all of the "basic" visual media such as painting ,graphics, sculpture + photography and video. This portfolio shows only some of my work/ creation.

    

Peter Králik - Agroart  (SK)

Všimam si okolitú krajinu,krajinu v ktorej žijem aj krajinu cez ktoru prechadzam, vsimam si ju celkovo na jednej strane a detailne na druhej strane, stylizujem ju, povznasam sa nad nu ,ospevujem ju. Sledujem „agroprocesy“

 Tak vzniká Argoart, ktorý v mojom ponímaní znamená výtvarnú reflexiu s použitím/privlastnením si bežných vegetačných procesov poľnohospodárskych rastlín.či samotnej krajiny. Tieto procesy chápem ako osobitý model kreativity prírody regulovanej človekom. Moje diela v rôznych formách – video, maľba, objekt, prostredie (environment) i digitálne grafiky majú spoločnú bázu – odrážajú tesné prepojenie človeka a prírody, najmä situácie, kde človek využíva prírodu pre zabezpečenie svojej obživy. Prístup ku tejto jej schopnosti sa dá označiť ako vyslovene rešpektujúci, vôbec však nie je patetický. Zameriava sa najmä na krehkú symbiózu medzi človekom a prírodou s výrazným apelom na rozumné užívanie jej zdrojov.

Zachytené agroprocesy oplývajú dá sa povedať mojou, alebo svojskou poetikou, ktorej príčina spočíva v jeho schopnosti podať ich bežnú podobu ako niečo nezvyčajné.

S pojmom agroart som sa zahrával už počas štúdijných čias ,kde v roku 2001 som tento pojem začal používať pri mojich výtvarných výstupoch.

Časť mojich prác obsahuje i určité recesistické prvky, čitateľné najmä v utopickej snahe povýšiť agroprocesy nad činnosti človeka vôbec, čo potom zadeľujem do sekcie Agro - dvojjedinej strany železných ,ktorú sme spolu s umelcom Jánom Vasilkom založili v roku 2003 v ktorej so svojským zmyslom pre humor dokazujeme svoj vzťah ku poľnohospodárstvu, jeho technike a v mojom prípade aj ku tzv. agroprocesom.

Moja tvorba má často konceptuálne východiská, a súčasne formy výtvarných diel, mnohokrát realizované v exteriéri – v príslušnej prírodnej lokalite s využitím existujúcich prírodných prostriedkov, odkazujú na východiská umenia v krajine (land art-u).

V najnovšej sérii ktorá má trvácnosť jeden rok – Folklór,alebo agroornament používam ako prostriedky na vytvorenie diela - záhradnícke náradie,ako keď maľujem obraz,najprv si pripravím plátno tak aj v tomto si pripravujem plochu políčka a potom namiesto štetca maľujem motykou farbou je v tomto prípade zrno-semeno,ktoré klíči a a rastie tento proces zostáva počas celého roka.

V ďalšej Landartovej sérii vnikám do cudzích polí a priestorov ,kde obrobím pôdu a zasejem,alebo len vykosím obraz.

V roku 2012 som v spolupráci z o.z. Zemp-kultura (Subteren) vytvoril festival s názvom Landartové záhrady. Ktoré mali za úlohu zapĺňať mestské parky ale hlavne prázdne priestory ,lúky medzi obcami.

V časti maľba sa sústreďujem na plochy ,polia v krajine ,ktoré štylizujem alebo vynechávam zastavané časti a architektúru ( séria - iba orná pôda), väčšinou sú z vtáčej perspektívy, v najnovšej sérii sú to tzv neperspektívne polia, ktoré sú odľahčené od reálnej predlohy polí.

V podstate v celej svojej tvorbe vytváram obrazy  formou klasickou maliarska technika,alebo technikou mojou autorskou –„agroartovou“ (vyššie spomínaná).BIOGRAPHY


Peter Kralik, Michalovce ,Topolianska 11, Michalovce 07101, Slovakia,   peterkralik.art@gmail.com, http://peterkralik-agroart.webnode.sk/     


Date of birth: 6.1. 1981
Nationality: Slovakia

1999 − 2006 / TU, Faculty of Arts, Department of Fine Art and Intermedia, Free Creativity Studio 3D, Prof. Juraj Bartusz, akad. sochar, Kosice / SR

2003 / Station on Accademia Dibelle Arty, L ´Aquilla, Sculpture / IT

1995 − 1999 / School of Applied Arts, Sculpture, Kosice / SR.

