ORGANIZATION

Jindrich Chalupecky Award

 • Praha 7, Czech Republic
 • Est. 1990
 • The most prestigious Czech award for visual artists up to the age of 35.

LOCATION

 • Jindrich Chalupecky Award
 • Dukelských hrdinů 25/a
 • Praha 7
 • Czech Republic
 • 170 00

Cena Jindřicha Chalupeckého 2022

Přihláška pro rok 2022 / Jindrich Chalupecky Award Open Call 2022

Přihlášky do Ceny Jindřicha Chalupeckého: Z technických důvodů pro účely vytvoření nového portfolia prosím napište nejprve e-mail se svým jménem na info@sjch.cz a my Vám obratem pošleme pozvánku k registraci do systému works.io. Pro dokončení přihlášky do Ceny Jindřicha Chalupeckého je třeba potvrdit registraci tlačítkem "APPLY NOW" v záložce "APPLY".
Děkujeme!

V současné době ve spolupráci s umělcem Andreasem Gajdošíkem pracujeme na nové verzi systému přihlášek a platformy pro prezentaci uměleckých portfolií, která bude spuštěna v roce 2022.

///

Jindřich Chalupecký Award applications: For the creation of a new portfolio, please first send an email with your name to info@sjch.cz and we will respond with an invitation to register to the
works.io system. To complete the application to the Jindřich Chalupecký Award, submit your registration using the “APPLY NOW” button in the section “APPLY.”
Thank you!


We are currently developing a new version of the open call and the platform for the presentation of artist's portfolios in collaboration with the artist Andreas Gajdošík. It will be launched in 2022.

Místo konání výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého 2022
The Jindřich Chalupecký Award 2022 exhibition will take place at:
Národní galerie Praha / The National Gallery Prague

Porota v mezinárodním složení / International Jury:

 • Ivet Ćurlin (AT)
 • Anna Daučíková (CZ)
 • Charles Esche (NL)
 • João Laia (FIN)
 • Jan Zálešák (CZ)


Ocenění pro laureátky a laureáty:  

 • rozpočet na vznik nového díla či projektu ve výši 50 000 Kč, zajištění architektonického a technického řešení výstavního projektu
 • autorský honorář  
 • profesionální spolupráce na adjustaci a vystavení díla v jedné z partnerských institucí (Moravská galerie v Brně, Národní galerie Praha, PLATO Ostrava)  
 • celoroční kurátorská a produkční spolupráce na vzniku díla
 • profesionální foto- a videodokumentace díla  
 • možnost workshopů a konzultací s odborníky na různé umělecké postupy a techniky
 • možnost ateliérového zázemí 
 • propagace autorské tvorby v odborných i obecných médiích
 • odborné konzultace s mezinárodní porotou CJCH
 • mezinárodní networking v rámci sítě zahraničních partnerských institucí a kontaktů Společnosti Jindřicha Chalupeckého)
 • „studio visits“ se zahraničními kurátorkami a kurátory v rámci programu Café Chalupecký
 • propojení se zahraničními profesionály skrze síť Českých center
 • podpora dalších autorských projektů a tvorby v následujících letech
 • zajištění rezidenčních pobytů po ukončení aktuálního ročníku CJCH


///

 Awards for the laureates:

 • A 50,000 CZK budget toward the creation of a new work or project, guaranteed architectural and technical support for the project exhibition
 • Artist's fee 
 • Professional cooperation on the installation and exhibition of the work in one of our partner institutions (Moravian Gallery in Brno, National Gallery Prague, PLATO Ostrava) 
 • Curatorial and production cooperation on the creation of the work for a period of one year
 • Professional photo and video documentation of the work 
 • The opportunity to engage in workshops and consultations with experts of various artistic processes and techniques 
 • A possibility of studio space
 • Promotion of the artist's work in both specialized and general media
 • Professional consultations with the CJCH international jury
 • International networking among the Jindřich Chalupecký Society's network of foreign partner institutions and contacts
 • “Studio visits” with foreign curators as part of the Café Chalupecký program
 • Connection with foreign professionals through the network of Czech Centers
 • Support for the artist's ensuing projects and works in subsequent years
 • Securing of residencies after the end of the current CJCH cycle

