ORGANIZATION

Jindrich Chalupecky Award

 • Praha 7, Czech Republic
 • Est. 1990
 • The most prestigious Czech award for visual artists up to the age of 35.

LOCATION

 • Jindrich Chalupecky Award
 • Dukelských hrdinů 25/a
 • Praha 7
 • Czech Republic
 • 170 00

Cena Jindřicha Chalupeckého 2020

Přihláška pro rok 2020 / Jindrich Chalupecky Award Open Call 2020

Přihlášky do Ceny Jindřicha Chalupeckého: Prosíme, z technických důvodů pro vytvoření nového portfolia napište nejprve email s vaším jménem na info@sjch.cz a my vám obratem pošleme pozvání k registraci do systému works.io. Děkujeme!

// Jindřich Chalupecký Award applications: For a creation of a new portfolio, please first send an email with your name to info@sjch.cz and we will send you an invitation to register to the works.io system in the earliest convenience. Thank you!


Místo konání výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého / Finále 2020
The exhibition Jindřich Chalupecký Award / Final 2020 will take place:
Veletržní palác, Národní Galerie Praha / Trade Fair Palace, National Gallery Prague

Porota v mezinárodním složení / International Jury:

 • Zdenka Badovinac (SI)
 • Vjera Borozan (CZ)
 • Lenka Klodová (CZ)
 • Laurel Ptak (US)
 • Vasif Kortun (TR)


Ocenění pro laureáta 31. ročníku: 

 • stipendijní pobyt v New Yorku ve spolupráci s Trust for Mutual Understanding a Residency Unlimited
 • částku 200.000,- Kč na realizaci nového uměleckého díla, výstavy, publikace či jiného autorského projektu
 • podporu SJCH při zajištění dalších výstav, projektů a prezentací v ČR a zahraničí

Ocenění pro finalisty: 

 • Divácká Cena Českých center – rezidenční pobyt v rámci mezinárodní sítě Českých center

///

Jindřich Chalupecký Award Winner 2020 obtains:

 • Six weeks study visit in New York – in cooperation with the Trust for Mutual Understanding and Residency Unlimited.
 • The amount of 200,000 CZK for a new artwork, an exhibition, publication or another project.
 • Support of SJCH in arranging further exhibitions, projects and presentations both in the Czech Republic and abroad.

 Other special awards for finalists:

 • Czech Centrers Award – residency within the Czech Centres international network.


Kontakty / Contacts:

Společnost Jindřicha Chalupeckého / Jindrich Chalupecky Society
Dukelských hrdinů 500/25a, Praha 7, 170 00 

Karina Kottová / ředitelka / director
email: karinakottova@sjch.cz
tel: +420 732 464 434
 

Barbora Ciprová / produkční / production manager
email: barboraciprova@sjch.cz
tel: +420 721 931 030
 

Podpora a partneři projektu / Supported by:

Spolupořadatel/ Co-organizer:

Národní galerie Praha/ National gallery Prague

Hlavní partneři/ Main partners:

Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, J&T Banka/ The Ministry of Culture of Czech Republic, Prague City Municipality, J&T Bank

Hlavní mediální partner/Main media partner:

Česká televize/ Czech Television

Partneři/ Partners:

Magistrát města Brna, Státní fond kultury ČR, Městská část Praha 7, Baumit, Trust for Mutual Understanding, Česká centra, Institut umění – Divadelní ústav, Národní galerie Praha, Centrum a nadace pro současné umění Praha, Residency Unlimited, MeetFactory, Stuchlíková & Partners, Fair Art

Brno City Municipality, State Fund of Culture, The City District of Prague 7, Baumit, Trust for Mutual Understanding, Czech Centers, The Arts Institute, National Gallery Prague, Centre and Foundation for Contemporary Arts Prague, Residency Unlimited, MeetFactory, Stuchlíková & Partners, Fair Art

Mediální partneři/ Media partners:

Art + Antiques, Artyčok.tv, Artmap, Artalk.cz, Radio Wave, Art Viewer, A2, Flash Art, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Rail Reklam, GoOutApplication Requirements

