ARTIST PROFILE

Lucia FABOVÁ

  • Slovakia (b. 1983 in Trenčín)
  • Currently in Banská Bystrica, Slovakia.
  • Visual artist ( Slovakia) -painting, graphic, installation

REPRESENTATION

ARTIST STATEMENT

Lucia Fabová (1983) je výrazný talent z najmladšej generácie slovenských vizuálnych umelcov.  V aktuálnej tvorivej fáze maľuje s ojedinelou vášňou a bravúrou. Jej obrazy zo série „Waršavská čipka“ sú vysoko dekoratívne a vulgárne zároveň. Skrývajú provokatívne posolstvá (poľské slovo "čipka" v názve celej série obrazov), ktoré symbolicky odkazujú na mäkkú a poddajnú  ženu.  

Jej začiatky sú ukotvené vo figuratívnej a naratívnej maľbe. Postupne prešla k veľkorysým "štúdiám" realisticky prenesených 3-dimenzionálnych čipkovaných drapérií na plochu plátna ( akryl a olej na plátne).

Je doležité podčiarknuť Fabovej remeselnú zručnosť . Farebne zredukované maľby majú až meditatívny charakter.

Experimentálna, plasticky vyznievajúca lavírová maľba charakterizuje jej súčasnú tvorbu.  Experiment je dôležitou súčastou jej prejavu – čo je vidieť v konštantnej sérii Rorschach Analysis (farba ako živá hmota).

 Ideou je osobný výskum ľudských charakterov. Využíva schopnosť vnímať a pozorovať svoje okolie, vztahy.

 Série : Santafabka (inkarnovanie sa do pozície svätca)

             Svätosť vs hriešnosť

             Nie je všetko zlato.. (site-specific inštalácia)

             Living mass ( Žijúca hmota - transformácia človeka)

             A- Symmetry.

 Fabová pracuje s náhodou len zdanlivo, s odkazmi na podvedomie sa pohráva vedome. Vo všetkých - významových i umeleckých - plánoch má prehľad a kontrolu.

EN
Lucia Fabová (1983) is a significant talent of the youngest generation of Slovak visual artists. In her current creative phase she paints with a unique passions and precision. Her paintings from the series "Warsaw Lace" are highly decorative and vulgar at the same time. They hide provocative message. At a symbolic level they link to the soft and pliable woman.

Her beginnings are anchored in the narrative and figurative painting. Gradually she passed to a generous "studies" realistically transmitted three-dimensional lace drapery on the surface of the canvas (acrylic and oil on canvas).

It is important to underline a craftsmanship of Fabová. The color-reduced paintings have  a meditative character.

Experimental, plastically painting characterize her contemporary artworks. The experiment is an important part of her creative expression - which can be seen in a constant series of Rorschach analysis (color as the living mass).

The idea is a personal research of human character. Fabová uses the ability to perceive and observe her surroundings, relationships.

Series: Santafabka /Saint Fabka (incarnated to the position of Saint)

           Holiness vs Sin

           All that glitters is not gold .. (site-specific installation)

            Living mass (A living matter - the transformation of human)

           A - Symmetry.

Fabová works with coincidence only seemingly, with reference  to the unconscious plays on consciously . In all - of meaning and art plans she  has an overview and a control.


BIOGRAPHY

LUCIA FABOVÁ (1983) SK

 2011-2016           ( maľba, grafika, objekt, zvuková inštalácia)

 VZDELANIE:

2009 -2011          Akadémia umení v Banskej Bystrici,Fakulta výtvarných umení, Voľné výtv. umenie,u prof.František Hodonský akad.mal.,titul Mgr.art, SR

2010-2011           Študijno-pracovná stáž v Galeria Maika Sánchez,Valencia,Španielsko

 2005-2009         Akadémia umení v Banskej Bystrici,Fakulta výtvarných umení, Voľné výt. umenie,u prof.František Hodonský akad.mal.,titul Bc.art, SR

 2007 – 2008       Accademia di Belle Arti di Lecce, Fakulta výtvarných umení,Ateliér maľby, prof. Franco Continni a Ateliér grafiky- prof. Glauco Lendaro,Lecce,Taliansko

1999 – 2003        Stredná umelecká škola v Trenčíne, módny design, SR

 AUTORSKÉ VÝSTAVY:

 2016 - „NIE JE VŠETKO ZLATO..“, Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru, Nástupište 1-Topolčany,SK

