ORGANIZATION

Cena Oskára Čepana

  • Bratislava, Slovakia
  • Est. 1996
  • Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do veku 40 rokov. Patrí do medzinárodnej siete identických súťaží YVAA.

LOCATION

  • Cena Oskára Čepana
  • OD Dunaj II., Nám. SNP 30
  • Bratislava, Slovakia
  • Slovakia
  • 811 01

CONTACT & LINKS

CENA OSKÁRA ČEPANA 2019

!!! ZMENA SPÔSOBU PRIHLASOVANIA SA !!!

VÝZVA PRE UCHÁDZAČOV O ÚČASŤ V CENE OSKÁRA ČEPANA 2019:

DO SÚŤAŽE JE ODTERAZ (pre technické problémy zo strany prevádzkovateľa works.io) MOŽNÉ PRIHLÁSIŤ SA CEZ WEBOVÚ STRÁNKU

www.oskarcepan.sk;

A TO ROVNAKÝM SPÔSOBOM, AKO BOLO NASTAVENÉ PRIHLASOVANIE SA CEZ works.io.

Uchádzač si na stránke vytvorí PROFIL, do ktorého nahrá požadované dokumenty v .pdf formáte - portfólio, autorské stanovisko a životopis

Všetky potrebné informácie, špecifikácie a termíny sú uvedené na stránke.

Ak ste sa medzičasom do súťaže prihlásili cez svoj starý profil na works.io, prihláška sa nestratí, bude rovnako akceptovaná.

MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA DO CENY OSKÁRA ČEPANA JE DO 31. MARCA 2019.


Application Requirements

Podmienky udeľovania Ceny:

1.     Súťaž je určená mladým umelcom/umelkyniam žijúcim a pôsobiacim na území Slovenskej republiky. Slovenské štátne občianstvo nie je podmienkou.  

2.     Vek uchádzačov nesmie do 31. decembra kalendárneho roku prekročiť hranicu 40 rokov. Ocenenie je primárne určené mladým umelcom/umelkyniam, pre ktorých môže cena znamenať posun v ich umeleckom pôsobení.

3.     Cena nie je určená študentom. Uchádzači musia mať ukončené štúdiumdo 31. decembra prechádzajúceho roku a mať zrealizované aspoň 3 výstavy vlastnej tvorby. Prebiehajúce štúdium v doktorandskom stupni však nie je prekážkou.

4.     Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného vizuálneho umenia.

5.     Do súťaže sa môžu autori/autorky prihlásiť sami prostredníctvomportálu works.io. Prihláška musí obsahovať všetky povinné prílohy: portfólio s dostatočnou dokumentáciou tvorby (min. 3 rôzne diela, maximálne 20), zoznamom verejných prezentácii tvorby (výstavy), autorským stanoviskom a profesijným životopisom. Porota má právo vyžiadať si od autorov/autoriek dodatočne ďalšiu dokumentáciu. Prihláška musí byť podaná do dňa, ktorý je uvedený v oficiálnej výzve a tlačovej správe. Vo výnimočných prípadoch je možné spôsob podania prihlášky konzultovať s organizátormi. 

6.     Cena sa vyhlasuje každoročne. O udelení Ceny Oskára Čepana rozhoduje nezávislá medzinárodná odborná porotazložená z relevantných teoretikov, kurátorov, pedagógov a umelcov pôsobiacich v oblasti súčasného vizuálneho umenia. Porotu menuje Nadácia – Centrum súčasného umenia. V záujme sledovania kontinuity sú členovia poroty menovaní na obdobie dvoch rokov. Počet členov komisie sa pohybuje v rozpätí od 5 do 7. Nadácia – Centrum súčasného umenia neovplyvňuje rozhodovanie poroty, ani sa nezúčastňuje hlasovania. Definitívne zloženie poroty Ceny Oskára Čepana je zverejnené na webovej stránke súťaže.

7.     Po uzavretí prihlášok do súťaže prebehne prvé zasadanie komisie, na ktorom komisia hlasovaním vyberie štyroch finalistov. Vybraní finalisti budú organizátormi kontaktovaní najneskôr do týždňa od rozhodnutia komisie. Mená finalistov budú zverejnené na webovej stránke súťaže, prostredníctvom sociálnych sietí a tlačovej správy, ktorá bude rozoslaná do médií.