Kontakty / Contacts:

Společnost Jindřicha Chalupeckého / Jindrich Chalupecky Society
Dukelských hrdinů 500/25A, Praha 7, 170 00

Karina Kottová / ředitelka / director
email: karinakottova@sjch.cz
tel: +420 732 464 434

PODPORA / SUPPORT:
Ondřej Houšťava / produkční / production manager
email: info@sjch.cz
tel: +420 733 534 973

Další kontakty na webu www.sjch.cz / More contacts on the website www.sjch.cz.


Podpora a partneři projektu / Supported by:

Spolupořadatel / Co-organizer: Národní galerie Praha / National Gallery Prague

Hlavní partneři / Main partners: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy / The Ministry of Culture of Czech Republic, Prague City Municipality

Hlavní mediální partner / Main media partner: Česká televize / Czech Television

Partneři / Partners: Statutární město Brno, Státní fond kultury ČR, Art District Praha 7, Trust for Mutual Understanding, Česká centra, Institut umění – Divadelní ústav, Moravská galerie v Brně, PLATO Ostrava, Nadace a Centrum pro současné umění Praha, Residency Unlimited, MeetFactory, GESTOR, Biofilms, Fair Art/ Brno City Municipality, State Fund of Culture, Art District Prague 7, Trust for Mutual Understanding, Czech Centers, The Arts and Theatre Institute, Moravian Gallery in Brno, PLATO Ostrava, Centre and Foundation for Contemporary Arts Prague, Residency Unlimited, MeetFactory, GESTOR, Biofilms, Fair Art

Mediální partneři / Media partners: Artyčok.TV, ArtMap, Artalk.cz, A2 kulturní čtrnáctideník, Art Antiques, Artikl, Art Viewer, Flash Art Czech and Slovak Edition, Radio Wave, Railreklam


Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2022 se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

The Jindřich Chalupecký Award 2022 exhibition will be held with financial support by The MInistry of Culture of Czech Republic and Prague City Municipality.

OVERVIEW

 Application Period:

October 1, 2021 - November 10, 2021

 Announcement Date:

October 1, 2020

 Location:

Praha 7, Czech Republic

 Links:

https://www.sjch.cz

Application Requirements

Podmínky pro udělení ceny

Cena Jindřicha Chalupeckého je určena vizuálním umělkyním a umělcům žijícím nebo působícím na území České republiky, kteří k  31. prosinci kalendářního roku, v němž se Cena uskuteční, nepřesáhnou věkovou hranici 35 let. Státní občanství ČR není podmínkou.  

Cena Jindřicha Chalupeckého je udělována za mimořádnou uměleckou tvorbu v oboru vizuálního umění. Je určena nastupující generaci umělkyň a umělců, jejichž dílo má potenciál dlouhodobě obstát v kontextu české i mezinárodní umělecké scény a ztělesňuje po obsahové a formální stránce výjimečný postoj. Cena je udělována umělkyním a umělcům a uměleckým uskupením pracujícím v libovolných médiích, respektuje také mezioborové přesahy a další aktuální tendence v současném umění.

Umělecké dvojice a skupiny se mohou hlásit společně (v rámci přihlašování vytvořením jednoho společného portfolia). Společnost Jindřicha Chalupeckého nicméně v těchto případech nemůže garantovat jiné finanční podmínky pro účast, než jaké jsou stanoveny pro jednotlivce. V případě rezidenčních pobytů může SJCh garantovat pobyt jen pro jednu osobu. SJCh bude v takových případech usilovat o získání další finanční podpory, nicméně ze strany umělkyň a umělců na ni nemůže být činěn nárok.

Udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého je vypisováno jako otevřená výzva, do níž se přihlašují umělkyně a umělci sami. Odbornice a odborníci z oblasti výtvarného umění mohou zároveň zasílat své nominace skrze emailovou adresu info@sjch.cz. Nominované osobnosti budou vyzvány zástupci Společnosti Jindřicha Chalupeckého, aby se do výběru přihlásily.

Dílčí podmínky a pravidla udílení Ceny Jindřicha Chalupeckého se vyvíjejí v souladu s aktuálními potřebami umělecké scény a v odpovědi na stávající společenskou situaci.

Přihlašování probíhá online skrze platformu works.io. V případě technických potíží při přihlašování nabízí Společnost Jindřicha Chalupeckého asistenci (viz kontakty).


//

Conditions for Receiving the Award

The Jindřich Chalupecký Award is open to visual artists living or working in the Czech Republic who are at least 35 years of age as of 31 December of the calendar year in which the Award takes place. Czech citizenship is not a requirement. 

The Jindřich Chalupecký Award is awarded for outstanding artistic creation in the field of visual arts. It is intended for the emerging generation of artists whose work has the potential to stand out over the long term in both the Czech and international art scenes, and whose work embodies a unique position in terms of content and form. The award is open to artists and artist groups working in any media, while also recognizing cross-disciplinary intersections and other current trends in contemporary art.

Artist duos and groups may apply together (by creating one joint portfolio for the application process). In such cases, the Jindřich Chalupecký Society cannot guarantee different financial conditions for participation than those stipulated for individuals. As regards residencies, SJCh can only guarantee a stay for one person.  SJCh will seek additional financial funds in these situations; however, the artists may not claim any right to further support.

The Jindřich Chalupecký Award is an open call to which artists themselves apply. Art professionals may also nominate artists via the email address info@sjch.cz. Nominated artists will be invited by Jindřich Chalupecký Society representatives to apply.

The terms and conditions of the Jindřich Chalupecký Award are continually evolving in line with the most current needs of the art world and in response to the prevailing social climate.

The application process is conducted online via the works.io platform. In case of any technical difficulties during the application process, the Jindřich Chalupecký Society offers assistance (see contacts).

Selection Criteria

Výběr laureátek a laureátů  

O udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého rozhoduje nezávislá porota odborníků v oboru vizuálního umění, kterou jmenuje správní rada Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Porota je pětičlenná a jejími členkami a členy jsou jak občané České republiky, tak zahraniční odbornice a odborníci, obvykle v poměru 2:3. Členství v porotě je ohraničeno dobou tří let. Společnost Jindřicha Chalupeckého nemá právo ovlivňovat rozhodnutí poroty. Výběr laureátek a laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého je výsledkem konsenzu členek a členů poroty, založeného na intenzivní společné diskusi a důkladném procesu selekce.

Porota každoročně vybírá pět umělkyň a umělců, které Společnost Jindřicha Chalupeckého během celého roku intenzivně podporuje, zejména v práci na  nových dílech pro společnou podzimní výstavu.  

///

Selection of Laureates

The Jindřich Chalupecký Award is decided upon by an independent jury of experts in the visual arts, appointed by the Board of Directors of the Jindřich Chalupecký Society. The jury is composed of five members, including citizens of the Czech Republic as well as foreign experts, usually in a ratio of 2:3. Jurors are limited to a three-year term. The Jindřich Chalupecký Society has no right to influence the jury's decision. The selection of the Jindřich Chalupecký Award laureates is decided by the jury members by consensus, based on intensive group discussions and a thorough selection process.

Each year, the jury selects five artists, whom the Jindřich Chalupecký Society actively supports throughout the year, notably in the artists' development of new works for the joint autumn exhibition.