2016 - „WARŠAVKÁ ČIPKA“ ,MAGNA GALLERY, Piešťany,SK

2016 - VIVIR EN CANARIAS ,Museo Internacional de Arte Contemporaneo,     

Lanzarote, Canarian Islands,ŠPANIELSKO

2014 - FABOVÁ , NOVA VLNA ART CENTRUM, Trenčín, SK

2014 - FOREVER  , GALERIE FARA , Planá nad Lužnicí,CZ

2014 - IN TIME , VOLKSWAGEN ART CENTRUM, Zvolen ,SK

2014 - JE ČAS BYŤ , SK BNM GALÉRIA MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO,Bratislava,SK

2013- TIME TO BE... , SNP GALÉRIA, MÚZEUM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO

          POVSTANIA, Banská Bystrica,SK

2012- INTERVIEWS WITH CANVAS ,MESTSKÁ VežA TRENČÍN, Trenčín, SK

2012- DVOJNÍČKA, Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne, Trenčín,SK

2011- DÉJA VU VŠEDNÝCH DNÍ ,URBAN SPOT HALL, Banská Bystrica,SK

2010- KURVA.KEBY SOM SA ROZHODLA INAK, FX GALLERY,  Banská Bystrica ,SK

2010- ONI SÚ TALIANI, LENKA ... DIVADLO IVANA PALÚCHA ,Banská Bystrica,SK

2010- HEALTHY ART , VITALITY  ART CENTRUM,s Lukáš Reščák, Banská Bystrica,SK

2009- “IL MARE IN BOLOGNA”, URBAN SHOWROOM BOLOGNA, Bologna, ITAL

SPOLOČNÉ VÝSTAVY:

2017 -  70 SUKIEN ,GALÉRIA MILOŠA ALEXANDRA BAZOVSKÉHO,Trenčín, SLOVAKIA

2016 - CHAS 2016, KURSALON Piešťany, SLOVAKIA

2016 - CHAS 2016, MAGNA GALLERY, Piešťany, SLOVAKIA

2016 - ARS POETIKA ,MESTSKÁ RADNICA,SNP Námestie, Banská Bystrica, SLOVAKIA

 2016 - BB , GALÉRIA CVERNOVKA, Bratislava, SLOVAKIA

 2016- ROŽŇAVSKÉ RADIÁLY, Slušné dievčatá sa nepozerajú, BANÍCKE

            MÚZEUM Rožňava, SLOVAKIA

 2016 - BANKET , ATELIÉR KARTAGO GALLERY,Banská Bystrica, SLOVAKIA

 2016 – MULTIPOINT,GALERIE UFFO TRUTNOV, Trutnov, ČESKÁ REPUBLIKA

 2015 - YOUNG ART SHOW, DOM UMENIA Piešťany, SLOVAKIA

 2015 - 6th MOSCOW BIENNALE of Contemporary Art,The Institute of Contemporary Art, MOSKVA,RUSKO

 2015 - ABUNDANCE ,UNIVERSUM GALLERY ,UKF, Nitra, SLOVAKIA

 2015 - INTEGRATION , BRATSIGOVO MUSEUM ,Bratsigovo, BULHARSKO

 2015 – BB, GALÉRIA CVERNOVKA  , Bratislava, SLOVAKIA

 2014 - HALA ,MEDZINÁRODNÉ SYMPOSIUM, Trenčín, SLOVAKIA

 2014 - AUKCIA,GALÉRIA MILOŠA ALEXANDRA BAZOVSKÉHO, Trenčín, SLOVAKIA

 2014 - YOUNG ART SHOW , DOM UMENIA Piešťany , SLOVAKIA

 2013 - HORIZONTY SÚČASTNOSTI ,GALÉRIA MILOŠA ALEXANDRA BAZOVSKÉHO, Trenčín,SK                                   

 2013 - SALÓN MLADÝCH VÝTVARNÍKOV, AUDI CENTRUM GALLERY,Bratislava,SK

 2013 - BELUŠSKÉ SLATINY, MEDZINÁRODNÉ SYMPOSIUM,Púchov, SLOVAKIA

 2013- BRUNOVCE, MEDZINÁRODNÉ  SYMPOSIUM, Kaštiel Brunovce, SLOVAKIA

 2011- CEMENTÁRTŇA ,CULTURE CENTER, ARTTODAY Association,Banská Bystrica,SK

 2010 - KLAMNÝ DOJEM , GALERIE VLTAVÍN, Prague, CZECH REPUBLIC

 2007-  MOST,TRENČIANSKE MÚZEUM , Trenčín, SLOVAKIA

 2006 - TRENČIANSKY SALÓN, SYNAGOGA ART CENTER,Trenčín, SLOVAKIA

 RESIDENCIE,SYMPÓZIÁ, SÚŤAŽE:

