ORGANIZATION

Jindrich Chalupecky Award

 • Praha 7, Czech Republic
 • Est. 1990
 • The most prestigious Czech award for visual artists up to the age of 35.

LOCATION

 • Jindrich Chalupecky Award
 • Dukelských hrdinů 25/a
 • Praha 7
 • Czech Republic
 • 170 00

Cena Jindřicha Chalupeckého 2021

Přihláška pro rok 2021 / Jindrich Chalupecky Award Open Call 2021

Přihlášky do Ceny Jindřicha Chalupeckého: Prosíme, z technických důvodů pro vytvoření nového portfolia napište nejprve email s vaším jménem na info@sjch.cz a my vám obratem pošleme pozvání k registraci do systému works.io. Děkujeme!

// Jindřich Chalupecký Award applications: For the creation of a new portfolio, please first send an email with your name to info@sjch.cz and we will send you an invitation to register to the works.io system at the earliest convenience. Thank you!


Místo konání výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého 2021
The exhibition Jindřich Chalupecký Award 2021 will take place:
Moravská galerie v Brně / Moravian Gallery in Brno

Porota v mezinárodním složení / International Jury:

 • Ivet Ćurlin (AT)
 • Anna Daučíková (CZ)
 • Charles Esche (NL)
 • João Laia (FIN)
 • Jan Zálešák (CZ)


Ocenění pro finalistky a finalisty 32. ročníku:

 • rozpočet na vznik nového díla či projektu ve výši 50 000 Kč, zajištění architektonického a technického řešení výstavního projektu a autorský honorář
 • profesionální spolupráce na adjustaci a vystavení díla v Moravské galerii v Brně
 • celoroční kurátorská a produkční spolupráce na vzniku díla
 • profesionální foto a video dokumentace díla
 • možnost workshopů a konzultací s odborníky na různé umělecké postupy a techniky
 • možnost ateliérového zázemí
 • zviditelnění tvorby autorky/autora v odborných i obecných médiích

Ocenění pro laureátku nebo laureáta 32. ročníku:*

 • rezidenční pobyt v New Yorku ve spolupráci s Trust for Mutual Understanding a Residency Unlimited
 • částku 200.000,- Kč na realizaci nového uměleckého díla, výstavy, publikace či jiného autorského projektu

* V rámci správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého za přispění odborné veřejnosti aktuálně probíhá diskuze nad tím, jakým směrem by se Cena do budoucna mohla posunout a jaké změny by se případně měly odehrát, aby instituce plnila svou funkci i v současné době, kde se potřeby a přání mladé generace umělců vyvíjí a proměňují. Organizátoři Ceny jsou v tomto ohledu také otevřeni diskuzi s finalistkami a finalisty nadcházejícího ročníku.

 

///


Shortlisted artists for the 2021 obtain:

 • 50 000 CZK as a budget for creation of a new artwork or project, architectonic and technical solution for its exhibition and artistic fee
 • professional cooperation on adjusting and exhibiting the work at the Moravian Gallery in Brno
 • year-round curatorial and production support in regards to the work
 • professional photo and video documentation of the work
 • possibility of consultations and workshops with professionals dealing with diverse artistic methods and techniques
 • possibility of studio usage
 • presenting the artist’s work through the media

Jindřich Chalupecký Award 2021 laureate obtains:

 • residency in New York in cooperation with the Trust for Mutual Understanding and Residency Unlimited
 • the amount of 200 000 CZK for new artwork, an exhibition, publication, or another project*

* The Jindčich Chalupecký Society board, together with the professional public, currently discusses possible shifts in the rules and organization of the award, so that it may continue to fulfill its function in the present moment, when the needs and wishes of the emerging generation of artists develop and change. The organizers are also open to invite the shortlisted artists for the next edition into this discussion.


