ARTIST PROFILE

Kryštof Kaplan

 • Czech Republic (b. 1987 in Prague)
 • Currently in prague, Czech Republic.

CONTACT & LINKS

 • city light - thumbnail - thumbnail - thumbnail - thumbnail - thumbnail - thumbnail Solarium - thumbnail Solarium - thumbnail Solarium - thumbnail - thumbnail revolving door - thumbnail revolving door - thumbnail city light - thumbnail city light - thumbnail city light - thumbnail city light - thumbnail

  4 / 16

  DOOM | 2016

Kryštof Kaplan: DOOM A graduate of the sculpture studio at the Academy of Fine Arts in Prague, where he studied under professor Jindřich Zeithamml, Kryštof Kaplan (*1987) creates art that straddles the line between sculpture and architecture. Although each of his works is capable of standing on its own, he likes to create radical yet sensitive interventions in both historical and modern spaces while responding to each particular site’s genius loci. His largest work to date is a project realized last year for the Broumov Monastery, and his most recent creation was Great Glass for the display case in Prague’s Axa Passage. Both were made in collaboration with curator Iva Mladičová. For the Kabinet T. Gallery, Kaplan created an interactive installation entitled DOOM, which works with the industrial aesthetic of the place, using paradoxes to reshape it into a “different” and unsettling space in which things are not what they seem. Kaplan works with a diverse range of materials – plaster, polyester resin, concrete, wood, metal, and combinations thereof. A central theme of his work is the tension between stability and dynamism, between calm and danger. This sense of ambivalence can also be found in DOOM, whose name offers several possible interpretations. It may refer to ruination, judgment, or a terrible fate; it may be derived from the Latin domus to mean house (domicile) or cathedral (dome); or it may be evoke associations with the popular computer game from the time of the artist’s adolescence. Kaplan plays with and combines all these possible meanings. Although his work does not directly engage in social criticism, it does respond to the pressures of the modern temples of consumption, the omnipresent assault of advertising, and the sophisticated torture chambers of fitness centers and solaria, and emphasizes their bloated nature. Most of Kryštof Kaplan’s sculptures are sophisticated metal constructions that work on the basis of physical principles such as thrust, levers, or pressure. They often resemble organic forms, made by creating casts of stretched or stuffed textiles such as grandmother’s old sheets or perhaps hospital bedding. Their seemingly succulent and fleshy exterior gives the tough, lifeless matter an animal character and produces the illusion that we are looking at soft and pliable blankets when in fact they are made of solid resin. Another source of conflicting emotions is the use of old motor oil as a surface finish, which may recall the soaked bandages of a monstrous, decaying mummy. In some works, polyurethane foam extrudes from around precisely worked metal frames to heighten the contrast between unpredictable physicality and the designer perfection of the machine. On the other hand, Kaplan’s cast polyester resin objects possess a clearly textile structure, including decorative ornaments that add an unexpected, subtle sense of beauty. Although we can find parallels between Kaplan’s work and that of Jean Tinguely, Aleš Veselý or Zbyněk Sekal, in this area it also has much in common with Joseph Beuys, Christo, Louise Bourgeois, and the early works of Claes Oldenburg. Kaplan’s objects expand beyond their frames; their dynamic matter bulges and, in its vehemence, begins to feel threatening. Elsewhere, seemingly motionless objects evoke a sense of distress by the mere possibility that they might fall – a fall that must be caused by human hands. All it takes is to pull out a small pin, and the taut ropes relax, the wheels start turning, and a destructive mechanism is unleashed, causing a beam with a sharp axe to swing around and smash a glass object standing provocatively within its reach. They are traps that need not be sprung, and yet they wait. The viewer’s role as “tempted co-actor” gives Kaplan’s sculptures a theatrical dimension that is further amplified in his most recent works through the use of sophisticated lighting to create autonomous events. Sometimes the light responds to sound – or, paradoxically, to the lack