ARTIST PROFILE

Kryštof Kaplan

 • Czech Republic (b. 1987 in Prague)
 • Currently in prague, Czech Republic.

CONTACT & LINKS

Solárium

Solárium

 • 2019
 • windows - thumbnail windows - thumbnail window - thumbnail cuckoo clock - thumbnail - thumbnail pneumatic heart - thumbnail Solárium - thumbnail - thumbnail - thumbnail

  7 / 9

  Tenze | 2019

Tension between stability and movement, peace and danger, between the organic and inorganic essence of matter, between its qualities such as heaviness and lightness, hardness and softness, flexibility or rigidity, as well as between the established function of objects and its contradiction – these are topics that sculptor Kryštof Kaplan (1987) has been systematically exploring from the time of his studies at Prague’s Academy of Fine Art in the Sculpture II studio with Professor Jindřich Zeithammel, where he subsequently also worked as an assistant. At the DOX Centre for Contemporary Art, Kryštof Kaplan presents three situations that use the tension between appearances and reality as their main communication method. They pull the viewer into a semantic game in which expectations about properties and physical laws or about the scale and function of a specific mass or object are eroded and shaken. He first applied this principle in his thesis series entitled Disappeareance, which introduces the DOX exhibition. The series contains five sculptures that metaphorically depict the phases one goes through when coming to terms with mortality, as described by psychologist Elisabeth Kübler-Ross in her book On Death and Dying. Here the artist works with everyday utilitarian objects such as chairs, old duvets, and bedsheets, which he places into aluminum industrial mechanisms that take into account interaction with the human body – in their own way they work as a sort of trap, and utilize the potential of physical confrontation as a functional aesthetic element. In the second part of the exhibition, Kaplan built a site-specific installation that reacts directly to the architecture of the DOX Centre. Five aliens that grow through the building’s walls, expanding into the exterior in places where windows were bricked over in the interior, exhibit an obvious animal nature, but on that is relativized upon touching their hard fibreglass surface. The installation instils a feeling of isolation – the private space intended for contemplation is protected by a mere thin membrane that the external world tries to penetrate. Kryštof Kaplan also uses organic forms cast from hung textiles in the third part of the exhibition. The admittedly decorative structure of the Tourniquet and Solarium objects contains a subtle aesthetic, perhaps even a sentimental aspect, but one that is then compromised by a coating of malodourous used oil, which could evoke morbid physicality in decomposition. This situation simulates the trap of contemporary shopping and body-building shrines, and adds a radical attitude of social critique to Kaplan’s work............................................................................................................................................................................................................................................................................CZ: Napětí mezi stabilitou a dynamikou, klidem a nebezpečím, mezi organickou a anorganickou podstatou hmoty, mezi jejími kvalitami jako je tíha a lehkost, tvrdost a měkkost, pružnost či pevnost, stejně jako mezi ustálenou funkcí objektů a jejím popřením - to jsou témata, kterými se sochař Kryštof Kaplan (1987) systematicky zabývá již od dob svých studií na pražské AVU v ateliéru Socha II. u profesora Jindřicha Zeithammla, kde následně působil jako asistent. V Centru současného umění DOX představuje Kryštof Kaplan tři scénické situace, které jako hlavní komunikační mechanismus využívají tenzi mezi zdáním a skutečností. Vtahují diváka do sémantické hry, v níž jsou očekávání o vlastnostech a fyzikálních zákonitostech, či o měřítku a funkci konkrétní hmoty nebo objektu nahlodávána a znejišťována. Tento princip využil již ve svém diplomovém cyklu Mizení, který výstavu v DOXu uvádí. Jedná se o pět plastik metaforicky zpodobujících fáze smiřování se se smrtelností, jak je ve své knize On Death and Dying popsala psycholožka Elisabeth Kübler-Ross. Autor zde pracuje s předměty každodenní potřeby, jako jsou židle, staré peřiny a prostěradla, jež zasazuje do industriálních hliníkových mechanismů, které počítají s interakcí s lidským tělem – fungují jako svého druhu pasti a potenciál fyzické konfrontace využívají jako funkční estetický prvek. Ve druhé části výstavy vybudoval Kaplan site-specific instalaci, která přímo reaguje na architekturu DOXu. Pět vetřelců prorůstajících pláštěm budovy v místech, kde jsou v interiéru zazděná okna a expandujících i do exteriéru, vykazuje na pohled živočišný charakter, který je však při dotyku s tvrdou hmotou laminátu relativizován. Instalace navozuje pocit izolace - privátní prostor určený ke kontemplaci je chráněn pouze tenkou membránou, přes kterou se snaží proniknout masa vnějšího světa. Narůstá zde tenze mezi bezpečím a ohrožením docílená zakonzervováním fyzikálního napětí ve hmotě. S organickými formami odlitými z prověšených textilií pracuje Kryštof Kaplan i ve třetím prezentovaném celku. Přiznaně zdobná struktura objektů Turniket a Solárium obsahuje subtilní estetický, snad až sentimentální aspekt. Ten je vzápětí nabourán nátěrem páchnoucím vyjetým olejem, který může evokovat morbidní tělesnost v jejím rozkladu. Tato situace simuluje pasti soudobých obchodních a body-buildingových svatyní a rozšiřuje vyznění Kaplanovy tvorby o radikální sociálně-kritický postoj.