Podmínky pro udělování ceny

 • Cena Jindřicha Chalupeckého je určena vizuálním umělcům žijícím nebo působícím na území České republiky, kteří k 31. prosinci kalendářního roku, ve kterém se uskuteční finále Ceny a vyhlášení laureáta, dosáhnou věkové hranice maximálně 35 let. Státní občanství ČR není podmínkou.
 • Cena Jindřicha Chalupeckého je udělována za mimořádnou uměleckou tvorbu v oboru vizuálního umění. Je určena nastupující generaci umělců, jejichž dílo má potenciál dlouhodobě obstát v kontextu české i mezinárodní umělecké scény a ztělesňuje po obsahové a formální stránce výjimečný postoj. Cena je udělována umělcům pracujícím v libovolných médiích, respektuje také mezioborové přesahy a další aktuální tendence v současném umění.
 • Umělci, kteří byli v minulosti ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého, ale nezískali titul laureáta, se mohou přihlašovat opakovaně.
 • Umělecké dvojice a skupiny se mohou hlásit společně (v rámci přihlašování vytvořením jednoho společného portfolia). Společnost Jindřicha Chalupeckého nicméně v těchto případech nemůže garantovat jiné finanční podmínky pro účast, než jaké jsou stanoveny pro jednotlivce. V případě získání titulu laureáta dvojicí nebo kolektivem autorů může SJCh garantovat rezidenční pobyt v New Yorku taktéž jen pro jednu osobu. SJCh bude v takových případech usilovat o získání další finanční podpory, nicméně ze strany umělců na ni nemůže být činěn nárok.
 • Udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého je vypisováno jako soutěž, do níž se přihlašují umělci sami. Odborníci z oblasti výtvarného umění mohou zároveň nominovat umělce skrze emailovou adresu info@cjch.cz. Nominovaní umělci budou vyzváni zástupci Společnosti Jindřicha Chalupeckého, aby se do soutěže přihlásili.
 • Přihlašování probíhá online skrze platformu works.io. Při případných technických potížích při přihlašování nabízí Společnost Jindřicha Chalupeckého umělcům asistenci.

  ///

 • Jindřich Chalupecký Award is designed for visual artists living or active in the Czech Republic who have achieved the age of maximum 35 years by 31st December of the calendar year in which the Award Finals take place. Czech citizenship is not necessary.
 • Jindřich Chalupecký Award is conferred for an extraordinary artistic achievement in visual arts. It is designed for the emerging generation of artists whose work has the potential to gain recognition in the context of both Czech and international art scene and which embodies, both in its contents and form, an exceptional attitude. The Award is granted to artists working in any media, with respect to interdisciplinary overlaps and other current tendencies in contemporary art.
 • The artists who were among Chalupecký Award finalists in the past yet did not win the laureate title, may apply repeatedly.
 • Artistic duos and groups can apply together (through one joint portfolio in the online system). However, the Jindřich Chalupecký Society cannot guarantee different financial conditions for group participation, than those alocated for individual artists. When a duo or a collective of artists receives the title of the laureate, JCHS can guarantee the residency in New York also only for one person. In such cases, JCHS will actively fundraise for further support, but this support cannot be claimed by the artists.
 • Jindřich Chalupecký Award is announced as a competition and it is up to the artists themselves to apply. Along with that, visual arts experts may nominate artists via the email address info@cjch.cz. Thus nominated artists will be invited by the Jindřich Chalupecký Society representatives to join the competition. The applications are accepted online through the works.io platform. Jindřich Chalupecký Society offers assistance in case of technical problems concerning the application process.
Selection Criteria