Kontakty / Contacts:

Společnost Jindřicha Chalupeckého / Jindrich Chalupecky Society
Dukelských hrdinů 500/25A, Praha 7, 170 00

Karina Kottová / ředitelka / director
email: karinakottova@sjch.cz
tel: +420 732 464 434

Sára Davidová / produkční / production manager
email: saradavidova@sjch.cz
tel: +420 728 608 871

Další kontakty na webu www.sjch.cz / More contacts on the website www.sjch.cz.Podpora a partneři projektu / Supported by:


Spolupořadatel / Co-organizer: Moravská galerie v Brně / Moravian Gallery in Brno

Hlavní partneři / Main partners: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, J&T Banka / The Ministry of Culture of Czech Republic, Prague City Municipality, J&T Bank

Hlavní mediální partner / Main media partner: Česká televize / Czech Television

Partneři / Partners: Magistrát města Brna, Státní fond kultury ČR, Trust for Mutual Understanding, Česká centra, Institut umění – Divadelní ústav, Městská část Praha 7, Nadace a Centrum pro současné umění Praha, Residency Unlimited, PLATO Ostrava, MeetFactory, Biofilms, Fair Art / Brno City Municipality, State Fund of Culture, The City District of Prague 7, Trust for Mutual Understanding, Czech Centers, The Arts and Theatre Institute, Centre and Foundation for Contemporary Arts Prague, Residency Unlimited, PLATO Ostrava, Biofilms, MeetFactory, Fair Art

Mediální partneři / Media partners: Art+Antiques, Artyčok.tv, ArtMap, Artalk.cz, A2, GoOut, Railreklam, Radio Wave, Art Viewer, Blok magazine

 

Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2021 se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a J&T Banky.

Application Requirements

Podmínky pro udělování ceny

 • Cena Jindřicha Chalupeckého je určena vizuálním umělkyním a umělcům žijícím nebo působícím na území České republiky, kteří k 31. prosinci kalendářního roku, ve kterém se uskuteční daný ročník, dosáhnou věkové hranice maximálně 35 let. Státní občanství ČR není podmínkou.
 • Cena Jindřicha Chalupeckého je udělována za mimořádnou uměleckou tvorbu v oboru vizuálního umění. Je určena nastupující generaci umělkyň a umělců, jejichž dílo má potenciál dlouhodobě obstát v kontextu české i mezinárodní umělecké scény a ztělesňuje po obsahové a formální stránce výjimečný postoj. Cena je udělována umělkyním umělcům pracujícím v libovolných médiích, respektuje také mezioborové přesahy a další aktuální tendence v současném umění.
 • Umělkyně a umělci, kteří byli v minulosti ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého, ale nezískali titul laureátky/laureáta, se mohou přihlašovat opakovaně.
 • Umělecké dvojice a skupiny se mohou hlásit společně (v rámci přihlašování vytvořením jednoho společného portfolia). Společnost Jindřicha Chalupeckého nicméně v těchto případech nemůže garantovat jiné finanční podmínky pro účast, než jaké jsou stanoveny pro jednotlivce. V případě získání titulu laureátky/laureáta dvojicí nebo kolektivem autorů může SJCh garantovat rezidenční pobyt v New Yorku taktéž jen pro jednu osobu. SJCh bude v takových případech usilovat o získání další finanční podpory, nicméně ze strany umělců na ni nemůže být činěn nárok.
 • Udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého je vypisováno jako otevřená výzva, do níž se přihlašují umělkyně a umělci sami. Odborníci z oblasti výtvarného umění mohou zároveň nominovat umělce skrze emailovou adresu info@cjch.cz. Nominovaní budou vyzváni zástupci Společnosti Jindřicha Chalupeckého, aby se do soutěže přihlásili.
 • Přihlašování probíhá online skrze platformu works.io. Při případných technických potížích při přihlašování nabízí Společnost Jindřicha Chalupeckého asistenci.

