ARTIST PROFILE

Martin Balaz

  • Slovakia (b. 1979)

BIOGRAPHY


VZDELANIE:

2002-2006 Univerzite Mateja Bela, Fakulta humanitných vied - odbor filozofia a história


VÝSTAVY

Individuálne výstavy

2017 – Tvoj mobil v Afrike, putovná výstava v 11 obciach/11 výstav na Slovensku.

2015 Genius loci Topoľčianky, Kultúrny dom v Poľnom Berinčoku, Maďarsko

2015 Genius loci Topoľčianky. Slovenský inštitút v Budapešti, Maďarsko

2015 Genius loci Topolcianky, Kultúrny dom v Topolčiankach, Slovensko

2014 Bodky Fotoidentity, Slovenský Inštitút v Moskve, Rusko

2014 Genius loci Topolčianky, Ruské múzeum fotografie v Nižnom Novgorode, Rusko

2014 Genius loci Topoľčianky, Kultúrnom parku v Petropavlovsku-Kamčatskom, Rusko

2010 Milan R. Štefánik a Stredná Ázia – Slovenské národné muzeum v Košariskách

2010 Milan R. Štefánik a Stredná Ázia –Cour salón v Piešťanoch

2008 Hendikep? - Priestory Domova sociálnych služieb Zemianske Podhradie

2007 Domov Olichov – Areál Zariadenia sociálnych služieb Svetlo Olichov

2003 Londýn a Londýnčania – Zvolenský zámok

2003 Londýn a Londýnčania – British Council v Banskej Bystrici

Skupinové výstavy

2012 Také je Slovensko – Slovenské národné múzeum Bratislavský hrad

2009 Fomafotofest, Topoľčiansky zámok

2005 Alžírsko, UMB Banská Bystrica

V rámci súťaží pod patronátom FIAP vystavoval jednotlivé fotografie v Slovinsku, Nemecku, Čine, Švajčiarsku, Rakúsku, Českej republike a Slovensku.


OCENENIA

2017 FEP European Professional Photographer of the Year – finalista v kategórií reportáž

2016 Slovak Press Photo 2016, 3. miesto kategória Priroda

2013 Humanity photo Awards 2013 – finalista, Čína

2010 FOTO Roka 2010– finalista, organizované Nadáciou VUB,

2008 FOTO Roka 2008– víťaz, organizované Nadáciou VUB,

2009 JSG photo competition, organizované Forward thinking museum v USA,

2009 Najkrajšie kalendáre Slovenska 2009, Zvláštne ocenenie za výber témy a jej humanistické spracovanie,

Neobjavené Slovensko – 3. miesto, organizované časopisom GEO Slovensko.


Publikoval v slovenských periodikách Goldmann, Plus 7 dni, Život, Slovenska, Nota Bene, Zahraničná politika, Pravda, Integrácia. V Českej republike cestovateľské časopisy Koktejl, Cestopisy a Lidé a Zeme. Vo Veľkej Britanii v časopise Open Central Asia a britskom magazíne Geographical, ktorý vydáva Kráľovská geografická spoločnosť. Jeho fotografie boli publikované tiež a v propagačných materiáloch Európskeho parlamentu a Organizácie spojených národov.


                                                  ENGLISH


E D U C A T I O N

University of Matej Bel and his major subjects were philosophy and history.

EXIBITIONS

Individual exhibitions:

2015 – Genius loci Topolcianky – Cultur house in Polny Berincok, Hungary

2015 – Genius loci Topolcianky – Slovak institut in Budapest, Hungary

2015 – Genius loci Topolcianky – Cultur house in Topolcianky, Slovakia

2014 – Points of PhotoIdentity - Slovak Institut in Moscow, Russia

2014 – Genius loci Topolcianky – Russian Photograhy museum, Russia

2014 – Genius Loci Topolcianky – Cultur park in Petropavlovsk-Kamcatsky, Russia

2010 – Milan. R. Štefánik and Central Asia - Slovak National Museum, Bratislava, Slovakia

2010 – Milan. R. Štefánik and Central Asia - Cour salon, Piešťany, Slovakia

2008 – Handicap?, Grounds at Social services house in Zemianske Podsradie, Slovakia

2007 – Home Olichov – Grounds at Social services house in Olichov, Slovakia

2003 – London and Londoners - Zvolen castle, Zvolen, Slovakia

- British Council, Banská Bystrica, Slovakia

Group exhibitions:

2014 – Exhibition during competition Swiss International contest, Swissland

2012 – This is Slovakia – Slovak National Museum

2009 – Photo festival Fomafotofest, Topolčianky castle

2005 – Algeria, University of Matej Bel, Banská Bystrica, Slovakia

2004 – Exhibition during competition FIAP: Ružomberok Tree, Germany, Austria, the Czech republic, Poland

2003 – Exhibition during competition FIAP: Miniature, Slovenia


AWARDS

2017 FEP European Professional Photographer of the Year – category reportage - finalist

2016 SLOVAK PRESS PHOTO - caterory Nature: 3rd place.

2013 HUMANITY PHOTO AWARD - finalist,

2010 FOTO ROKA, Slovakia – finalist,

2008 FOTO ROKA, Slovakia 2008 – winner,

2009 The best calendars in Slovakia: Special jury award for my chosen humanitarian topic and its portrayal Undiscovered Slovakia - 3rd place in the competition organized by the GEO magazine,


Published works

in Slovak magazines and newspapers such as: Goldmann (monthly), Plus 7 dni (weekly), Slovenka (weekly), Nota Bene (monthly), Foreign policy (monthly), Pravda (daily) and Integration.

  • In the Czech Republic he published in travel magazines: Koktejl, Cestopisy and Lide a Zeme.

  • In United Kingdom his photo stories were presented in the magazine Open Central Asia and magazine Geographical.