ARTIST PROFILE

Ján Zelinka

  • Slovakia (b. 1978 in Vranov nad topľou)
  • Currently in Prešov, Slovakia.

ARTIST STATEMENT

                                          Autorské stanovisko

 

 

      Ako výtvarníka ma zaujímajú skutočné deje a skutočné súvislosti.  Mojím výtvarným programom je priniesť dobovú umeleckú správu o súčasnosti cez vlastné filozoficko-estetické postupy. Uchopiť realitu prostredníctvom subjektívnej umeleckej interpretácie s použitím vlastných spôsobov práce a vlastných pracovných postupov mimo všeobecne známych overených techník a technológii. Na základe  znalostí danej problematiky a osobnej zainteresovanosti sa pokúšam analyzovať život  mne vlastným spôsobom, ktorým chcem  ovplyvňovať ľudí, vzbudzovať v nich zvedavosť, inšpirovať ich, ukazovať smer a pomáhať im vidieť veci istým spôsobom. Sústredím sa skoro výhradne na klasickú sochu, klasickú v zmysle jej tradičnej formálnej výstavby, pričom rád experimentujem s výrazovými možnosťami rôznych materiálov. V materiálových, technologických, tvarových a kompozičných variáciách rozvíjam otázky súvisiace s miestom človeka v rámci prírodnej hierarchie vo vzťahu k iným bytostiam, ale aj vo vzťahu k svojmu vlastnému životu a smrti.

      Od roku 2010 v cykle Rekviem pre organizmy vytváram pre nájdené uhynuté zvieratá olovené schránky, kopírujúce tvar ich tela, ktoré sú zároveň ich sarkofágmi. Spôsob práce pripomína koncept sarkofágu a teda egyptskú kultúru zaujatú uchovaním tela pre večnosť . Uhynuté zvieratá, väčšinou zrazené na ceste sú obaľované do sadry a následne zaliate do olova. Uhynuté Organizmy nie sú len ideou, ale sú jadrom a súčasťou plastiky. Narábanie s telesnými pozostatkami je mojou úvahou nad etickými problémami. Memento bezcitnej civilizácie, v ktorej život tzv. nižších živočíchov má stále nízku hodnotu.

      Sadrové plastiky kravy, koňa, srnca, bystrušky... realizované pod názvom Hľadám podstatu sú  výsledkom vlastného autorského postupu. Začína spätným zošívaním zvieracej kože, pokračuje liatím tekutej sadry do zošitého obalu, čiže vyplnenie jeho obsahu bielou sadrou. Pracovný proces je ponechaný na prirodzenom vzťahu liateho materiálu, na momente tuhnúcej sadry vo vnútri zvieracej kože. Výsledná podoba sôch je ponechaná na fyzikalite a výraze použitého materiálu. Mnou zvolený tvorivý postup je symbolickým pokusom uchopiť samotnú bytosť, vyrovnať sa s ňou a dať jej novú formu. Sadrové plastiky sú obrazmi efemérnych bytostí,  ktoré stratili svoju prirodzenú telesnosť aj ľudským počínaním.  Sochárskym počinom sú opäť povolané k životu v novej forme len aby nás nútili  zamýšľať sa nad vnútorným obsahom vecí. Aby nám znovu pripomenuli krehkosť a hodnotu života, aj toho nášho. Ide o uhynuté zvieratá ani jedno zviera z cyklu Hľadám podstatu nebolo zabité pre výtvarné účely.

      Trojčatá - Anton, Róbert, Peter, * 11.3.1975+11.3.1975,  sú osobnou výpoveďou, opäť sa však týkajúcou existencionálnych otázok. Príliš krátky príbeh mojich súrodencov- trojičiek, ktorých som nikdy nezažil, nevidel osobne, pretože sa narodili ešte predo mnou a v ten istý deň aj zomreli... Podstatou tejto práce je samotný pracovný postup. Vlastnou autorskou technikou vyhĺbenia negatívu  plastiky priamo do hliny a vyliatím betónu nadväzujem na ideovú koncepciu diela.  Spomienku, ktorú nemôžem vyhľadať vo vizuálnom archíve vlastného mozgu, stelesňujem výlučne hmatom. Negatívnym  modelovaním, bez priebežnej kontroly zrakom som vyhrabával rukami  v hline akési dutiny v tvare novorodencov. Týmto spôsobom  vznikli v hline prázdne priestory v tvare pomyselných teličiek mojich súrodencov, ktoré som následne vylial betónom. Vedome pracujem len hmatom . Cielené zbavenie vizuálneho vnemu a samotnej vizuálnej kontroly nad prácou mi umožňuje intenzívnejšie precítiť a prežiť to, čo som nikdy nemal možnosť vidieť, osobne zažiť . Podstupujem riziko prekvapenia z výslednej podoby diela, rezignujem tak aj na jeho podvedomú estetizáciu.