///

 • Jindřich Chalupecký Award is designed for visual artists living or active in the Czech Republic who have achieved the age of maximum of 35 years by 31st December of the calendar year in which given edition takes place. Czech citizenship is not necessary.
 • Jindřich Chalupecký Award is conferred for extraordinary artistic achievement in visual arts. It is designed for the emerging generation of artists whose work has the potential to gain recognition in the context of both the Czech and international art scene and which embodies, in its contents and form, an exceptional attitude. The Award is granted to artists working in any media, with respect to interdisciplinary overlaps and other current tendencies in contemporary art.
 • The artists who were shortlisted fot the Chalupecký Award in the past yet did not win the laureate title, may apply repeatedly.
 • Artistic duos and groups can apply together (through one joint portfolio in the online system). However, the Jindřich Chalupecký Society cannot guarantee different financial conditions for group participation, then those allocated for individual artists. When a duo or a collective of artists receives the title of the laureate, JCHS can guarantee the residency in New York also only for one person. In such cases, JCHS will actively fundraise for further support, but this support cannot be claimed by the artists.
 • Jindřich Chalupecký Award is announced as an open call and it is up to the artists themselves to apply. Along with that, visual arts experts may nominate artists via the email address info@cjch.cz. Thus nominated artists will be invited by the Jindřich Chalupecký Society representatives to join the competition. The applications are accepted online through the works.io platform. Jindřich Chalupecký Society offers assistance in case of technical problems concerning the application process.

Selection Criteria

Výběr finalistů
 • O udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého rozhoduje nezávislá porota odborníků v oboru vizuálního umění, kterou jmenuje Správní rada Společnosti Jindřicha Chalupeckého s přihlédnutím k návrhům zakladatelů a členů Společnosti. Porota je sedmičlenná a jejími členy jsou jak občané České republiky, tak zahraniční odborníci, nejlépe v poměru 4:3. Členství v porotě je ohraničeno na dobu tří let. Společnost Jindřicha Chalupeckého nemá právo ovlivňovat rozhodnutí poroty. Výběr finalistů a laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého je výsledkem konsensu členů poroty, založeném na intenzivní společné diskusi a důkladném procesu selekce.
 • Porota vybere finalisty, jejichž práce budou představeny v jedné z partnerských institucí, tj. v Národní galerii v Praze, Moravské galerii v Brně nebo v galerii PLATO Ostrava. Během konání této výstavy porota zvolí laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého pro příslušný rok, jehož jméno vyhlásí a Cenu mu předá během slavnostního ceremoniálu.

///

 • The granting of the Jindřich Chalupecký Award is decided by an independent jury of visual art experts who are appointed by the Jindřich Chalupecký Society Board, taking into consideration proposals made by the Society founders and members. The Jury consists of seven members, both Czech citizens, and foreign experts, ideally in the proportion 4:3. The jury membership term is restricted to three years. Jindřich Chalupecký Society has no right to influence the decisions of the jury. The choice of finalists and the Award laureate is the outcome of a consensus among the jury members, based upon a throughout discussion and selection process.
 • The Jury selects finalists whose works will be presented at one of the partner institutions, i.e. the National Gallery Prague, the Moravian Gallery in Brno, or PLATO Ostrava city gallery. During that exhibition, the Jury will choose the Jindřich Chalupecký Award laureate for the respective year. The laureate’s name will be publicly announced and the Award granted as part of the Award ceremony.

Timeline

Harmonogram 32. ročníku / Schedule of the 32nd year

 • 20. listopadu 2020 / 20th of November 2020
 • konec přijímání přihlášek / application deadline
 • leden 2021 / January 2021
 • vyhlášení finalistů / announcement of five finalists
 • září 2021 – leden 2022 / September 2021 - January 2022
 • výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2021 / the exhibition Jindrich Chalupecky Award 2021

Z podnětu Václava Havla, dramatika a spisovatele, akademického malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře byla dne 27. května 1990 založena v Lánech výroční prestižní cena pro mladé výtvarné umělce České republiky. Nese jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filosofa Jindřicha Chalupeckého, který na sklonku života souhlasil s vypsáním ceny pod názvem Cena Jinřicha Chalupeckého.