2016- VIVIR EN CANARIAS,art residence Land art, Lanzarote, Canarian, SPAIN

2015-  ABUNDANCE, MULTIPOINT,medzinárodné sympózium,Nitra, SLOVAKIA

2015-  INTEGRATION,international residence Bratsigovo, BULGARIA

2014 – HALA,  international visual art symposium,Trenčín, SLOVAKIA

2013 – HALA,  international visual art symposium, Trenčín , SLOVAKIA

2013 - BELUSSKE SLATINY, international painting symposium, Púchov, SLOVAKIA

2013 – BRUNOVCE, international painting symposium, SLOVAKIA

2012 - PROJECT MECHA, Alternative lifestyle  art magazine,print,Singapure,ASIA

2010-2016 - MALBA ROKA, the painting competition, SLOVAKIA

2010-2011 – art residence at Studio Jesus Pablo Coyto,Valencia,SPAIN

2010 - YOUNG CONTRACT CREATIONS AWARD,FRANCE

2009 - YOUNG CONTRACT CREATIONS AWARD, FRANCE

2009 - BOURSE JEAN-CLAUDE REYNAL, competition,FRANCE

2009 - STRAABAG, competition, AUSTRIA

2008 -  DRAWING WORKSHOP,Lecce, ITALY

2008 - PAINTING WORKSHOP, Lecce, ITALY

2007 - RESTORATION HISTORICAL FURNITURE (private collection), 2007,Lecce,ITALY

 santafabka@gmail.com,    www.lucia-fabova.webnode.sk


EN

LUCIA FABOVÁ (1983) SLOVAKIA

2011-2017     Free visual artist ( painting, graphic, objects, sound installation)

 EDUCATION:

 2009 -2011  Mgr.art, Academy of Arts,Fakulty of Fine Arts Banská Bystrica,FREE VISUAL CREATION STUDIO,prof.František Hodonský akad.mal., SLOVAKIA

 2010-2011   Intership at Galeria Maika Sánchez, Valencia,Spain,SPAIN

 2005-2009   Bc., Academy of Arts,Fakulty of Fine Arts Banská Bystrica,CONTEMPORARY ART STUDIO, prof. František Hodonský akad.mal., SLOVAKIA

 2007- 2008 Accademia di Belle Arti di Lecce, Faculty of Fine Arts, PAINTING STUDIO prof. Franco Continni.,GRAPHIC STUDIO prof. Glauco Lendaro, Italy,ITALY

1999 - 2003  Secondary Art School Trenčín, Department of Fashion Design,SLOVAKIA

SOLO EXHIBITIONS:

 2016 - „ALL THAT GLITTERS IS NOT  GOLD..“, Multimedia Space for Contemporary Culture Platform 1-12,Topolčany, SLOVAKIA

2016 - „WARSAW LACE“ ,MAGNA GALLERY, Piešťany, SLOVAKIA2016 - VIVIR EN CANARIAS ,Museo Internacional de Arte Contemporaneo,with Lukáš Reščák, Lanzarote, Canarian Islands, SPAIN

2014 - FABOVÁ , NOVA VLNA GALLERY, Trenčín, SLOVAKIA

2014 - FOREVER  ,FARA GALLERY, Planá nad Lužnicí, CZECH REPUBLIC

2014 - IN TIME , VOLKSWAGEN ART CENTRE, Zvolen , SLOVAKIA

2014 - JE ČAS BYŤ , URBAN CULTURE SPACE GALLERY, Bratislava,                    SLOVAKIA

2013- TIME TO BE... , SNP GALLERY, Museum of Slovak National Uprising    Banská Bystrica, SLOVAKIA

2012- INTERVIEWS WITH CANVAS ,CITY TOWER GALLERY, Trenčín, SLOVAKIA

2012- DOUBLE, Michal Rešetka LIBRARY Trenčín, SLOVAKIA

2011- DÉJA VU OF EVERYDAY,URBAN SPOT HALL, Banská Bystrica, SLOVAKIA

2010- KURVA.KEBY SOM SA ROZHODLA INAK, FX GALLERY,  Banská Bystrica ,SK

2010- THEY ARE ITALIANS, LENKA ... IVAN PALUCH THEATER ,Banská Bystrica,SK

2010- HEALTHY ART , VITALITY  ART CENTER, Banská Bystrica, SLOVAKIA

2009- “IL MARE IN BOLOGNA”, URBAN SHOWROOM BOLOGNA, Bologna, ITALY

 GROUP EXHIBITIONS:

