ARTIST PROFILE

Martin Balaz

  • Slovakia (b. 1979)

ARTIST STATEMENT

A u t o r s k é s t a n o v i s k o


V portfóliu sú dve zložky. V prvej tvorba dokumentárneho fotografa, ktorý chce podať osobitným spôsobom témy ako sú utečenci, „africký koncentračný tábor“, alebo každodenný život v domovoch sociálnych služieb.

V druhej sú už diela ktoré nie vždy obsahujú fotografie. Sú tu aj konštrukcie výtvarných diel bez fotografie. Dokumentárnu fotografiu nahrádza dlhoročná osobná skúsenosť užívaním liekov, ktoré sú v dielach symbolom pre rozmanitý pohľad na farmaceutický priemysel.


S t a n o v i s k o


Farmakologické vízie alebo môj život epileptika v umení.“

Počítaním z dlhej chvíle, koľko som zjedol liekov za cely svoj život. Cca 42 000! Presne sa to nedá povedať lebo za tých 30 rokov spolužitia s liekmi boli rôzne dávky.


A tak som potreboval vidieť obraz, ktorý by bol syntetickou štruktúrou bytia, ktorá utvára spoločnosť, či už obsahom účinných látok, alebo formou podobizne dlhého radu množstva liekov.


Myslím si, že prechádzka v parku či v meste je viac ako užitie liekov na plynatosť.

Myslím si, že na chorobu ako epilepsia je potrebné užívať lieky, aby bola šanca k uzdraveniu a žiadna alternatíva ju nenahradí.


Človek si po tie roky nájde k ním zvláštny vzťah. Sú ako rodina, ba dokonca sú viac v tom zmysle, že sú s Tebou ešte aj na ďalekých cestách mimo domova; vždy vedľa Teba a vzápätí v Tebe.


Povedať o sebe, že som epileptik? Prečo nie? Sú združenia, ktoré robia osvetu smerom k neostýchaniu sa za svoju epilepsiu. Jedno s povzbudení je: veď aj Dostojevský, Napoleon, van Gogh, Agata Christi, alebo Sokrates či Paganini … boli epileptici.

Počúvam všetko to kritické na farmaceutický priemysel a nastokrát súhlasím úsudkami na tento priemysel. Napriek tomu v čase, keď som mal možnosť náhodne ísť vedľa centrály výrobcu mojich liekov cítil som vďaku – priam pocit, že som pred oltárom, ktorý ma uzdravuje. Napriek tomu, že v úprimnom rozhorčení z niektorých informácii viem farmaceutický priemysel porovnať s najviac nemorálnym zbrojárskym producentom.


Dokument v okne.“

Okno pre mňa určite nie je dekoratívny rám.

Okno je symbolom poznania a to čo je v ňom (na fotografii) je skutočnosť taká istá ako keď sa pozeráme cez okno. Výplň okna je svedectvo autora. V jednotlivých témach ponúkam možnosť pozrieť sa cez okno do rôznych sfér poznania. Dve krídlach okien upevnených v ráme vidím ako triptych. Diptich ako roztvorené okno inštalované napríklad ako objekt v parku, či v interiéri.

Farmakologické vízie.“

Farmakologické vízie - ich života.

Je to pohľad do života Domovov sociálnych služieb, kde sa uživajú dlhodobo lieky. Tuto skupinu ľudí som si vybral pretože dokumentujem a navštevujem takmer 10 rokov. Viem o čom hovorim, pretože som aj ja chronicky chorý. Nemusia to byť klienti Domovov sociálnych služieb, ale môžu to byť aj onkologickí pacienti, epileptici, … . Exkurz do sveta chronicky chorých ľudí - do sveta kde je liek pevnou súčastou života.

Farmokologická realita - našho života.

Je údiv nad každodennym stretávanim sa s reklamou na lieky. Údiv nad presviečaním, že liek vyrieši všetko. Diela sú dojmy nad faktom ako je život zdravého človeka obklopený liekmi rovnako ako život chronicky chorého.

Elektro-Instalácie sú inštalácie z elektroodpadu. Téma je inšpirovaná fotografovaním v Agbogbloshie (Ghana), kde sa neekologicky spracováva elektroodpad dovedený z Európy a Ameriky. Agbogloshie je symbol problému vo svete. Inštalácie sú taktiež symboly.