Cenou se vyslovuje uznání celoživotnímu dílu Jindřicha Chalupeckého a jeho aktivitě, kterou u nás podněcoval po roce 1969 neoficiální, avantgardní výtvarný život a zasazoval se o to, aby si české nekonformní výtvarné umění udržovalo svébytnost a nepřerušovanou kontinuitu s tradicí českého moderního umění a evropskou výtvarnou kulturou. Svou činností usiloval o propojování názorových okruhů a vrstev všech generací s cílem zabránit probíhajícímu duchovnímu a morálnímu úpadku. I přes svůj vysoký věk, hloubku a šíři poznání, byl stále přístupný novým, rodícím se tendencím a mladé umění vždy podporoval. Proto je cena vypsána pro mladé umělkyně a umělce se záměrem umožnit těm nejtalentovanějším a výrazně osobitým tvůrcům přímý styk se současným světovým uměleckým děním. Zakladatelé Společnosti Jindřicha Chalupeckého chtěli přispět k povznesení úrovně českého moderního výtvarného umění a uchování památky myšlenkového odkazu člověka, jemuž se boj o osud českého moderního umění stal životním posláním.

///

Initiated by playwright and writer Václav Havel, artist Theodor Pištěk, and poet and artist Jiří Kolář, an annual award for young Czech artists was founded in Lány, Czechoslovakia, May 27, 1990. The award’s name is in honor of Jindřich Chalupecký, leading art and literary critic, essayist, and philosopher, who, toward the end of his life, consented to an award bearing his own name: Jindřich Chalupecký Award.

The award commemorates the lifetime achievement of Jindřich Chalupecký who initiated unofficial, avant-garde art activities in former Czechoslovakia. At the same time, he worked to preserve Czech art's independence, and its affinity with the tradition of both Czech and European modern art. Chalupecký's aim was to connect groups and individuals of all generations and of different worldviews to prevent the ongoing spiritual and moral decline. Despite his old age and expert knowledge, he remained open to new, nascent tendencies and always supported young art. That is why the award is dedicated to young artists; to enable the most talented and most original ones to directly experience the world of contemporary art. The founders of Jindřich Chalupecký Society wished to promote contemporary Czech art and preserve the memory of the man who dedicated his life to its cause.

Laureátky / Laureáti / Finalistky / Finalisté

Laureates / Finalists

Cena Jindřicha Chalupeckého (1990 - 2020)

Jindrich Chalupecky Award (1990 - 2020)

