ARTIST PROFILE

Kryštof Kaplan

 • Czech Republic (b. 1987 in Prague)
 • Currently in prague, Czech Republic.

CONTACT & LINKS

 • - thumbnail - thumbnail - thumbnail - thumbnail - thumbnail - thumbnail - thumbnail - thumbnail

  8 / 8

  Velké Sklo - Large glass | 2015 - 2016

surface processes that can be made visible by one single trigger. Kaplan works with the image of a well-ordered mechanical nature of the inanimate, which generally, for living individuals becomes a surrogate/evasive status/process, an accumulation of withheld tension with an unpredictable reach. The principals of both individual and collective psychologies are similarly simple, efficient and mechanical. An important role in the represented set of objects is played by the status of withheld or gradually accumulated force, the awareness of a tipping point, the possibility of a force action and its transformation. The structures’ mechanics point towards their semantically key element – the glass surface of the showcase itself. However, at the same time, the presented objects are abstract structures. The specificity and strength of Kaplan’s approach lies in the mere statement of it – there is no adhering to an idealized notion, no moralizing, he only presents pure facts. .......................................................................................................................................... Kryštof Kaplan vytvořil pro Výklady AXA soubor objektů-konstrukcí – funkčních mechanismů metaforicky pracujících s tématem momentu proměny silového stavu. Zpřítomňuje v něm význam potence podpovrchových dějů, k jejichž zviditelnění stačí jediný spouštěcí akt. Pracuje s představou spořádané mechaničnosti neživého, jež se u živých subjektů obecně stává zástupným/únikovým stavem/procesem, akumulací zadržované tenze s těžko odhadnutelnými dosahy. Zákonitosti fungování individuální i kolektivní psychologie jsou podobně jednoduché, účinné a mechanické. Důležitou roli v předložené sestavě hrají stav zadržené nebo postupně akumulované síly, vědomí bodu zvratu, možnosti silové akce a její transformace. Mechanika konstrukcí odkazuje k významově stěžejnímu prvku – k ploše samotných výkladů. Prezentované objekty jsou současně abstraktními konstrukcemi. Specifikum a síla Kaplanova přístupu spočívá ve strohém konstatování – neupíná se k planě zidealizované představě, nemoralizuje, pouze předkládá fakta.