 

solo exhibitions

2014   Agroart - FX gallery , Banská Bystrica

2013   Rožňavská radials - Geometry and geometrizmy Králik, Szentpéteri , Vasilko , Gallery Mining Museum Rožnava

2012   Strana železných – POKE festival

2011   Gardens , Vihorlatské Cultural Centre - Humenné

2010/ Let's get ready to soil agroart, Space gallery Bratislava/SR

2009 / Iron Part working, M++, gallery Bratislava

2008 / Agroart, The Povazie Art Gallery, Zilina / SR

2008 / On the Home Ground,_ Subteren, Michalovce / SR

2007 / Iron Part, The Gallery of Youth, Nitra / SR

2007 / Agroart, IC Culture Train, Kosice / SR.

2006 / King Kong Played in Hong Kong Ping Pong, V. Löffler Museum, Kosice / SR

2006/ Iron part , Humenne /SR

2005 / Iron Part , A.M. 180 Utopia, Prague / CZ

 


group exhibition 

2016 Kultureasta  festival of east slovak art / Bratislava

2015 SLOVAK ART DAYS IN LONDON - Sadil 2015 / London

2015 Iron  part + agroart - Alotof festival / Praha

 2014 Page Iron - Trebišov / Koniareň

2014 Cassovia Express - Michalovce Zemplin museum

2013 Ping Pong - House of Arts, Bratislava

          Futures - Kulturpark Košice Barracks

2010/ Nuit Blanche /Košice /SR

2010/ Sejfbook , Šarišská Gallery , Prešov /SR

2009/ ART show, art exhibition , Košice /SR

2009/ / Painting 2009, Dvorana MkSr, Bratislava / SR

2009/ Prague Bienalle vol.4, /Praha CZ

2009 / Trezor , Rotunda Košice / SR

2008 / Painting 2008, Dvorana MkSr, Bratislava / SR

2008 / CZ-SK Contemporary Youth Production, The Wannieck Gallery, Brno / CZ

2008 / East of Eden, The Karlin Studios, Prague / CZ

2008 / Eastern to West, East - Slovakian Gallery, Kosice / SR

2008 / Cassovia Contemporary on sale , V. Löffler Gallery , Kosice / SR

2007 / Painting 2007, Church and Monastery of the Poor Clares, Bratislava / SR

2007 / Luxurious winner.sk, The Open Gallery, Bratislava / SR

2006 / Silver Quadrant, Karpaty Painting Trienale

2006 / New Generation, The Povazie Art Gallery, Žilina / SR

2004 / East Slovak art Group Show, A.M. 180, Prague / CZ

2003 / Avandgarda 2003, City Gallery, Rimavska Sobota / SR

2002 / Sculpture in Space, The Urban Gallery, Rimavska Sobota / SR

 

      Workshops, festivals and presentations

            2015   Pecha kucha night - Prešov

            2015   Alotof festival - Praha

            2014   Skapal pes festival – Trebišov

            2013   Intervencie, Trebišov  

                       Open space – agrodružstvo Košarovce

                        Kultureasta – KC Dunaj Bratislava

            2012   Intervencie, Trebišov

                       Landart Gardens - Michalovce    

                       Strana železných – POKE festival

           2011   Festival Pohoda. Trenčín (Music festival)

                       Open space – Farm Košarovce

            2010 Night of Museums, Košice ( Arts Festival )

                      Pohoda Festival . Trenčín ( music festival)

                       Nuit Blanche , Košice ( Arts Festival )

                       Eastetic festival, Zemplínska vastness

                       Peripheral centers, village Stare

            2010 – Instalation - Festival Pohoda (Space) /SR
            2009 - Playlist's Neon-campobase Bologna / IT
            2008 - photogenic sculpturee - Michalovce
             2008 - Azyl
             2007 - Presov Mediawave
            2006 – Velka Tŕňa (sculptural vorkshop)
             2006 - Presov Mediawave
             2006 - Kosice Icc.train
             2004 - Ars Electronica
             2003 - Film Festival Áčko
             2001 - Velke Kapusany
             2001 - Film Festival ÁčkoPeter Králik (SK)

* narodil sa 6. januára 1981 v Michalovciach ■ Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor – kameňosochárstvo (1995 – 1999) ■ absolvoval Ateliér slobodnej kreativity 3D prof. Juraja Bartusza, Katedra výtvarných umení a intermédií, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (2000 – 2006) ■ štúdijný pobyt: Accademia di Belle Arti, L´Aquilla, Taliansko (2003) ■ Doplnkové pedagogické štúdium, Technická univerzita, Košice (2006 – 2008) ■ venuje sa maľbe, video-artu, počítačovej grafike, objektu, soche, akcii, animácii, sochárstvu,■ pôsobí v Michalovciach ■v roku 2012 založil Landartový medzinárodný festival realizovaný na východnom slovensku - Landartové Záhrady ■ v roku 2007 založil a vedie galériu a multikultúrny priestor - galériu Subterén v Michalovciach ■ v roku 2003 s Jánom Vasilkom založili Stranu železných, obhajujúcu práva starej techniky, lásku k pôde, romantický prístup k výtvarnému umeniu etc. ■ Adresa: Topolianska 11, 071 01 Michalovce ■ 0948 527 741 ■ peterkralik.art@gmail.com ■ www.stranazeleznych.euweb.cz, ■http://peterkralik-agroart.webnode.sk/