1990     Vladimír Kokolia / Jiří Příhoda

1991     František Skála / Markéta Othová

1992     Michal Nesázal

1993     Martin Mainer

1994     Michal Gabriel

1995     Petr Nikl

1996     Kateřina Vincourová

1997     Jiří Příhoda / Federico Diaz, Veronika Bromová, Roman Franta, Jiří Černický

1998     Jiří Černický

1999    Lukáš Rittstein / Krištof Kintera, Tomáš Hlavina, Jan Hísek

2000    David Černý / Tomáš Hlavina, Veronika Bromová, Jan Stolín, František Kowolowski

2001    Tomáš Vaněk / Krištof Kintera, Pavel Kopřiva, Štěpánka Šimlová, Tomáš Hlavina, Markéta Othová

2002    Markéta Othová / Lenka Klodová, Federico Diaz, Markéta Baňková

2003    Michal Pěchouček / Jan Šerých, Krištof Kintera, Michaela Thelenová, Ján Mančuška

2004    Ján Mančuška / Zbyněk Baladrán, Rafani, Jiří Skála, Jana Kalinová, Isabela Grosseová

2005    Kateřina Šedá / Alena Kotzmannová, Zbyněk Baladrán, Jakub Hošek, Josef Bolf, Jan Šerých

2006    Barbora Klímová / Dominik Lang, Tomáš Svoboda, Dušan Skala, Jan Jakub Kotík, Rafani

2007    Eva Koťátková / Zbyněk Baladrán, Jan Nálevka, Pavla Sceranková, Jakub Hošek

2008    Radim Labuda / Evžen Šimera, Tomáš Moravec, Ondřej Brody, Zbyněk Baladrán

2009   Jiří Skála / Tomáš Džadoň, David Böhm a Jiří Franta, Petra Herotová, Alena Kotzmannová

2010   Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov / Václav Magid, Jakub Matuška aka Masker, Alice Nikitinová, David Böhm a Jiří Franta

2011   Marek Ther / Dominik Lang, Filip Cenek, Pavel Sterec, Jiří Thýn

2012   Vladimír Houdek / Adéla Babanová, Richard Loskot, Jiří Thýn, David Böhm a Jiří Franta

2013   Dominik Lang / Daniela Baráčková, Aleš Čermák,Václav Magid, Richard Nikl

2014   Roman Štětina / Richard Loskot, Martin Kohout, Lucie Sceranková, Tereza Velíková

2015   Barbora Kleinhamplová/ Lukáš Karbus, Pavel Sterec, Pavla Sceranková, Vojtěch Fröhlich

2016    Matyáš Chochola/ Aleš Čermák, Katarína Hládeková, Anna Hulačová, Johana Střížková

2017 Martin Kohout/ Romana Drdová, Dominik Gajarský, Richard Loskot, Viktorie Valocká 

2018 Lukáš Hofmann/ Alžběta Bačíková, Tomáš Kajánek, Kateřina Olivová, Adéla Součková

2019 Andreas Gajdošík, Baptiste Charneaux, Marie Lukáčová, Pavla Malinová, Comunite Fresca

2020 Jakub Choma, Alma Lily Rayner, Anna Slama & Marek Delong, Marie Tučková, Jiří Žák a Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky (Jan Kolský, Vojtěch Märc, Matěj Pavlík a Peter Sit)


About the Jury

Ivet Ćurlin, členka kurátorského kolektivu WHW řídící od roku 2019 Kunsthalle Wien
Anna Daučíková, umělkyně a pedagožka působící v letech 2011–2019 na Akademii výtvarných umění v Praze
Charles Esche, ředitel Van Abbemusea v Eindhovenu
João Laia, šéfkurátor Muzea současného umění Kiasma v Helsinkách
Jan Zálešák, kurátor a pedagog působící na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně

//

Ivet Ćurlin, member of the WHW curatorial collective, which since 2019 leads Kunsthalle Wien
Anna Daučíková, artist, in 2011–2019 head of the New Media studio at the Academy of Fine Arts in Prague
Charles Esche, director of VanAbbe Museum in Eindhoven
João Laia, chief curator of the Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki
Jan Zálešák, curator and pedagogue at the Faculty of Fine Arts, Brno Technical University

This Open Call is not currently accepting applications.

Portfolio
 • ukázka prací za poslední období
 • maximální počet prací ("works") je 20, ke každé práci můžete nahrát max. 3 obrázky("slides")
 • popisky k obrázkům prosím uvádějte v angličtině, popř. dvojjazyčně*.
 • video nahrajte přes youtube/vimeo
 • Řazení prací do sérií ("series") není nutné; všechny práce můžete nahrát do jedné série stále jako samostatné "works". Rozdělení děl podle sérií však napomahá lepší orientaci, např. podle data vzniku.
Artists statement / Prohlášení
         
Odpověď na několik otázek k vaší tvorbě (v angličtině, popř. dvojjazyčně*)
Prosíme, na místo v minulosti požadovaného "artist statementu", vložte stručné odpovědi na následující otázky.