of sound. For instance, the sculpture entitled Solarium goes to sleep in the presence of sound and comes to life in silence, living its own life unobserved by witnesses. The result is a foreboding situation that Kryštof Kaplan manages to balance on the very point of anticipation – just before it tips towards inevitable disaster. Terezie Zemánková Zlín, May 2016 .......................................................................................................................................... Absolvent ateliéru sochařství na pražské AVU u prof. Jindřicha Zeithammla a jeho současný asistent Kryštof Kaplan (*1987) se pohybuje na pomezí sochařství a architektury. I když je každé jeho dílo zcela samonosné, s oblibou svými radikálními a přesto citlivými interpretacemi intervenuje do historických i moderních prostor a reaguje na jejich Genia loci. Nejrozsáhlejší byla jeho realizace pro broumovský klášter v minulém roce, poslední pak bylo Velké sklo pro vitríny v pasáži Axa vPraze, obojí ve spolupráci s kurátorkou Ivou Mladičovou. Pro galerii Kabinet T. vytvořil zážitkovou instalaci DOOM, která pracuje sindustriální estetikou místa, a prostřednictvím formální hry paradoxů jej přetváří v „jiný“ znepokojivý prostor, ve kterém věci nejsou tím, čím se zdají být. Kaplan pracuje s různorodými materiály - sádrou, laminátem, betonem, dřevem, kovem i jejich asamblážemi. Dominantním principem jeho tvorby je napětí mezi stabilitou a dynamikou, klidem a nebezpečím. Na této ambivalenci je vybudován i projekt DOOM, jehož název nabízí hned několik možností výkladu. V angličtině znamená zkázu, záhubu nebo rozsudek; jeho výslovnost zase odkazuje na „dům“, či Dóm ve smyslu sakrálního chrámu; stejný název nesla i kultovní počítačová hra autorova dospívání. Kaplan si s těmito významy pohrává a vzájemně je kombinuje. Aniž by jeho tvorba mohla být označena přímo za sociálně - kritickou, reaguje na nátlak novodobých svatyní konzumu, na všudypřítomný atak reklamních citylightů, na sofistikované mučírny fitness - center a solárií a poukazuje na jejich hypertrofii. Základem většiny skulptur Kryštofa Kaplana je kovová konstrukce propojená důmyslným systémem na bázi základních fyzikálních principů jako je tah, páka, nebo tlak, s formami organického charakteru, které vytváří odléváním prověšených či vycpaných textilií – starých povlečení po babičce, nebo třeba nemocničních prostěradel. Jejich zdánlivá vlhkost a dužnatost propůjčuje tuhé neživé hmotě animální charakter a vyvolává klam – co se jeví jako měkká, poddajná peřina, je ve skutečnosti tvrdý laminát. Rozporuplné pocity vzbuzuje i povrchový nátěr vyjetým olejem, který může evokovat prosakující obvazy nebo přímo monstrózní mumie v rozkladu. Někdy autor nechává kolem precizně zpracovaných kovových rámů vyhřeznout zatuhlou polyuretanovou pěnu a prohlubuje tak kontrast mezi designovou dokonalostí stroje a čímsi nevypočitatelně tělesným. Na druhou stranu mají laminátové odlitky přiznanou textilní strukturu i se zdobnými ornamenty, které jim vtiskují nečekanou subtilní krásu. I když celkově můžeme nejspíš nalézt paralelu Kaplanovy tvorby s dílem Jeana Tingueliho, Aleše Veselého nebo Zbyňka Sekala, v těchto momentech se potkává také s Josephem Beuysem, Christem, Louise Bourgeois nebo s ranými pracemi Claye Oldenburga. Kaplanovy objekty expandují ze svých rámců, jejich rozpínavá matérie kypí a svojí vehemencí se stává ohrožující. Jindy zdánlivě nehybné těleso vyvolává pocit tísně už pouhým potenciálem svého pádu – pádu, který musí být spuštěn lidskou silou. Stačí vytáhnout drobnou závlačku, napjaté provazy povolí, kola se rozjedou a spustí se ničivý mechanismus, na jehož konci se vymrští rameno s ozubenou sekerou a roztříští skleněný objet stojící provokativně v jeho dosahu. Jsou to pasti, které nemusí být nikdy spuštěny, přesto stále čekají. Role diváka jako „spoluhráče v pokušení“ dodává Kaplanovým sochám charakter divadelnosti, kterou v jeho posledních pracích umocňuje i to, že do hry zapojuje promyšlené nasvícení, které vytváří samostatné děje. Světlo z a budované do instalací někdy reaguje na zvuk, nebo spíše paradoxně na jeho nepřítomnost. Například skulptur a nazvaná Solárium se zvukem uspává a probouzí se naopak v tichu, aby bez dozoru svědkůožila vlastním životem. Vzniká takzlověstná scénická situace, kterou Kryštof Kaplan dokáže vybalancovat až na samotný hrot očekávání -těsně něž se zvrhne směrem knevyhnutelné katastrofě. Terezie Zemánková Zlín, květen 2016