Individuálne výstavy:

2007   Agroart. IC Train, Košice./ SR

2008   Na domácej pôde. Subterén, Michalovce

            Agroart, Považská galéria umenia, Žilina

2009   Kríza nekríza, Strana železných nezastavuje výrobu. Galéria M++, Loď, Bratislava

2010   Pripravme pôdu pre AgroArt. Galéria Space, Bratislava

2011   Agroart. Vlastivedné múzeum, Trebišov

2011   Záhrady, Vihorlatské osvetové stredisko Humenné

2012   Strana železných – POKE festival

2013   Rožnavské radiály – Geometria a geometrizmy, Králik, Szentpétéry, Vasilko, Galéria baníckého múzea Rožnava

2014   Agroart - FX galéria , Banská Bystrica

2016  Strana Železných - verše  . festival Kultureasta , Bratislava

 

Kolektívne výstavy:

 1999   Výstava maturitných prác. Škola úžitkového výtvarníctva – Rotunda, Košice

2002   Socha v priestore. Mestská galéria, Rimavská Sobota

2003   Avantgarda 2003. Mestská galéria, Rimavská Sobota

2004   East Slovak Art Group Show. A.M.180, Praha, Česká republika

2005   Strana Železných.  AM-180 Utopia , Praha, Česká republika

2006   Nová generácia. Považská galéria, Žilina

            King Kong hral v Hong Kongu ping pong. Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice

            Srebrny Czworokat / Silver Quadrangle. Medzinárodné trienále maliarstva kar-         patského regiónu, Przemysl, Rzeszów (Poľsko), Košice (Slovensko), Oradea (Ru-   munsko), Debrecín (Maďarsko)

2007   Strana Železných. Galéria mladých, Nitra

            Luxusný víťaz.sk. Open gallery, Bratislava

            Maľba 2007. nominovaný obraz do finálového výberu, Kostol Klarisiek, Bratislava

2008   Cassovia contemporary on sale. Múzeum Vojtecha Löfflera , Košice

            Na východ od západu. Východoslovenská galéria, Košice

            Maľba 2008. nominovaný obraz do finálového výberu, Dvorana Ministerstva  kultúry SR, Bratislava

            East of Eden. Karlin Studios, Praha, Česká republika

            Česko - slovenská súčasná maľba.  Wannieck gallery, Brno,Česká republika

2009   Trezor. Rotunda, Košice

            Pražské bienále. Karlin studios, Česká republika

            Art Show. Košice

            Maľba 2009. nominovaný obraz do finálového výberu, Dvorana

                                  Ministerstva  kultúry SR, Bratislava

2010    Sejfbook. Šarišská galéria, Prešov

2013   Ping Pong – Dom umenia Bratislava

            Futures - Kasárne kulturpark Košice

2014   Cassovia Express – Michalovce Zemplínske múzeum

2014   Strana Železných – Trebišov / Koniareň

2015  SLOVAK ART DAYS IN LONDON/ - Sadil 2015 / Londýn

2016 


 

Workshopy / Festivaly / Sympóziá / prezentácie

2001   Filmový festival Áčko / Bratislava

            Výtvarné sympózium /Veľké Kapušany

2003   Filmový festival Áčko /Bratislava

2004   Prix ​​Ars Electronica - medzinárodná súťaž pre CyberArts / Linz Rakúsko

2006

            Mediawave – festival  / Prešov

            Veľká Tŕňa (sochársky workshop)

2008   Filmový festival AZYL / Bratislava

            Fotogenická socha –sympózium / Michalovce

2009   Playlist to Neon-campobase. Bologna, Taliansko

2009   Pecha kucha night - Košice

2010   Noc múzeí, Košice (festival umenia)

            Festival Pohoda. Trenčín (hudobný festival)

            Biela noc, Košice (festival umenia)

            Eastetic festival , Zemplínska šírava

            Periférne centrá, obec Staré

2011   Festival Pohoda. Trenčín (hudobný festival)

            Open space – agrodružstvo Košarovce

2012   Intervencie, Trebišov

            Landartové Záhrady - Michalovce    

            Strana železných – POKE festival

2013   Intervencie, Trebišov  

            Open space – agrodružstvo Košarovce

            Kultureasta – KC Dunaj Bratislava

2014   Skapal pes festival – Trebišov

2015   Pecha kucha night - Prešov

2015   Alotof festival - Praha

2015  Kultureasta -  Bratislava