      Obrazoborectvo /oddelené súvislosti/, pomôžem si citátom od Elisabeth Frink „ k soche ako je táto sa človek dostáva postupne a ešte dlho potom ako na ňu prvý krát pomyslel. Uvidíte niečo, zapáči sa Vám nejaká tvár alebo postava a naozaj ju chcete zachytiť, chcete pre ňu nájsť dôvod vo svojej mysli.“ A stačí zažiť negatívnu skúsenosť a objaví sa dôvod na jej vytvorenie . Od osobného zážitku cez subjektívnu interpretáciu /negatívnym modelovaním/ zaznamenávam udalosti z  “môjho denníka.“  Súsošie je  vytváraním vlastnej mytológie osobných zážitkov a možno sa len týmto spôsobom liečim z reality.

      Existuje veľa spôsobov interpretácii myšlienok a niektoré prichádzajú dosť nekontrolovane. Baránok Boží vznikol na základe prvotnej idei apropriácie objektu s názvom For The Love Of God (Pre lásku božiu) od jedného z najbohatších umelcov súčasnosti Damiena Hirsta. Ľudská lebka ozdobená 8 601 kusmi diamantmi bola vydražená  za päťdesiat miliónov libier, čo je najvyššia cena aká kedy bola za dielo žijúceho umelca vo svete zaplatená. Podľa kritika Juliana Spaldinga je Hirstov objekt  „bezcenné dielo“  pripomínajúce viac luxusný tovar než umenie. Mnou formulovaná otázka  týkajúca sa hodnôt „nízkeho“ a „vysokého“  je kladená  z pohľadu výtvarníka pôsobiaceho na „periférii“ umenia. Táto otázka sa postupne prelínala s myšlienkami, ktoré vznikali práve v procese vzniku diela. Použitím a prerozprávaním „nízkeho“ materiálu reflektujem moju vzdorovitú a permanentnú snahu po zotrvaní tradičných hodnôt. Je analýzou existujúceho stavu  materiálnych hodnôt.  Počas vrstvenia organickej hmoty sa však ukázalo, že nie je len zobrazením môjho  vzťahu k svetu a realite, ktorá ma obklopuje, ale odhaľujem zo seba aj niečo viac než som pôvodne chcel zachytiť. V skrytom obsahu je to sebazobrazenie a to  v  rôznych jeho vrstvách, ktoré sú divákovi buď dostupné, alebo nie.

      Cyklus Hláv I, II, III,  je mojím príspevkom do konvenčného sochárskeho žánru akým je portrét. Tieto portréty mne blízkych ľudí sú ich autentickými odtlačkami do hliny, zachytávajúce stopu prítomnosti „ Tu a Teraz“. Okamžik , ktorý sa stáva zároveň minulosťou.                                 Odtláčanie hláv konkrétnych ľudí do hliny nie je pre mňa len vstupom akcie do sochárskeho procesu. Prínosom je tu odtlačok tela, telesného fragmentu a predovšetkým stopa ako nositeľ hodnôt autentického dokumentu. Portréty sú predovšetkým svedectvom o človeku.

      Mojím zámerom je obdobným spôsobom naďalej hľadať nové vyjadrovacie spôsoby, ktoré by reflektovali mnou nastolené otázky aktuálnych problémov prostredníctvom figurácie, naratívnej figúre v sochárstve s mojim subjektívnym spôsobom videnia problematiky obsahu a formy výtvarného diela .

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      Ján Zelinka


                                           

                                                  Artist statement                                                            
      As an artist, I am interested in real action and real interaction. My artistic program is to deliver a report on the period artwork of present time by own philosophical and aesthetic procedures. To grasp reality through subjective artistic interpretation by us of my own methods of work and custom work flow beyond the well-known proven techniques and technologies. Based on knowledge of the issue and I try to analyze personal life in my own way I would like to influence people, inspire curiosity in them, inspire them, show the direction and help them see things the same way I do. I focus almost exclusively on classical sculpture, classical in terms of its traditional formal structure, while I like to experiment with the expressive possibilities of various materials. The material, technological, shape and composition variations I develop questions related to the place of humans within the natural hierarchy in relation to other beings, but also in relation to my own life and death.

      Since 2010 the cycle Requiem for organisms I have been creating leaden boxes for animals found dead, copying the shape of their bodies which are also the sarcophagus. The method of work reminds the concept of sarcophagus and Egyptian culture and therefore biased storing the body for eternity. Dead animals, mostly withheld by the way are coated in plaster and then embedded into the lead. Mortality is not just an idea, but a core part of the sculpture. Handling with the corpses is my consideration of ethical issues. Memento heartless civilization where the so-called life of lower animals has  still low value.