                                            ENGLISH

A u t h o r ´s s t a t e m e n t

Portfolio contains two components. The first one covers the works of a documentary photographer, who would like to present topics like refugees, "an African concentration camp" or everyday life in residential-care facilities.

The second part includes works that do not necessarily contain photographs. There are also works of fine art without any photography. Documentary photography is replaced by the long-term personal experience of taking the medicines that in the works are associated with a symbol of diverse opinions on the pharmaceutical industry.


S t a t e m e n t

Pharmacological visions or my life as an epileptic in the art."

Just for fun I had counted pieces of medicine I have taken for the whole of my life and I discovered, it has been approximately 42.000! It cannot be said exactly, because the doses had differed for the 30 years of life in mutual coexistence.

So I needed to see a picture that is the synthetic structure of a human being within society, either by the content of active substances or by means of depicting a long line of numerous medicines.

I think walking in a park or a town is something more than just taking a medicine for flatulence.

I think it is necessary to take medicines for illnesses like epilepsy so that there is a chance of recovery, and no alternative shall replace it.

One builds up a very special relationship with them throughout all those years. The medicines are like a family and even more in terms of being with you as far as on your remote travels away from home; they remain always close to you and suddenly inside of yourself.

Shall I say I am an epileptic myself? Why not? We have associations that boost awareness towards not being shy about our epilepsy. One of encouragements is that Dostoyevsky, Napoleon, van Gogh, Agata Christi or Sokrates or Paganini were epileptics.

I hear all the criticism on the pharmaceutical industry and I completely agree with opinions on this industry. But still, once I had a chance to pass by the plant of my medicine producer, I felt gratitude or even the impression I had occured in front of a healing altar. In spite of this, having learned some information, I am able to compare the pharmaceutical industry to the immoral military producer in my outrage.

"Document in a window."

Attention: window is definitely not a decorative frame for me.

Window is a symbol of knowledge and what can be seen inside (in the picture) is as the same reality as what we see when looking outside the window. Filling of the window is the author´s witnessing. In the individual themes I offer the possibility to look through the window to different spheres of knowledge. Two wings of the window attached to the frame are understood as a triptych. Diptych is like a window installed as a park object or an interior object.

Pharmacological visions.”

Pharmacological visions - from their life.

It is an insight into the Residential-care facility where the long-term use medicines are taken. I have chosen this group of people, because I document and visit them for almost 10 years. I know what it is about, because I am chronically ill myself. They need not be the clients of residential-care facilities. They can also be cancer patients, epileptics, ... Excursion in the world of chronically ill patients to the world where medicine is an inevitable part of life.

Pharmacological reality of our life.

It is astonishment at everyday medicine advertising campaigns. Amazement at the delivery of belief that the medicine solves everything.

Works of art are my impressions over the fact that life of a healthy person is surrounded by medical products in the same way like the life of the chronically ill person.

"Electro-installation" as installing of e-waste. The theme is inspired by a my picture taken in Agbogbloshie (Ghana),  where non-organically processed electrical waste imported from Europe and US. Agbogloshie the symbol problem in the world. 


BIOGRAPHY


VZDELANIE:

2002-2006 Univerzite Mateja Bela, Fakulta humanitných vied - odbor filozofia a história


VÝSTAVY

Individuálne výstavy

2017 – Tvoj mobil v Afrike, putovná výstava v 11 obciach/11 výstav na Slovensku.

2015 Genius loci Topoľčianky, Kultúrny dom v Poľnom Berinčoku, Maďarsko

2015 Genius loci Topoľčianky. Slovenský inštitút v Budapešti, Maďarsko

2015 Genius loci Topolcianky, Kultúrny dom v Topolčiankach, Slovensko

2014 Bodky Fotoidentity, Slovenský Inštitút v Moskve, Rusko

2014 Genius loci Topolčianky, Ruské múzeum fotografie v Nižnom Novgorode, Rusko

2014 Genius loci Topoľčianky, Kultúrnom parku v Petropavlovsku-Kamčatskom, Rusko

2010 Milan R. Štefánik a Stredná Ázia – Slovenské národné muzeum v Košariskách

2010 Milan R. Štefánik a Stredná Ázia –Cour salón v Piešťanoch

2008 Hendikep? - Priestory Domova sociálnych služieb Zemianske Podhradie

2007 Domov Olichov – Areál Zariadenia sociálnych služieb Svetlo Olichov

2003 Londýn a Londýnčania – Zvolenský zámok

2003 Londýn a Londýnčania – British Council v Banskej Bystrici

Skupinové výstavy

2012 Také je Slovensko – Slovenské národné múzeum Bratislavský hrad

2009 Fomafotofest, Topoľčiansky zámok

2005 Alžírsko, UMB Banská Bystrica

V rámci súťaží pod patronátom FIAP vystavoval jednotlivé fotografie v Slovinsku, Nemecku, Čine, Švajčiarsku, Rakúsku, Českej republike a Slovensku.