Výběr finalistů

 • O udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého rozhoduje nezávislá porota odborníků v oboru vizuálního umění, kterou jmenuje Správní rada Společnosti Jindřicha Chalupeckého s přihlédnutím k návrhům zakladatelů a členů Společnosti. Porota je sedmičlenná a jejími členy jsou jak občané České republiky, tak zahraniční odborníci, nejlépe v poměru 4:3. Členství v porotě je ohraničeno na dobu tří let. Společnost Jindřicha Chalupeckého nemá právo ovlivňovat rozhodnutí poroty. Výběr finalistů a laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého je výsledkem konsensu členů poroty, založeném na intenzivní společné diskusi a důkladném procesu selekce.
 • Porota vybere finalisty, jejichž práce budou představeny v jedné z partnerských institucí, tj. v Národní galerii v Praze nebo Moravské galerii v Brně. Během konání této výstavy porota zvolí laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého pro příslušný rok, jehož jméno vyhlásí a Cenu mu předá během slavnostního ceremoniálu.
          ///
 • The granting of Jindřich Chalupecký Award is decided by an independent jury of visual art experts who are appointed by the Jindřich Chalupecký Society Board, taking into consideration proposals made by the Society founders and members. The Jury consists of seven members, both Czech citizens and foreign experts, ideally in the proportion 4:3. The jury membership term is restricted to three years. Jindřich Chalupecký Society has no right to influence the decisions of the jury. The choice of finalists and the Award laureate is the outcome of a consensus among the jury members, based upon a throughout discussion and selection process.
 • The Jury selects finalists whose works will be presented at one of the partner institutions, i.e. the National Gallery Prague or the Moravian Gallery in Brno. During that exhibition, the Jury will choose Jindřich Chalupecký Award laureate for the respective year. The laureate’s name will be publicly announced and the Award granted as part of the Award ceremony.  

Timeline

Harmonogram 31. ročníku Ceny / Harmonogram of the 31st year of the Award:

 • konec října 2019/ end of october 2019
  konec přijímání přihlášek / application end date
 • leden 2020 / January 2020
  vyhlášení finalistů / announcement of five finalists
 • říjen 2020 – leden 2021 / October 2020 - January 2021
  výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2020 / the exhibition Jindrich Chalupecky Award 2020
 • listopad 2020 / November 2020
  slavnostní vyhlášení laureáta 31. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého / Jindrich Chalupecky Award announces the laureate

Z podnětu Václava Havla, dramatika a spisovatele, akademického malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře byla dne 27. května 1990 založena v Lánech výroční prestižní cena pro mladé výtvarné umělce České republiky. Nese jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filosofa Jindřicha Chalupeckého, který na sklonku života souhlasil s vypsáním ceny pod názvem Cena Jinřicha Chalupeckého.

Cenou se vyslovuje uznání celoživotnímu dílu Jindřicha Chalupeckého a jeho aktivitě, kterou u nás podněcoval po roce 1969 neoficiální, avantgardní výtvarný život a zasazoval se o to, aby si české nekonformní výtvarné umění udržovalo svébytnost a nepřerušovanou kontinuitu s tradicí českého moderního umění a evropskou výtvarnou kulturou. Svou činností usiloval o propojování názorových okruhů a vrstev všech generací s cílem zabránit probíhajícímu duchovnímu a morálnímu úpadku. I přes svůj vysoký věk, hloubku a šíři poznání, byl stále přístupný novým, rodícím se tendencím a mladé umění vždy podporoval. Proto je cena vypsána pro mladé umělce se záměrem umožnit těm nejtalentovanějším a výrazně osobitým tvůrcům přímý styk se současným světovým uměleckým děním. Zakladatelé Společnosti Jindřicha Chalupeckého chtějí přispět k povznesení úrovně českého moderního výtvarného umění a uchování památky myšlenkového odkazu člověka, jemuž se boj o osud českého moderního umění stal životním posláním.

///

Initiated by playwright and writer Václav Havel, artist Theodor Pištěk, and poet and artist Jiří Kolář, an annual award for young Czech artists was founded in Lány, Czechoslovakia, May 27, 1990. The award’s name is in honor of Jindřich Chalupecký, leading art and literary critic, essayist and philosopher, who, toward the end of his life, consented to an award bearing his own name: Jindřich Chalupecký Award.

The award commemorates the lifetime achievement of Jindřich Chalupecký who initiated unofficial, avant-garde art activities in former Czechoslovakia. At the same time, he worked to preserve Czech art's independence, and its affinity with the tradition of both Czech and European modern art. Chalupecký's aim was to connect groups and individuals of all generations and of different worldviews to prevent the ongoing spiritual and moral decline. Despite his old age and expert knowledge, he remained open to new, nascent tendencies and always supported young art. That is why the award is dedicated to young artists; to enable the most talented and most original ones to directly experience the world of contemporary art. The founders of Jindřich Chalupecký Society wish to promote contemporary Czech art and preserve the memory of the man who dedicated his life to its cause.