Timeline

Harmonogram 33. ročníku / Schedule of the 33rd year

 • 10. listopad 2021 / 10th of November 2021
 • konec přijímání přihlášek / application deadline
 • leden 2022 / January 2022
 • vyhlášení finalistů / announcement of five finalists
 • září 2022 – leden 2023 / September 2022 - January 2023
 • výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2022 / the exhibition Jindrich Chalupecky Award 2022

Z podnětu Václava Havla, dramatika a spisovatele, akademického malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře byla dne 27. května 1990 založena v Lánech výroční prestižní cena pro mladé výtvarné umělce České republiky. Nese jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filosofa Jindřicha Chalupeckého, který na sklonku života souhlasil s vypsáním ceny pod názvem Cena Jinřicha Chalupeckého.

Cenou se vyslovuje uznání celoživotnímu dílu Jindřicha Chalupeckého a jeho aktivitě, kterou u nás podněcoval po roce 1969 neoficiální, avantgardní výtvarný život a zasazoval se o to, aby si české nekonformní výtvarné umění udržovalo svébytnost a nepřerušovanou kontinuitu s tradicí českého moderního umění a evropskou výtvarnou kulturou. Svou činností usiloval o propojování názorových okruhů a vrstev všech generací s cílem zabránit probíhajícímu duchovnímu a morálnímu úpadku. I přes svůj vysoký věk, hloubku a šíři poznání, byl stále přístupný novým, rodícím se tendencím a mladé umění vždy podporoval. Proto je cena vypsána pro mladé umělkyně a umělce se záměrem umožnit těm nejtalentovanějším a výrazně osobitým tvůrcům přímý styk se současným světovým uměleckým děním. Zakladatelé Společnosti Jindřicha Chalupeckého chtěli přispět k povznesení úrovně českého moderního výtvarného umění a uchování památky myšlenkového odkazu člověka, jemuž se boj o osud českého moderního umění stal životním posláním.

///

Initiated by playwright and writer Václav Havel, artist Theodor Pištěk, and poet and artist Jiří Kolář, an annual award for young Czech artists was founded in Lány, Czechoslovakia, May 27, 1990. The award’s name is in honor of Jindřich Chalupecký, leading art and literary critic, essayist, and philosopher, who, toward the end of his life, consented to an award bearing his own name: Jindřich Chalupecký Award.

The award commemorates the lifetime achievement of Jindřich Chalupecký who initiated unofficial, avant-garde art activities in former Czechoslovakia. At the same time, he worked to preserve Czech art's independence, and its affinity with the tradition of both Czech and European modern art. Chalupecký's aim was to connect groups and individuals of all generations and of different worldviews to prevent the ongoing spiritual and moral decline. Despite his old age and expert knowledge, he remained open to new, nascent tendencies and always supported young art. That is why the award is dedicated to young artists; to enable the most talented and most original ones to directly experience the world of contemporary art. The founders of Jindřich Chalupecký Society wished to promote contemporary Czech art and preserve the memory of the man who dedicated his life to its cause.

Laureátky / Laureáti / Finalistky / Finalisté

Laureates / Finalists

Cena Jindřicha Chalupeckého (1990 - 2020)

Jindrich Chalupecky Award (1990 - 2020)

