ARTIST PROFILE

Rudolf Janák

  • Slovakia (b. 1985 in Myjava)
  • Currently in Praha, Senica, Cayman Islands.
  • www.rudolfjanak.com

ARTIST STATEMENT

Rudolf Janák - Terárium

Terárium sa môže javiť ako umelý objekt s kúskom živého. Skutočnosť väznená v uzavretom priestore ako naše odcudzenie sa od prírody a neustála devastácia vlastnej prirodzenosti. Každý priestor je však príležitosťou a určitým stupňom voľnosti. Pre mňa je “terárium” symbolom ohraničeného sveta vlastných skúseností a určitým výkladom poznania, ktorý má tendenciu neustále sa transformovať a vyvíjať v závislosti na danom priestore a čase. Obrazy postáv a zvierat sú v prenesenom význame len archetypálnou pamäťou, ktorá je vsadená do vykonštruovanej a pustej krajiny. Surreálnosť obrazov je podmienená samotným základom mojej imaginácie, ktorú formujem svojvoľne a bez predsudkov k danej téme. Vedomým použitím princípu vrstvenia rôznych východísk (spomienky, staršie skice, fotografie) hľadám vlastnú identitu. Neprekonateľná túžba v procese hľadania odzrkadľuje moju prirodzenosť, ktorá sa ukazuje v napätí svojich možností a stáva sa tak hmotnou vecou vo vzťahu spontánnosti a tvaru vyobrazovaného priestoru. Práve preto u mňa “terárium” nepojednáva o priestorovom väzení, ale o vedomej voľnosti, a to vo všetkých štruktúrach, forme i obsahu. O sebaurčujúcej slobode, ktorá nepodlieha manierom súčasnosti. Nejedná sa o povrchné klišé, ale o vlastné zážitky, ktoré priamo súvisia s mojím bojom s rakovinou. Je to prirodzený vzťah medzi skúsenosťou a vnímateľným poznaním. Tento proces hľadania pojednáva o rôznych možnostiach zobrazenia “prežitého”. Vizualizujem tak vlastné emočné napätie v danom čase. Spojením abstraktnej formálnosti s reálnou skutočnosťou vzniká prirodzená spoveď, ktorá nie je len bezbrehou estetizáciou každodennosti, ale i zrkadlom mňa samotného. Výber obrazov je z posledného obdobia (od roku 2016 po súčasnosť) a definuje moje subjektívne “terárium”, môj uzavretý svet pocitov a myšlienok, ktoré až terapeutickým spôsobom prenášam na plátno, preglejku či papier. Rukopis je odrazom fyzickej sily a vnáša tak do jednotlivých obrazov danú rozmanitosť. Toto priznanie nesmeruje k ľútosti pozorovateľa, ale má za úlohu poukázať na odlišnú skúsenosť každého z nás.

Rudolf Janák - Terrarium

Terrarium might be seen as a synthetical object with a little piece of living. The reality imprisoned in a closed up space as our alienation from nature and constant devastation of our own naturalness. However, every space could be an opportunity and specific stage of liberty. For me, the “terrarium” is a symbol of limited world of my own experiences and certain explanation of knowledge, which has a tendency of never ending transformation and development, depending on given space and time. Pictures of human beings and animals represent metaphorically only archetypal memory, imbedded into constructed and desolated landscape. Surreality of paintings is dependent on the very basics of my imagination, which I form on autonomous principles and without prejudices to the theme. I am looking for my own identity through the conscious usage of lamination principles of different resources (memories, older sketches, photographs). The irresistible desire in the process of seeking reflects my naturalness, which is then shown in the tension of its own possibilities, and therefore becomes a material thing in the relationship of spontaneity and shape of pictured space. This is the reason why, for me, “terrarium” is not about imprisoned space, but it is about conscious liberty in each of its structure, form and content. It is about self-determinated freedom that does not depend on present manners. There is not any superficial cliché in it, but only my own experiences directly connected with my fight with cancer. It is a natural relationship between acquaintance and perceptible knowledge. This finding process reflects different possibilities of picturing “the lived”. Thus I can visualize my own emotional tensions during certain time. There originates the natural confession, in a connection of abstract formality with objective reality, which does not only stand for pointless aesthetics of everyday life. The selection of paintings comes from the last period of time (from 2016 till the present) and defines my subjective “terrarium”, my enclosed world of feelings and thoughts, which I put on the canvas, plywood and paper, in almost a therapeutical form. This writing reflects the physical power in given moment and that way it brings the diversity into each and every painting. This confession does not tend to the sorrow of the observer, but it should refer to the different experience of every human being.