Laureáti / Finalisté

Laureates / Finalists

Cena Jindřicha Chalupeckého (1990 - 2019)

Jindrich Chalupecky Award (1990 - 2019)

1990     Vladimír Kokolia / Jiří Příhoda

1991     František Skála / Markéta Othová

1992     Michal Nesázal

1993     Martin Mainer

1994     Michal Gabriel

1995     Petr Nikl

1996     Kateřina Vincourová

1997     Jiří Příhoda / Federico Diaz, Veronika Bromová, Roman Franta, Jiří Černický

1998     Jiří Černický

1999    Lukáš Rittstein / Krištof Kintera, Tomáš Hlavina, Jan Hísek

2000    David Černý / Tomáš Hlavina, Veronika Bromová, Jan Stolín, František Kowolowski

2001    Tomáš Vaněk / Krištof Kintera, Pavel Kopřiva, Štěpánka Šimlová, Tomáš Hlavina, Markéta Othová

2002    Markéta Othová / Lenka Klodová, Federico Diaz, Markéta Baňková

2003    Michal Pěchouček / Jan Šerých, Krištof Kintera, Michaela Thelenová, Ján Mančuška

2004    Ján Mančuška / Zbyněk Baladrán, Rafani, Jiří Skála, Jana Kalinová, Isabela Grosseová

2005    Kateřina Šedá / Alena Kotzmannová, Zbyněk Baladrán, Jakub Hošek, Josef Bolf, Jan Šerých

2006    Barbora Klímová / Dominik Lang, Tomáš Svoboda, Dušan Skala, Jan Jakub Kotík, Rafani

2007    Eva Koťátková / Zbyněk Baladrán, Jan Nálevka, Pavla Sceranková, Jakub Hošek

2008    Radim Labuda / Evžen Šimera, Tomáš Moravec, Ondřej Brody, Zbyněk Baladrán

2009   Jiří Skála / Tomáš Džadoň, David Böhm a Jiří Franta, Petra Herotová, Alena Kotzmannová

2010   Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov / Václav Magid, Jakub Matuška aka Masker, Alice Nikitinová, David Böhm a Jiří Franta

2011   Marek Ther / Dominik Lang, Filip Cenek, Pavel Sterec, Jiří Thýn

2012   Vladimír Houdek / Adéla Babanová, Richard Loskot, Jiří Thýn, David Böhm a Jiří Franta

2013   Dominik Lang / Daniela Baráčková, Aleš Čermák,Václav Magid, Richard Nikl

2014   Roman Štětina / Richard Loskot, Martin Kohout, Lucie Sceranková, Tereza Velíková

2015   Barbora Kleinhamplová/ Lukáš Karbus, Pavel Sterec, Pavla Sceranková, Vojtěch Fröhlich

2016    Matyáš Chochola/ Aleš Čermák, Katarína Hládeková, Anna Hulačová, Johana Střížková

2017 Martin Kohout/ Romana Drdová, Dominik Gajarský, Richard Loskot, Viktorie Valocká 

2018 Lukáš Hofmann/ Alžběta Bačíková, Tomáš Kajánek, Kateřina Olivová, Adéla Součková

2019 Andreas Gajdošík, Baptiste Charneaux, Marie Lukáčová, Pavla Malinová, Comunite Fresca


About the Jury

Složení odborné poroty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020:

Zdenka Badovinac je kurátorka, kritička umění a od roku 1993 ředitelka Moderní galerie v Lublani. Pořádala řadu výstav prezentujících slovinské i mezinárodní umělce a iniciovala první sbírku východoevropského umění Moderní galerie 2000+ Arteast Collection. Systematicky se zabývá procesy redefinování dějin a otázkami různých avantgardních tradic současného umění, počínaje výstavou Body and the East – From the 1960s to the Present, která se konala v roce 1998 v Moderní galerii v Lublani a v roce 2001 byla přesunuta do prostorů newyorské Exit Art.

Vjera Borozan je nezávislá kurátorka a ředitelka projektu Artyčok TV. Přednášela na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Dlouhodobě spolupracovala s iniciativou tranzit.cz a nadále organizuje výstavy a různorodé aktivity na poli současného umění.