8.     Finalisti získavajú možnosť prezentovať svoje diela na spoločnej výstaves finančným príspevkom odsúhlaseným a aktualizovaným pre ten ktorý rok (3 000 eur), preplatenými cestovnými nákladmi a zabezpečením ubytovania v prípade, že finalista nepochádza z mesta, v ktorom prebieha výstava aktuálneho ročníka. Nadácia – Centrum súčasného umenia poskytne kurátora/kurátorku pre spoločnú výstavu finalistov v adekvátnom výstavnom priestore. Na výstave budú akceptované nové diela, ako aj diela, na ktorých autor/autorka dlhšie pracuje, alebo nové diela v kombinácii so staršími dielami. Miesto konania a trvanie výstavy oznámi Nadácia – Centrum súčasného umenia vo Výzve COČ aktuálneho ročníka. Autori/autorky sú si vedomí, že ak sa stanú finalistami súťaže, zaväzujú sa k účasti na príprave výstavy a na sprievodných aktivitách, smerujúcich k prezentácii a informovanosti odbornej aj širokej verejnosti o priebehu celého projektu (napr. komentovaných prehliadkach, worshopoch, diskusiách a podobne). Napokon sa zaväzujú zúčastniť slávnostného ceremoniálu. 

9.    Porota na svojom druhom zasadnutí, ktoré sa bude konať v priebehu výstavy finalistov COČ, rozhodne o laureátovi/laureátke Cenyv príslušnom roku. Zverejnenie laureáta/laureátky Ceny sa uskutoční na slávnostnom ceremoniáli. Nadácia – Centrum súčasného umenia vydá pri tejto príležitosti tlačovú správu a udalosť mediálne spropaguje. Nadácia – Centrum súčasného umenia si vyhradzuje právo Cenu neudeliť v prípade nerešpektovania tohto štatútu.  

10.   Laureát/laureátka Ceny Oskára Čepana získava finančnú odmenu3 000 eurdvojmesačný rezidenčný pobytv Residency Unlimited (RU) v New Yorku (marec – apríl) a samostatnú výstavu. V rámci rezidencie bude mať zabezpečený finančný príspevok na stravu (2 000 USD), letenky a letiskové poplatky, prepravu z/do letiska, zdieľané pracovné priestory a samostatné ubytovanie v zdieľanom byte. RU neponúka klasický priestor na tvorbu v ateliéri, pretože hlavným účelom pobytu je networking a profesionálny rozvoj umelca. RU ponúka prezentácie pred významnými galeristami a kurátormi, organizuje terénne návštevy po ateliéroch a súkromných galériách a víťazovi pomáha spoznať Newyorskú kultúrnu scénu. Na záver pobytu je od umelca očakávaná verejná prezentácia jeho práce. 

11.   Prostredníctvom rezidencie získava laureát cenné zahraničné kontakty. Preto, aby mohol naplno využívať tieto možnosti, musí mať aspoň základnú znalosť angličtiny.

12.   Laureát/laureátka získava možnosť zorganizovania samostatnej prezentácie svojej tvorby (formou výstavy, publikácie) po návrate z rezidenčného pobytu (maximálne dva roky odo dňa vyhlásenia výsledkov).

13.   Prihlásenie umeleckých dvojíc, zoskupení alebo kolektívov je akceptované. Vzhľadom na limitované finančné prostriedky a priestory partnera však môže rezidenciu v NYC absolvovať iba jeden z členov, ktorého si dvojica alebo zoskupenie samostatne určí.

14.   O cenu sa autori a autorky môžu uchádzať opakovane, ale udelenie ceny je jednorazové. Takže prihlásiť opakovane sa nemôžu len víťazi predchádzajúcich ročníkov COČ, alebo inej ceny zo siete YVAA – Young Visual Artists Awards.