 2017 -  70 SKIRTS ,Gallery of Miloš Alexander Bazovský Trenčín, SLOVAKIA

 2016 - CHAS 2016, KURSALON Piešťany, SLOVAKIA

 2016 - CHAS 2016, MAGNA GALLERY, Piešťany, SLOVAKIA

 2016 - ARS POETIKA ,City Hall,SNP Square, Banská Bystrica, SLOVAKIA

 2016 - BB , GALLERY CVERNOVKA, Bratislava, 2nd year, SLOVAKIA

 2016- ROŽŇAVSKÉ RADIÁLY, Slušné dievčatá sa nepozerajú, BANÍCKE

            MÚZEUM Rožňava, SLOVAKIA

 2016 - BANKET , ATELIER KARTAGO GALLERY,Banská Bystrica, SLOVAKIA

 2016 – MULTIPOINT,GALLERY UFFO TRUTNOV, Trutnov, CZECH REPUBLIC

 2015 - YOUNG ART SHOW, ART HOUSE Piešťany, SLOVAKIA

 2015 - 6th MOSCOW BIENNALE of Contemporary Art,The Institute of          Contemporary Art, Moscow,RUSSIA

 2015 - ABUNDANCE ,UNIVERSUM GALLERY ,UKF, Nitra, SLOVAKIA

 2015 - INTEGRATION , BRATSIGOVO MUSEUM ,Bratsigovo, Bulgaria ,BULGARIA

 2015 – BB, CVERNOVKA GALLERY , Bratislava, SLOVAKIA

 2014 - HALA ,INTERNATIONAL VISUAL ART SYMPOSIUM, Trenčín, SLOVAKIA

 2014 - AUKCIA,Gallery of Miloš Alexander Bazovský in Trenčín, SLOVAKIA

 2014 - YOUNG ART SHOW , ART HOUSE Piešťany , SLOVAKIA

 2013 - HORIZONTY SÚČASTNOSTI ,Gallery of Miloš Alexander Bazovský Trenčín,SK                                  

 2013 - SALÓN MLADÝCH VÝTVARNÍKOV, AUDI CENTER GALLERY,Bratislava,SK

 2013 - BELUŠSKÉ SLATINY, INTERNATIONAL SYMPOSIUM,Púchov, SLOVAKIA

 2013- BRUNOVCE, INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Mansion Brunovce, SLOVAKIA

 2011- CEMENTÁRTŇA ,CULTURE CENTER, ARTTODAY Association,Banská Bystrica,SK

 2010 - KLAMNÝ DOJEM , GALERIE VLTAVÍN, Prague, CZECH REPUBLIC

 2007-  MOST, THE MUSEUM OF TRENČÍN, Trenčín, SLOVAKIA

 2006 - TRENČIANSKY SALÓN, SYNAGOGA ART CENTER,Trenčín, SLOVAKIA

 

RESIDENCE, SYMPOSIUM, AWARDS

2016- VIVIR EN CANARIAS,residence,Land art project, Lanzarote, Canarian, SPAIN

2015- MULTIPOINT,international residence,Nitra, SLOVAKIA

2015 INTEGRATION,international residence Bratsigovo, BULGARIA

2014 – HALA,  international visual art symposium,Trenčín, SLOVAKIA

2013 – HALA,  international visual art symposium, Trenčín , SLOVAKIA

2013 - BELUSSKE SLATINY, international painting symposium, Púchov, SLOVAKIA

2013 – BRUNOVCE, international painting symposium, SLOVAKIA

2012 - PROJECT MECHA, Alternative lifestyle  art magazine,print,Singapure,ASIA

2010-2016 - MALBA ROKA, the painting competition, SLOVAKIA

2010-2011 - residence at Studio Jesus Pablo Coyto,Valencia,SPAIN

2010 - YOUNG CONTRACT CREATIONS AWARD,FRANCE

2009 - YOUNG CONTRACT CREATIONS AWARD, FRANCE

2009 - BOURSE JEAN-CLAUDE REYNAL, competition,FRANCE

2009 - STRAABAG, competition, AUSTRIA

2008 -  DRAWING WORKSHOP,Lecce, ITALY

2008 - PAINTING WORKSHOP, Lecce, ITALY

2007 - RESTORATION HISTORICAL FURNITURE (private collection), 2007,Lecce,ITALY

http://lucia-fabova.webnode.sk                   santafabka@gmail.com