OCENENIA

2017 FEP European Professional Photographer of the Year – finalista v kategórií reportáž

2016 Slovak Press Photo 2016, 3. miesto kategória Priroda

2013 Humanity photo Awards 2013 – finalista, Čína

2010 FOTO Roka 2010– finalista, organizované Nadáciou VUB,

2008 FOTO Roka 2008– víťaz, organizované Nadáciou VUB,

2009 JSG photo competition, organizované Forward thinking museum v USA,

2009 Najkrajšie kalendáre Slovenska 2009, Zvláštne ocenenie za výber témy a jej humanistické spracovanie,

Neobjavené Slovensko – 3. miesto, organizované časopisom GEO Slovensko.


Publikoval v slovenských periodikách Goldmann, Plus 7 dni, Život, Slovenska, Nota Bene, Zahraničná politika, Pravda, Integrácia. V Českej republike cestovateľské časopisy Koktejl, Cestopisy a Lidé a Zeme. Vo Veľkej Britanii v časopise Open Central Asia a britskom magazíne Geographical, ktorý vydáva Kráľovská geografická spoločnosť. Jeho fotografie boli publikované tiež a v propagačných materiáloch Európskeho parlamentu a Organizácie spojených národov.


                                                  ENGLISH


E D U C A T I O N

University of Matej Bel and his major subjects were philosophy and history.

EXIBITIONS

Individual exhibitions:

2015 – Genius loci Topolcianky – Cultur house in Polny Berincok, Hungary

2015 – Genius loci Topolcianky – Slovak institut in Budapest, Hungary

2015 – Genius loci Topolcianky – Cultur house in Topolcianky, Slovakia

2014 – Points of PhotoIdentity - Slovak Institut in Moscow, Russia

2014 – Genius loci Topolcianky – Russian Photograhy museum, Russia

2014 – Genius Loci Topolcianky – Cultur park in Petropavlovsk-Kamcatsky, Russia

2010 – Milan. R. Štefánik and Central Asia - Slovak National Museum, Bratislava, Slovakia

2010 – Milan. R. Štefánik and Central Asia - Cour salon, Piešťany, Slovakia

2008 – Handicap?, Grounds at Social services house in Zemianske Podsradie, Slovakia

2007 – Home Olichov – Grounds at Social services house in Olichov, Slovakia

2003 – London and Londoners - Zvolen castle, Zvolen, Slovakia

- British Council, Banská Bystrica, Slovakia

Group exhibitions:

2014 – Exhibition during competition Swiss International contest, Swissland

2012 – This is Slovakia – Slovak National Museum

2009 – Photo festival Fomafotofest, Topolčianky castle

2005 – Algeria, University of Matej Bel, Banská Bystrica, Slovakia

2004 – Exhibition during competition FIAP: Ružomberok Tree, Germany, Austria, the Czech republic, Poland

2003 – Exhibition during competition FIAP: Miniature, Slovenia


AWARDS

2017 FEP European Professional Photographer of the Year – category reportage - finalist

2016 SLOVAK PRESS PHOTO - caterory Nature: 3rd place.

2013 HUMANITY PHOTO AWARD - finalist,

2010 FOTO ROKA, Slovakia – finalist,

2008 FOTO ROKA, Slovakia 2008 – winner,

2009 The best calendars in Slovakia: Special jury award for my chosen humanitarian topic and its portrayal Undiscovered Slovakia - 3rd place in the competition organized by the GEO magazine,


Published works

in Slovak magazines and newspapers such as: Goldmann (monthly), Plus 7 dni (weekly), Slovenka (weekly), Nota Bene (monthly), Foreign policy (monthly), Pravda (daily) and Integration.

  • In the Czech Republic he published in travel magazines: Koktejl, Cestopisy and Lide a Zeme.

  • In United Kingdom his photo stories were presented in the magazine Open Central Asia and magazine Geographical.