Selection Criteria

Porota vyberie štyroch finalistov na základe:

portfólia prác, dokladujúceho práce minimálne za obdobie posledných troch rokov

autorského stanoviska

životopisu / CV


Portfólio:

• ukážka prác za posledné obdobie(maximálny počet prác je 20, minimálny 3)

• popisky k obrázkom (uvádzať v slovenčine aj angličtine)

• video práce via Youtube/Vimeo

• jednotlivé práce je potrebné nahrávať samostatne, ako works

• ku každej práci je možné nahrať maximálne 3 obrázky (slides)

• vytváranie sérií (series) nie je nutné – všetky práce je možné nahrať do jednej série stále ako samostatné works; rozdelenie diel podľa sérií však napomáha lepšej orientácii, napríklad podľa dátumu vzniku


Autorské stanovisko:

autorský komentár k tvorbe (vyžaduje sa v slovenskom aj anglickom jazyku)


Životopis/CV:

rok narodenia/štúdium/samostatné výstavy/ocenenia/rezidencie/realizácie

(vyžaduje sa v slovenskom aj anglickom jazyku)

 

* Vzhľadom k medzinárodnému zloženiu poroty je žiadané uvádzať VŠETKY TEXTY v slovenskom AJ anglickom jazyku.

Timeline

Prihlásený profil a portfólio je možné priebežne upravovať a dopĺňať až do termínu uzavretia prihlášok.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 31. marec 2019, do polnoci.

Ocenenie pre laureáta/laureátku 24. ročníka:

dvojmesačnýrezidenčný pobyt v New Yorku, v spolupráci s Trust for Mutual Understanding a Residency Unlimited

finančná odmena vo výške 3 000 eur

samostatná výstava

podpora N-CSU pri zaistení ďalších výstav, projektov a prezentácií na Slovensku a v zahraničí

 

Finalistom je po výbere porotou do finále poukázaná čiastka 3 000 eur na realizáciu diela na výstavu finalistov vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Dielo, ktorým sa finalista/finalistka bude na výstave prezentovať, môže byť celkom novým výstupom autora, ale aj dielom starším, na ktorom autor pracuje dlhšie, ktorého vznik je v procese, alebo spojením starších a novších prác.

 


About the Jury


Porota v medzinárodnom zložení je zatiaľ predmetom jednania a po potvrdení účasti jednotlivých oslovených členov zverejní N-CSU jej finálnu podobu. Z minulého ročníka v nej opakovane zasadnú Rainer Fuchs, šéfkurátor mumok (Viedeň) a umelecká historička a kurátorka Lora Sariaslan (Amsterdam), potvrdenými novými členmi sú kurátor Walker Art Center v Minneapolise Bartholomew Ryan (USA), vizuálny umelec Jaro Varga(Praha) a riaditeľka projektu Artyčok.TV, kurátorka a pedagogička Vjera Borozan(Praha).

 


This Open Call is not currently accepting applications.

Porota vyberie štyroch finalistov na základe:

portfólia prác, dokladujúceho práce minimálne za obdobie posledných troch rokov

autorského stanoviska

životopisu / CV


Portfólio:

• ukážka prác za posledné obdobie(maximálny počet prác je 20, minimálny 3)

• popisky k obrázkom (uvádzať v slovenčine aj angličtine)

• video práce via Youtube/Vimeo

• jednotlivé práce je potrebné nahrávať samostatne, ako works

• ku každej práci je možné nahrať maximálne 3 obrázky (slides)

• vytváranie sérií (series) nie je nutné – všetky práce je možné nahrať do jednej série stále ako samostatné works; rozdelenie diel podľa sérií však napomáha lepšej orientácii, napríklad podľa dátumu vzniku


Autorské stanovisko:

autorský komentár k tvorbe (vyžaduje sa v slovenskom aj anglickom jazyku)


Životopis/CV:

rok narodenia/štúdium/samostatné výstavy/ocenenia/rezidencie/realizácie 

(vyžaduje sa v slovenskom aj anglickom jazyku) 

 

* Vzhľadom k medzinárodnému zloženiu poroty je žiadané uvádzať VŠETKY TEXTY v slovenskom AJ anglickom jazyku.


Easily apply with Works.io

Already have a Works.io account? Sign in and return to this page.

Not on Works.io yet? It's a free service!
Join now, create your portfolio, and return to this page to apply.

ARTIST SIGN UP   CURATOR SIGN UP

Application requirements & conditions:

  • Please read the CRITERIA section of this open call to be sure that your application meets the calls specific requirements.
  • Up to the open call deadline, you can change and update your profile and portfolio anytime, it will automatically be updated.

OVERVIEW

Application Period:

January 31, 2019 - March 31, 2019

Announcement Date:

January 31, 2019

Location:

Bratislava, Slovakia

Links:

http://oskarcepan.sk/