 • Shrňte stručně základní povahu své tvorby, dlouhodobé zájmy a témata.
 • Popište kontext vaší práce – jaké jsou vaše inspirační zdroje, teoretická východiska, popřípadě které umělce, tendence apod., považujete pro svou práci za referenční.
 • Pokuste se charakterizovat, v čem je vaše práce specifická, v čem je její síla, v čem se odlišuje od umělců s podobnými přístupy či tématy.
 • Jaký je postup vaší práce? Věnujete se přípravě, rešerším? Jak hledáte svá témata? Jak uvažujete o použití konkrétních prostředků/médií?
 • Jaká je vaše vize do budoucna? Jak chcete rozvíjet svou tvorbu, navazovat na dosavadní projekty/realizace? Co je vaším dlouhodobým cílem/snem?

Strukturovaný životopis:
 • rok narození
 • studium
 • ocenění
 • rezidence
 • výstavy
* Všechny texty prosím vzhledem k mezinárodní porotě uvádějte pokud možno v angličtině, popř. v angličtině a češtině. Jazyk by ale neměl tvořit zbytečnou bariéru, raději tedy pište v češtině, než vůbec. Česká část poroty potom texty pomůže zprostředkovat té zahraniční.

MANUÁL, KTERÝ VÁS PROVEDE VYTVOŘENÍM PROFILU NAJDETE ZDE.

Portfolio
 • The maximum amount of the artworks is 20
 • 3 slides can be added to every artwork
 • Names / notes of the artworks must be in English or in English and Czech
 • Upload a video on Youtube / Vimeo
 • It's not necessary to create the "series"; all the "works" can be added within one serie like separate pieces but if you use series, you can easily structure your portfolio by the dates e.g.
Artist statement

Answer several questions regarding your work.
Instead of “artist statement“ which was required in the past, please briefly answer the following questions:

 • Sum up the main character of your work, your long-term interests, and themes.
 • Describe the context of your work – what are your inspirational sources and theoretical starting points, which artists and tendencies do you consider as referential to your work.
 • Try to characterize what makes your work specific, wherein lies its force, what makes it different from the work of artists with similar approaches and themes.
 • What is your work process like? Do you deal with preparation and research? How do you search for your themes? How do you choose the media you work in?
 • What is your vision for the future? How do you want to develop your work and continue your previous projects/realizations? What is your long-term goal/dream?

CV

 • date of birth
 • studies
 • awards
 • residences
 • exhibitions

MANUAL FOR CREATING YOUR PROFILE - CLICK HERE.

Easily apply with Works.io

Update your portfolio and apply to the open call. Before applying, please refer to the general requirements listed below.

Application requirements & conditions:

 • Please read the CRITERIA section of this open call to be sure that your application meets the calls' specific requirements.
 • Up to the open call deadline, you can change and update your profile and portfolio anytime, it will automatically be updated.

Easily apply with Works.io

Update your portfolio and apply to the open call. Before applying, please refer to the general requirements listed below.

Application requirements & conditions:

 • Please read the CRITERIA section of this open call to be sure that your application meets the calls' specific requirements.
 • Up to the open call deadline, you can change and update your profile and portfolio anytime, it will automatically be updated.

Easily apply with Works.io

Already have a Works.io account? Sign in and return to this page.

Not on Works.io yet? It's a free service!
Join now, create your portfolio, and return to this page to apply.

ARTIST SIGN UP   CURATOR SIGN UP

Application requirements & conditions:

 • Please read the CRITERIA section of this open call to be sure that your application meets the calls specific requirements.
 • Up to the open call deadline, you can change and update your profile and portfolio anytime, it will automatically be updated.

OVERVIEW

Application Period:

October 19, 2020 - November 20, 2020

Announcement Date:

October 19, 2020

Location:

Praha 7, Czech Republic

Links:

https://www.sjch.cz