     

      Plaster sculptures of cows, horses, deer, beetle... implemented under the title I am looking for the substance are the result of my own creative process. It starts with reverse stitching animal skin, continues by pouring liquid plaster into the scrapbook package, thus completing the content of white plaster. The working process is left to the natural relationship of the cast material, the solidifying time of the plaster within the animal skin. The final appearance of the statue is left to physical and expressions of used material. My own creative process is a symbolic attempt to grasp the very being, to cope with it and give it a new form. Plaster sculptures are ephemeral images of creatures that have lost their natural flesh and human actions. By sculptural action they are again brought to life in a new form to make us reflect on the internal content. To remind us once again about the fragility and value of life. These are dead animals and no animal from one cycle I am looking for the substance was slaughtered for creative purposes.

     

      Triplets - Anton, Robert, Peter, *11.3.1975 + 11.3.1975 are personal testimony but again concerning the existential questions. Too short story of my siblings- triplets who I never experienced personally, never seen because they were born even before me and on the same day and they died ... The essence of this work is work flow itself. Own creative technique of recess negative sculptures directly into the dirt and pouring concrete I follow the ideological concept works. Memories that I can look in the visual archives of my own brain embody solely by touch. Negative modeling, without continuous visual control l was digging up my own hands in the dirt sort of cavity in the shape of newborns. In this way I created empty spaces in the form of notional bodies of my siblings that I poured by concrete. I only work by touch. Targeted deprivation of visual perception and the actual visual inspection of the work allows me to experience and feel what I never had the opportunity to see and experience in person. I take the risk of surprise from the final form of the work, as well as to resign its subconscious esthetic.

     

      Iconoclasm / /separated connections /, the quote by Elisabeth Frink can help "to the statue like this a person gets gradually and long after that he can think about it for the first time. You will see something that pleases you like some form or figure that you really want to capture, you want to find a reason for it in your mind. "And just to experience a negative experience and you will find the reason for its creation. From personal experience through subjective interpretations / Negative modeling /actions of  "my diary." The sculpture is creating of its own mythology of personal experiences and perhaps only in this way I heal myself from reality.

     

      There are many ways of interpreting the ideas and some come quite uncontrollably. Mystic lamb was based on the initial idea of ​​appropriation of the object named For The Love Of God (For the love of God) from one of the richest artists currently Damien Hirst. Human skull decorated with 8,601 pieces of diamonds was sold for fifty million pounds, the highest price ever to be paid for a work of living artists around the world. According to the critics Julian Spalding is Hirst´s object "worthless piece" resembles more luxury goods than art. My formulated question of the values ​​"low" and "high" often lies in terms of the artist acting on the "periphery" of art. This issue is gradually intermingled with ideas that originated in the process of creation of the work. Using a retelling of "low" material reflects my defiant and permanent effort after remaining traditional values. It is an analysis of the existing state material values. During the layering of organic matter it is, however, showed that it is not just showing my relationship to the world and the reality that surrounds me, but of exposing himself something more than I originally wanted to capture. The hidden content is to selfexposure in all the layers, which are either the viewer or not.

 

      Cycle Head I, II, III, is my contribution to the conventional sculptural genre such as portrait. These portraits of people close to me are the authentic decals into the dirt, capturing trace of presence "here and now". Moment which becomes at the same time past. Pushing with heads of real people in the dirt not for me only entry shares to the sculptural process. The benefit here is the imprint of the body, body fragment, and particularly footprint as a proxy for value of an authentic act. Portraits are mostly atestament to man.

 

      My intention is to continue in a similar way to look for new ways of expression that would reflect my questions of actual issues through figuration, narrative figure in sculpture with my subjective way of seeing the content and form of artwork.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Ján Zelinka

 

                       


BIOGRAPHY

                               Mgr. Art.  Ján Zelinka, Dubová 11, 080 01 Prešov                                

 

                                        ŽIVOTOPIS

 

Meno :                     Mgr.art. Ján Zelinka

 

Dátum narodenia: 16.august 1978

 

Miesto narodenia:  Vranov nad Topľou

 

Národnosť, štátna príslušnosť: slovenská , SR

 

Školské vzdelanie:  ZŠ Bernolákova Prešov 1984-1992

                                 

                                 Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach 1992-1996

                                Študijný odbor : Kamenosochárstvo

                                 

                                 Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení  

                                ateliér slobodnej kreativity (3D) 2002-2006

                                 bakalárske štúdium ukončené s červeným diplomom

                                 voľné výtvarné umenie             2006-2008

                               magisterské štúdium ukončené s červeným diplomom

 

Doktorandské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,                                        

katedra Socha – objekt - inštalácia, od 2012                                                

Študijné pobyty: študijný pobyt na AVU v Prahe, Ateliér figurálneho sochárstva a medaile Jana Hendrycha

.

