ARTIST PROFILE

Milan Mazúr

  • Slovakia (b. 1989 in Žilina)
  • Currently in Prague, Czech Republic.
  • Vizual artist and filmmaker

ARTIST STATEMENT

Vo svojej práci sa zaoberám primárne médiom videa a čiastočne vychádzam z filmu. Dôležitým aspektom je skúmanie ambivalencie hraníc filmovej reči, dokumentu, animácie, found footage, videoartu a inštalácie site-specific. Mysterióznosť subverzívnejších námetov striedajú témy skúmajúce časovosť príbehov, hranice zachyteného priestoru a narážky na konzumnú stránku spoločnosti.

In my works I deal primarily with the video medium and partly based on the film. An important aspect is the investigation of ambivalence of boundaries of film language, documentaries, animation, found footage, video art and site-specific installations. The mystery of subversive ideas alternates themes exploring temporality of stories,  boundaries of captured space and hints at consumerism of society.


BIOGRAPHY

Mazúr sa usiluje v minimalistických videách sondovať tému pamäti na rôznych úrovniach formou mikropríbehov s autobiografickými podtextami. Sú v nich prítomné aj náznaky vyjadrujúce autorov pocit z mentálneho vyprázdňovania viacerých oblastí súčasnej spoločnosti, hlavne v sociokultúrnej a verejnej sfére. Napriek tomu, že v jeho reflexívnych prácach zaznievajú existenciálne podtóny, pocity neistoty či pochybnosti, nechýbajú im ani intenzívne emocionálne a spirituálne aspekty.

 

Mazúr in his minimalist videos strives to search the theme of memory at different levels through microstories with autobiographical underplay. There are present indications expressing the authors feeling of mental emptying in several areas of modern society, especially in the socio-cultural and public sphere. Despite the fact that in its reflexive works resound existential undertones, feelings of uncertainty or doubt, there are not missing intensive emotional and spiritual aspects.


Katarína Rusnáková / Slovak curator, art theorist and historian