Lenka Klodová je umělkyně zabývající se ženskou zkušeností. Nazírá na ni z mnoha různých úhlů. Ať už se zaměřuje na tělesnost, mateřství nebo pornografii, její práce nikdy nepostrádá smysl pro humor a nikdy nemoralizuje. Zájem laické i odborné veřejnosti si vysloužila svou diplomovou prací na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterou byl pornografický časopis pro ženy, zvaný Ženin. Nešlo v něm o pouhou výměnu ženských aktérek za muže; Klodová do detailu prostudovala specifika ženského vnímání sexuality. V současnosti vede Ateliér tělového designu FaVU VUT v Brně.

Laurel Ptak je kurátorkou současného umění v New Yorku. V současné době je výkonnou ředitelkou a kurátorkou organizace Art in General. Dříve byla ředitelkou a kurátorkou organizace Triangle (v letech 2014–2017) a zastávala různé role v neziskových uměleckých institucích v USA i v zahraničí, jako je Guggenheimovo muzeum (New York), MoMA PS 1 Contemporary Art Center (New York), Museo Tamayo (Mexico City) či Tensta Konsthall (Stockholm). Vyučuje v rámci magisterského oboru Kurátorská studia na Vysoké škole výtvarných umění a na katedře umění, médií a technologie The New School v New Yorku.

Vasif Kortun je spisovatel, kurátor a učitel v oblasti současného výtvarného umění. Je programovým ředitelem a výzkumným ředitelem galerie SALT, která byla otevřena v roce 2011 v Istanbulu. Kortun byl zakládajícím ředitelem několika prostorů, mezi něž patří: Platform Garanti Contemporary Art Center, Istanbul (2001–2010), Proje4L Elgiz Museum of Contemporary Art, Istanbul (2001–2004) a Museum of the Center for Curatorial Studies, Bard College, Annandale-on-Hudson (1993–1997). Kortun se kurátorsky podílel na mnoha výstavách jak v Turecku, tak i v zahraničí.

///

International jury of Jindrich Chalupecky Award 2020:

Zdenka Badovinac is a curator, art critic and has been the director of Moderna galerija / the Museum of Modern Art, Ljubljana, since 1993. She has curated numerous exhibitions presenting both Slovenian and international artists, and initiated the first collection of Eastern European art, Moderna galerija’s 2000+ Arteast Collection. She has been systematically dealing with the processes of redefining history and with the questions of different avant-garde traditions of contemporary art, starting with the exhibition Body and the East – From the 1960s to the Present, staged in 1998 at Moderna galerija, Ljubljana, and travelling to Exit Art, New York in 2001.

Vjera Borozan is an independent curator and director of the online platform Atyčok TV. She has taught at the Faculty of Fine Arts at the Brno University of Technology and at the Academy of Arts, Design and Architecture in Prague. She has collaborated with the initiative tranzit.cz and is a curator active in many areas of the contemporary art scene.

Lenka Klodová is an artist and her focus is on female experiences. She approaches them from different angles, be it physicality, maternity or pornography. Her work never lacks a sense of humor and never moralizes. Klodová got the attention of the lay as well as the professional public due to her diploma work at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, which was a pornographic magazine for women called Ženin. It was not a mere exchange of female actors for male ones; Klodová rather studied the specifics of the female perception of sexuality in detail. She is currently head of the Studio of Body Design at the Faculty of Visual Arts at the Brno University of Technology.

Laurel Ptak is a curator of contemporary art based in New York City. She is currently the Executive Director and Curator of Art in General. She was previously Director & Curator of Triangle from 2014–17 and has held diverse roles at non-profit art institutions in the US and internationally, including the Guggenheim Museum (New York), MoMA PS 1 Contemporary Art Center(New York), Museo Tamayo (Mexico City) and Tensta Konsthall (Stockholm) among others. She is a faculty member in the graduate program of Curatorial Practice at the School of Visual Arts and teaches in the department of Art, Media & Technology at The New School.

Vasif Kortun is a writer, curator, and teacher in the field of contemporary visual arts. He is the program and research director of SALT, an art institution opened in 2011 in Istanbul, and was the founding director of several spaces including Platform Garanti Contemporary Art Center, Istanbul (2001–2010); Proje4L Istanbul Museum of Contemporary Art, Istanbul (2001–2004); and the Museum of the Center for Curatorial Studies, Bard College, Annandale-on-Hudson (1993–1997). Kortun has curated numerous exhibitions in Turkey and internationally.

This Open Call is not currently accepting applications.