1990     Vladimír Kokolia / Jiří Příhoda

1991     František Skála / Markéta Othová

1992     Michal Nesázal

1993     Martin Mainer

1994     Michal Gabriel

1995     Petr Nikl

1996     Kateřina Vincourová

1997     Jiří Příhoda / Federico Diaz, Veronika Bromová, Roman Franta, Jiří Černický

1998     Jiří Černický

1999    Lukáš Rittstein / Krištof Kintera, Tomáš Hlavina, Jan Hísek

2000    David Černý / Tomáš Hlavina, Veronika Bromová, Jan Stolín, František Kowolowski

2001    Tomáš Vaněk / Krištof Kintera, Pavel Kopřiva, Štěpánka Šimlová, Tomáš Hlavina, Markéta Othová

2002    Markéta Othová / Lenka Klodová, Federico Diaz, Markéta Baňková

2003    Michal Pěchouček / Jan Šerých, Krištof Kintera, Michaela Thelenová, Ján Mančuška

2004    Ján Mančuška / Zbyněk Baladrán, Rafani, Jiří Skála, Jana Kalinová, Isabela Grosseová

2005    Kateřina Šedá / Alena Kotzmannová, Zbyněk Baladrán, Jakub Hošek, Josef Bolf, Jan Šerých

2006    Barbora Klímová / Dominik Lang, Tomáš Svoboda, Dušan Skala, Jan Jakub Kotík, Rafani

2007    Eva Koťátková / Zbyněk Baladrán, Jan Nálevka, Pavla Sceranková, Jakub Hošek

2008    Radim Labuda / Evžen Šimera, Tomáš Moravec, Ondřej Brody, Zbyněk Baladrán

2009   Jiří Skála / Tomáš Džadoň, David Böhm a Jiří Franta, Petra Herotová, Alena Kotzmannová

2010   Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov / Václav Magid, Jakub Matuška aka Masker, Alice Nikitinová, David Böhm a Jiří Franta

2011   Marek Ther / Dominik Lang, Filip Cenek, Pavel Sterec, Jiří Thýn

2012   Vladimír Houdek / Adéla Babanová, Richard Loskot, Jiří Thýn, David Böhm a Jiří Franta

2013   Dominik Lang / Daniela Baráčková, Aleš Čermák,Václav Magid, Richard Nikl

2014   Roman Štětina / Richard Loskot, Martin Kohout, Lucie Sceranková, Tereza Velíková

2015   Barbora Kleinhamplová/ Lukáš Karbus, Pavel Sterec, Pavla Sceranková, Vojtěch Fröhlich

2016    Matyáš Chochola/ Aleš Čermák, Katarína Hládeková, Anna Hulačová, Johana Střížková

2017 Martin Kohout/ Romana Drdová, Dominik Gajarský, Richard Loskot, Viktorie Valocká 

2018 Lukáš Hofmann/ Alžběta Bačíková, Tomáš Kajánek, Kateřina Olivová, Adéla Součková

2019 Andreas Gajdošík, Baptiste Charneaux, Marie Lukáčová, Pavla Malinová, Comunite Fresca

2020 Jakub Choma, Alma Lily Rayner, Anna Slama & Marek Delong, Marie Tučková, Jiří Žák a Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky (Jan Kolský, Vojtěch Märc, Matěj Pavlík a Peter Sit)

2021 björnsonova, Rober Gabris, Anna Ročňová, Jakub Jansa, Valentýna Janů


About the Jury

Ivet Ćurlin, členka kurátorského kolektivu WHW řídící od roku 2019 Kunsthalle Wien
Anna Daučíková, umělkyně a pedagožka působící v letech 2011–2019 na Akademii výtvarných umění v Praze
Charles Esche, ředitel Van Abbemusea v Eindhovenu
João Laia, šéfkurátor Muzea současného umění Kiasma v Helsinkách
Jan Zálešák, kurátor a pedagog působící na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně

//

Ivet Ćurlin, member of the WHW curatorial collective, which since 2019 leads Kunsthalle Wien
Anna Daučíková, artist, in 2011–2019 head of the New Media studio at the Academy of Fine Arts in Prague
Charles Esche, director of VanAbbe Museum in Eindhoven
João Laia, chief curator of the Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki
Jan Zálešák, curator and pedagogue at the Faculty of Fine Arts, Brno Technical University

This Open Call is not currently accepting applications.