 


BIOGRAPHY

Dátum narodenia / Date of Birth

3. 2. 1985                                               

Štúdium / Study                  

2009 – 2010 Akademie výtvarných umění, Praha, Malířská škola III Michaela Rittsteina - ukončené akademickým titulom MgA.

2008 – 2009 Akademie výtvarných umění, Praha, Malířská škola III Michaela Rittsteina - stáž     

2008 – 2009 Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici, magisterské štúdium


2004 – 2008 Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici, ateliér maľby: prof. S.Balko,akad. mal. - ukončené akademickým titulom Bc.

2000 – 2004 Škola úžitkového výtvarníctva v Bratislave – odbor reštaurovanie a konzervovanie drevorezieb

1991 – 2000 Základná umelecká škola v Senici

Výstavy / Exhibitions                 

kolektívne / collective                   

2004 – 1 x, ZUŠ Senica

2005 – Návraty, ZUŠ Senica

2007 – KEBABB, Považská galéria Žilina

2007 – Návraty II, ZUŠ Senica

2008 – Nájdený nový vírus, SVÚ Bratislava

2008 – Zblíženia, Pultusk, Poľsko

2009 – Mimózis, Nitrianska galéria

2009 – Mimózis, SNG, Galéria insitného umenia, Pezinok

2009 – For-Mat A1, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň

2009 – Výkvet, EGO Gallery, Bratislava

2009 – Obrazy, Galerie u sv. Jakuba, Nový Bydžov

2009 – Současný stav, Galerie Dolmen, Praha

2010 – Nová energia, EGO Gallery –Avion, Bratislava

2010 – 3 v 1, Galerie města Trutnov, Trutnov

2010 – 7. ročník Konfrontace mladých malířů ARSkontakt, Galerie Jižního křidla Nové radnice, Brno

2010 – 7. ročník Konfrontace mladých malířů ARSkontakt, Galerie Dolmen, Praha

2010 – Diplomanti AVU 2010, Národní Galerie v Praze

2010 – VÚB Maľba 2010, SNG, Bratislava

2011 – ARS 51, Záhorská galéria, Senica

2011 – ARS 51, GVU, Hodonín

2013 – Zóna 35, Záhorská galéria, Senica

2014 – VI. stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica

2014 – VÚB Maľba 2014, Galéria Nedbalka, Bratislava

2015 – VI. stretnutie umelcov Záhoria, Záhorské múzeum v Skalici, Skalica

samostatné / solo                                 

2006 – Rudolf Janák, Goppion café, Senica

2007 – V obraze – Rudolf Janák, Galéria FX Banská Bystrica

2009 – Maľujem, teda som – Rudolf Janák, Mad Bar, Praha

2012 – Automatic reason - Rudolf Janák, Galerie Lapidárium, Praha

2012 – Inter spatia – Rudolf Janák, Horká vana, České Budějovice

Sympóziá / Symposiums                  

2005 – Workshop Agora, Wien

2006 – Workshop Agora, Wien

2006 – „spiritualARTT-06“, Trnava

2007 – Euforion – Kreatívna zóna, Pohoda 07, Trenčín

Súťaže / Competitions                    

2010 – 7. ročník Konfrontace mladých malířů ARSkontakt, Brno,final round

2010 – VÚB Maľba 2010, Bratislava, final round

2012 – Surreal Showdown, Saatchi Online Gallery, final round

2012 – Places and Spaces Showdown, Saatchi Online Gallery, final round

2014 – VÚB Maľba 2014, Bratislava, final round