Portfolio
 • ukázka prací za poslední období
 • maximální počet prací ("works") je 20, ke každé práci můžete nahrát max. 3 obrázky("slides")
 • popisky k obrázkům prosím uvádějte v angličtině, popř. dvojjazyčně*.
 • video nahrajte přes youtube/vimeo
 • Řazení prací do sérií ("series") není nutné; všechny práce můžete nahrát do jedné série stále jako samostatné "works". Rozdělení děl podle sérií však napomahá lepší orientaci, např. podle data vzniku.
Artists statement / Prohlášení
         
NOVĚ (!!!) odpověď na několik otázek k vaší tvorbě (v angličtině, popř. dvojjazyčně*)
Prosíme, na místo klasického "artist statementu" vložte stručné odpovědi na následující otázky.

 • Shrňte stručně základní povahu své tvorby, dlouhodobé zájmy a témata.
 • Popište kontext vaší práce – jaké jsou vaše inspirační zdroje, teoretická východiska, popřípadě které umělce, tendence apod., považujete pro svou práci za referenční. 
 • Pokuste se charakterizovat, v čem je vaše práce specifická, v čem je její síla, v čem se odlišuje od umělců s podobnými přístupy či tématy.
 • Jaký je postup vaší práce? Věnujete se přípravě, rešerším? Jak hledáte svá témata? Jak uvažujete o použití konkrétních prostředků/médií?
 • Jaká je vaše vize do budoucna? Jak chcete rozvíjet svou tvorbu, navazovat na dosavadní projekty/realizace? Co je vaším dlouhodobým cílem/snem?Strukturovaný životopis:
 • rok narození
 • studium
 • ocenění
 • rezidence
 • výstavy
* Všechny texty prosím vzhledem k mezinárodní porotě uvádějte pokud možno v angličtině, popř. v angličtině a češtině. Jazyk by ale neměl tvořit zbytečnou bariéru, raději tedy pište v češtině, než vůbec. Česká část poroty potom texty pomůže zprostředkovat té zahraniční. 

MANUÁL, KTERÝ VÁS PROVEDE VYTVOŘENÍM PROFILU NAJDETE ZDE.

Portfolio
 • The maximum amount of the artworks is 20
 • 3 slides can be added to every artwork
 • Names / notes of the artworks must be in English or in English and Czech
 • Upload a video on youtube / vimeo
 • It's not necessary to create the "series"; all the "works" can be added within one serie like a separate pieces but if you use series, you can easily structure your portfolio by the dates e.g.
Artist statement

NEW (!!!) answer to several questions regarding your work
Instead of a traditional “artist statement“, please briefly answer the following questions:

 • Sum up the main character of your work, your long-term interests and themes.
 • Describe the context of your work – what are your inspirational sources and theoretical starting points, which artists and tendencies do you consider as referential to your work.
 • Try to characterize what makes your work specific, wherein lies its force, what makes it different from the work of artists with similar approaches and themes.
 • What is your work process like? Do you deal with preparation and research? How do you search for your themes? How do you choose the media you work in?
 • What is your vision for the future? How do you want to develop your work and continue your previous projects/realizations? What is your long-term goal/dream?

CV
 • date of birth
 • studies
 • awards
 • residences
 • exhibitions
MANUAL FOR CREATING YOUR PROFILE - CLICK HERE.

Easily apply with Works.io

Update your portfolio and apply to the open call. Before applying, please refer to the general requirements listed below.

Application requirements & conditions:

 • Please read the CRITERIA section of this open call to be sure that your application meets the calls specific requirements.
 • Up to the open call deadline, you can change and update your profile and portfolio anytime, it will automatically be updated.

Easily apply with Works.io

Already have a Works.io account? Sign in and return to this page.

Not on Works.io yet? It's a free service!
Join now, create your portfolio, and return to this page to apply.

ARTIST SIGN UP   CURATOR SIGN UP

Application requirements & conditions:

 • Please read the CRITERIA section of this open call to be sure that your application meets the calls specific requirements.
 • Up to the open call deadline, you can change and update your profile and portfolio anytime, it will automatically be updated.

OVERVIEW

Application Period:

September 1, 2020 - October 1, 2020

Announcement Date:

September 1, 2020

Location:

Praha 7, Czech Republic

Links:

https://www.sjch.cz