Ocenenia:   CENA DEKANA za vynikajúce študijné výsledky počas štúdia                                                                                                                          

na Fakulte umení.

 

Referencie:             www.janzelinka.com     

 

Spoločné výstavy:  Z prieskumu, Považská galéria, Žilina,

                                  Ildigo  Palová ,  Eva Krutaková ,  Ján Zelinka,

                                  Múzeum Vojtecha Lofflera , Košice, 2007

                                 KE-BA-BB,  Považská galéria,  Žilina, 2007

                                 KE-BA-BB, c2c galery , Praha, 2007

                                 Múzeum Vojtecha Lofflera ,  Košice, 2007

                                 

                                  Noc 09, Východoslovenská galéria Košice, 2009

                                 Socha a objekt XIV, galéria SVÚ, Bratislava, 2009

                                  Socha a objekt XV, galéria SVÚ, Bratislava, 2010

                                  Vnútorný priestor 6, Židovská synagóga v Košiciach, 2011

                                  Múzeum Vojtecha Lofflera, Košice, 2012

                                  Cassovia Express, Zemplínske múzeum, Michalovce, 2014

                                  Rožňavské radiály, Galéria Baníckeho múzea,Rožňava,2014

Samostatné výstavy: Jednotlivci, IC –centrum súčasného umenia, Košice, 2006

                                 

                                  Ján Zelinka, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, 2008              

                                Ján Zelinka - sochy, Múzeum Vojtecha Lofflera , Košice, 2009

                              Ján Zelinka - sochy, Miskolzi galéria, Miškolc, Maďarsko, 2009                                                                                                                                                                                                  

                              Ján Zelinka - galéria per spectrum, Prešov 2010

                                Ján Zelinka – Forma a obsah, Šarišská galéria, Prešov 2013                                                                                

                                Re-form, Kunsthale, Košice, 2014                                                                                                                                                                                                                  

Mgr. Art.  Ján Zelinka, Dubová 11, 080 01 Prešov, Slovakia

 

CURRICULUM VITAE

 

Name and surname:        Mgr.art. Ján Zelinka

 

Date of birth:                   August 16, 1978

 

Place of birth:                  Vranov nad Topľou

 

Nationality, citizenship: Slovak, the Slovak Republic

 

Education:                        Elementary School in Prešov, Bernolákova Str., 1984-1992

                                 

                                          Secondary School of Utility Art Design in Košice, 1992-1996

                                         Branch of study: Stone Sculpture

                                 

                                          Technical University in Košice, Faculty of Arts 

                                          Free Creativity Studio (3D)           2002-2006

                                         bachelor study - graduated with honours

                                          Free Visual Art                            2006-2008

                                                master study – graduated with honours

                               

                                          Postgraduate courses, Academy of fine arts and design in Bratislava  

                                         department of statue- object -  installation, since 2012

 

Study stays:                      study stay at Visual Art Academy in Praque

                                         Figuration Sculpture and Jan Hendrych Medal Studio

 

References                      www.janzelinka.com

 

Awards:                           DEAN AWARD for excellent study results during the period of study                                          

                                          at the Faculty of Arts. 

 

Common Expositions:    From Survey, Museum of Art Žilina,

                                          Ildigo Palová, Eva Krutaková, Ján Zelinka,

                                          Vojtech Loffler Gallery, Košice, 2005                                                       

                                         KE-BA-BB, Museum of Art Žilina, 2007

                                          KE-BA-BB, c2c Gallery, Prague, the Czech Republic, 2007

                                          Vojtech Loffler Museum, Košice, 2007

                                         Vojtech Loffler Gallery, Košice,

                                          Night 09, Gallery of East Slovakia, Košice, 2009

                                          Sculpture and Object XIV, SVÚ Gallery, Bratislava, 2009

                                         Sculpture and Object XV, SVÚ Gallery, Bratislava, 2010

                                          Vojtech Lofer Gallery, 2012

 

Individual Expositions:  Individuals, IC – Centre of Contemporary Art, Košice, 2006

                                          Ján Zelinka, Cyprián Majerník Gallery, Bratislava, 2008               

                                         Ján Zelinka - sculptures, Vojtech Loffler Museum, Košice, 2009

                                        Ján Zelinka - sculptures, Miskolci Gallery, Miskolc, Hungary, 2009                                                                                                                                                                                                     

                                        Ján Zelinka – Per Spectum Gallery, Prešov, 2010

                                          Forms and content, Saris Gallery, Presov, 2013                                         

                                          Re-form, Kunsthale, Košice, 2014