Portfolio

 • ukázka prací za poslední období
 • maximální počet prací („works“) je 20, ke každé práci můžete nahrát max. 3 obrázky („slides“)
 • popisky k obrázkům prosím uvádějte v angličtině, popř. dvojjazyčně*.
 • video nahrajte přes YouTube/Vimeo
 • Řazení prací do sérií („series“) není nutné; všechny práce můžete nahrát do jedné série stále jako samostatné „works“. Rozdělení děl podle sérií však napomahá lepší orientaci, např. podle data vzniku.

Artist‘s statement / Prohlášení
         
Odpověď na několik otázek k vaší tvorbě (v angličtině, popř. dvojjazyčně*)
Místo v minulosti požadovaného „artist statementu“ prosím vložte stručné odpovědi na následující otázky.

 • Shrňte stručně základní povahu své tvorby, dlouhodobé zájmy a témata.
 • Popište kontext své práce – jaké jsou vaše inspirační zdroje, teoretická východiska, popřípadě které umělce, tendence apod. považujete pro svou práci za referenční.
 • Pokuste se charakterizovat, v čem je vaše práce specifická, v čem je její síla, v čem se odlišujete od umělců s podobnými přístupy či tématy.
 • Jaký je postup vaší práce? Věnujete se přípravě, rešerším? Jak hledáte svá témata? Jak uvažujete o použití konkrétních prostředků/médií?
 • Jaká je vaše vize do budoucna? Jak chcete rozvíjet svou tvorbu, navazovat na dosavadní projekty/realizace? Co je vaším dlouhodobým cílem/snem?

 Strukturovaný životopis:

 • rok narození
 • studium
 • ocenění
 • rezidence
 • výstavy
* Vzhledem k mezinárodní porotě uvádějte prosím všechny texty pokud možno v angličtině, popř. v angličtině a češtině. Nechceme však, aby pro Vás byl jazyk zbytečnou bariérou, která by Vám znemožnila přihlášení. V takovém případě tedy pište v češtině a česká část poroty následně texty pomůže zprostředkovat té zahraniční.

* Pro dokončení přihlášky do Ceny Jindřicha Chalupeckého je třeba potvrdit registraci tlačítkem "APPLY NOW" v záložce "APPLY".

MANUÁL, KTERÝ VÁS PROVEDE VYTVOŘENÍM PROFILU, NAJDETE ZDE.

///

Portfolio
 • The maximum amount of the artworks is 20
 • 3 slides can be added to every artwork
 • Names / notes of the artworks must be in English or in English and Czech
 • Upload a video on Youtube / Vimeo
 • It's not necessary to create the "series"; all the "works" can be added within one serie like separate pieces but if you use series, you can easily structure your portfolio by the dates e.g.
Artist statement

Answer several questions regarding your work.
Instead of “artist statement“ which was required in the past, please briefly answer the following questions:

 • Sum up the main character of your work, your long-term interests, and themes.
 • Describe the context of your work – what are your inspirational sources and theoretical starting points, which artists and tendencies do you consider as referential to your work.
 • What is your work process like? Do you deal with preparation and research? How do you search for your themes? How do you choose the media you work in?
 • What is your vision for the future? How do you want to develop your work and continue your previous projects/realizations? What is your long-term goal/dream?

CV
 • date of birth
 • studies
 • awards
 • residences
 • exhibitions

MANUAL FOR CREATING YOUR PROFILE - CLICK HERE.

Easily apply with Works.io

Already have a Works.io account? Sign in and return to this page.

Not on Works.io yet? It's a free service!
Join now, create your portfolio, and return to this page to apply.

ARTIST SIGN UP   CURATOR SIGN UP

Application requirements & conditions:

 • Please read the CRITERIA section of this open call to be sure that your application meets the calls specific requirements.
 • Up to the open call deadline, you can change and update your profile and portfolio anytime, it will automatically be updated.

OVERVIEW

Application Period:

October 1, 2022 - November 10, 2022

Announcement Date:

October 1, 2022

Location:

Praha 7, Czech Republic

Links:

https://www.sjch.cz