ARTIST PROFILE

Kristián Németh

 • Slovakia (b. 1983 in Dunajska streda)
 • Currently in Bratislava, Slovakia.

ARTIST STATEMENT

EN

In my work, I repeatedly focus mainly on a reflection and critique of the Christian Church that functions in the conditions of 21st century democracy; on its inner mechanisms and paradoxes, its secretiveness, unconfessed sins of the ones that are officially representing it and a state of injustice of the ones that are affected by these actions.

Through the reflections of my own experiences with the criticized institution, I head towards their ideological abstraction and generalization. By the use of various media (photography, video, object, installation, performance), I thematise a flexion/deformation of the Christian/Church (or, more generally, democratic) principles in a free society and its impact on various “objects” (bodies, individual and collective thinking, actions, relationships, institutional praxes, etc.) that are affected be this action.

My aim is to formally, expressively and ideologically reflect the complexity of the main theme by the use of concise, space saving and subtle representations, while avoiding an ideological simplification. Resulting disturbing statements are relieved of escalated expressivity, while forming a space for a dialogue without anger and a desire to humiliate an opponent; a dialogue that is based on a sensitive both with critical perception of the reflected phenomena.


SK

Vo svojej tvorbe sa opakovane vraciam najmä k reflexii a kritike cirkvi, fungujúcej v podmienkach demokracie 21. storočia, mechanizmom a paradoxom, ktoré v nej fungujú, jej uzavretosti, nepriznaným hriechom tých, ktorí ju oficiálne reprezentujú a príkoriam tých, ktorých sa toto konanie dotýka.

Od reflexie vlastných skúseností s kritizovanou inštitúciou smerujem k ich ideovému abstrahovaniu a zovšeobecneniu. Prostredníctvom rôznych médií (fotografia, video, objekt, inštalácia, performance) tematizujem ohýbanie, respektíve deformáciu kresťanských/cirkevných (ale aj všeobecne – demokratických) princípov v slobodnej spoločnosti a jej dopad na „objekty“ (telá, individuálne a kolektívne myslenie, konanie, vzťahy, inštitucionálnu prax atď.) zasiahnuté týmto dejom.

Zložitosť témy sa pokúšam bez jej ideového zjednodušovania reflektovať formálne, výrazovo a ideovo v koncíznych, úsporných a subtílnych vyjadreniach. Znepokojivé výpovede zbavujem vyhrotenej expresivity a vytváram priestor na dialóg bez hnevu a túžby pokoriť súpera, dialóg, založený na citlivom, no kritickom vnímaní reflektovaných fenoménov.BIBLIOGRAPHY

 • Binder, Jana: Strach z neznámeho, Catalog, 2017, s. 87-90

 • Filová, Eva: Autenticita a dokumentarizmus v Slovenskom vizuálnom umení po roku 1990, Slovenské divadlo 4, 2016, s. 174

 • Zanti, Igor: Art Laguna Prize 2016, Catalog, 2016, s. 87

 • Kókai, Károly: Diversity of Voices, Balkon, č. 1, 2016, s. 32 – 35

 • Binder, Nina: Essl Art Award CEE 2015, Flash Art, č. 38, 2016, s. 50 – 51

 • Calvo-Tomek, Viktoria: Divesity of Voices, Catalog, 2015, s. 56-57, s. 148-149

 • Kochol, Dušan: Off Festival, Catalog, 2014, s. 12

 • Janoščík, Václav: Sny na východ od Moskvy, Flash Art, č. 32 – 33, s. 7

 • Elliott, David: A Time for Dreams, Catalog, 2014, s. 39 – 40, s. 150

 • Štofa, Michal: Kristián Németh, Flash Art, č. 17, 2010, s. 60


PRESS

 • Samotný, Roman: Nebudeš brať meno Božie nadarmo, Inspire, č. 80, 2016, s. 36 - 37

 • Kvasnička, Matúš: Kristián Németh pripomína, že aj Ježiš bol utečenec, Pravda, 24. 5. 2016, s. 39

 • Grešová, Monika: Zbaľme sa a opusťme domov, SME, 18. 3. 2016, s. 15

 • Juhász, Katalin: Németh Krisztián az Essl Múzeumban, Új Szó, 3. 12. 2015, s. 8

 • Tallósi, Béla: Szószék a bútorcsaládban, Új Szó, 3. 10. 2015, s. 8

 • Tallósi, Béla: Húszéves az At Home Gallery, Új Szó, 26. 9. 2015, s. 20 – 21

 • Samotný, Roman: Čas snov po rusky, Inspire, č. 72, 2014, s. 32 - 33

 • Juhász, Katalin: Az egyházkritika mint művészet, Új Szó, 24. 8. 2014 s. 8

 • Holič, Dominik: Slovák ukázal Rusom citlivú tému, SME, 12. 8. 2014, s. 15

 • Sotáková, Zuzana: Debut, či queer art. Výstava coming out? je oboje, Pravda, 6. 9. 2010, s. 39