ARTIST PROFILE

Rastislav Podhorský

  • Slovakia (b. 1990 in Bratislava)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.

ARTIST STATEMENT

SK
V poslednom období tvorby som dospel k nateraz najpriliehavejšiemu zhrnutiu vlastného prístupu: v umení mi ide o metafyziku a tvorbu chápem ako realizáciu vlastnej metafyzickej túžby. Toto východisko považujem za podstatnú hybnú silu svojej tvorby. Napriek tomu, že v kontexte súčasného umenia ide z rôznych príčin skôr o prehliadaný prístup, nazdávam sa, že stojí za to dôsledne ho rozvíjať, ale aj podrobne skúmať.

                Zastávam stanovisko, v ktorom predpokladám, že obraz nemožno vždy vysvetľovať iba na základe verbálnej myšlienky, ktorá predchádzala jeho vzniku (konceptu); na základe spoločenských a kultúrnych špecifík doby, v ktorej vznikol; na základe kontextu, do ktorého je zasadený; alebo iba na základe subjektívneho prežívania autora, či diváka; či na základe matérie, z ktorej je sformovaný, pretože dobrý obraz by mohol byť na tieto vysvetlenia neredukovateľný. Mohol by mať niečo naviac, čo uniká aktuálnemu verbálnemu mysleniu a našej aktuálnej schopnosti vnímať – v tomto zmysle hovorím o metafyzike v umení. Vizuálnu tvorbu chápem ako svojbytný spôsob artikulácie myslenia (odlišný od verbálneho myslenia).
                Inými slovami platí Kleeovo: „Umenie zviditeľňuje neviditeľné.“ Mojim najhlbším presvedčením je, že na tejto úlohe umenia sa dnes nič nezmenilo. (Výrazne sa však menia problémy s tým ako to dosiahnuť.)
                Venujem sa figuratívnej maľbe a kresbe, pričom sa zdá, že figuratívna tvorba ide presne opačným smerom: nie zviditeľňovanie neviditeľného, ale napodobňovanie videného. Zdá sa, že figuratívna tvorba (obzvlášť „realistického“ razenia) ponúka iba to, čo vieme neproblematicky pomenovať, na čo vieme ukázať, takže nemá ako posúvať ani hranice vnímania, ani hranice myslenia.
Tento paradox však považujem za základnú hybnú silu svojej tvorby: Ide o to, ponárať sa čím väčšmi do tých najrozpoznateľnejších foriem („na obraze je muž, predmet, interiér,...“) a zároveň tieto formy nastaviť (skomponovať) tak, aby obraz spravil pociťovateľným to, čo by sa bez neho nedalo vnímať.
                Vo vizuálnej tvorbe sa tak zameriavam na: 1. problematizovanie videného a 2. prehodnocovanie zobrazovaného. Obrazová figúra (dokonca tá „realistická“) nie je len napodobňujúca, ale za istých okolností aj zviditeľňujúca.

Rastislav Podhorský, 2017

EN
In the last period of my work I have arrived at a most plausible summary of my own approach yet: art in my understanding is about metaphysics, and my art practice is the realization of my metaphysical desires. This is what I believe to be a major driving force of my creative practice. Even if in the context of contemporary art, for various reasons this is a disregarded approach, I uphold that it is worth the elaboration and thorough research.

I advocate the opinion, in which it is assumed, that an image can not always be explained only with the verbal concepts, that preceded its creation; on basis of the social and cultural specificities of the era, in which it was created; on basis of the context into which it is set; or only on the basis of the subjective experience of the author or viewer; neither only though the material of which it was formed; – since a good image could be irreducible to these explanations. It could comprise something in addition, which would be inaccessible to current verbal thought or perceptive capabilities – in these terms I talk about metaphysics in art. I think of visual art as an independent way of articulating thoughts (differing from verbal thinking).

In other words as Paul Klee has put it: “Art makes the invisible, visible.” My deepest conviction is, that this function of art has not changed to date. (There has been dramatic changes in the way of achieving these ends.)

I pursue figurative painting and drawing, and it would seem, figurative art follows the opposite path: it is not making the invisible visible, but is merely mimicking the visible. It would seem that figurative art (especially the so-called “realism” branch) offers only that, which can be easily outlined, that can be pointed at, thus it has no means to open new horizons for perception, nor for thought.

This paradox is one of the driving forces of my practice: The point is exactly to immerse oneself in those most recognizable forms (“we are seeing a man, an object, an interior...”) and at the same time compose these forms in a way, that the image can make that sensible, which would otherwise remain mute.

In my visual art I focus on: 1. the problematic of the sighted 2. the re-evaluation of the displayed. A figurative image (even the “realistic” one) is not only mimetic, but under certain circumstances makes something else visible.

Rastislav Podhorský, 2017


PUBLICATIONS

  • Prievozník. O ľuďoch v neumení a figúrach v umení Bratislava: VŠVU, Slovart, 2017
    The Ferryman. On people in nonart and figures in art Bratislava: VŠVU, Slovart, 2017