ARTIST PROFILE

Peter Barényi

  • Slovakia (b. 1978 in Prešov)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.

ARTIST STATEMENT

Hlavným motívom mojich prác je jednoduchá univerzálna pravda a každodennosť podobná tej, ktorú prežíva každý z nás. Východzím bodom je pri tom moje vlastné bytie, alebo okruh mojich najbližších, ktorý sa často stávajú inšpiráciou, zdrojom informácií, či priamo aktérmi. Situácie, a udalosti ktoré ma v živote stretávajú dokumentujem a vizualizujem, niekedy ich výtvarne spracovávam, inokedy ich nechávam úplne obyčajné a také ich sprostredkovávam ďalej divákovi. Výraznú časť mojej tvorby pritom charakterizuje záujem o tie, skôr nepríjemné životné situácie, a ak sa zaoberám príjemnými zážitkami, snažím sa poukázať na ich bipolárnosť- teda na to, že čo je pre niekoho príjemné, môže byť pre niekoho iného nepríjemné.  Pracujem v cykloch, kedy sa na dlhé obdobie venujem jednej téme, ktorú podrobne skúmam.  Ústrednými témami sa tak na dlhé obdobie stávajú pocity stiesnenosti, strachu, vyrovnávanie sa so smrťou blízkej osoby a najnovšie, v náväznosti na tieto témy, utopická snaha zabudnúť na každodenné problémy pomocou „parties“.

Na vyjadrenie najradšej používam single video a videoinštaláciu, inštaláciu, zvuk, text, ale aj objekt, fotografiu a občasne performance a videoperformance.

Svoju tvorbu vnímam ako priestor na sebareflexiu, a reflexiu toho čo sa deje okolo mňa. Vždy pri tom vychádzam z reality zažitého, málo kedy snívam a vymýšľam si. Často sa stretávam s otázkami tipu prečo by malo niekoho zaujímať čo sa deje v mojom súkromí. Na tieto otázky som zvyknutý, a časom už aj mierne unavený z odpovedania na nich. Moje veci nie sú určené pre každého. Vyžadujú si skôr pozorného a vnímavého diváka, ktorý sa snaží v živote iných nájsť podobnosť so svojim vlastným životom. Nerád sa zaoberám všeobecnými témami, venujem sa radšej tomu čo sa ma bezprostredne týka. To čo riešim vo svojom živote, je aj obsahom mojich vecí. Život a umenie u mňa splývajú.


The main motif of my  works is simple universal truth and everyday life, similar to that experienced by each and every one of us. Here, the starting point is my own existence, or the circle of my closest friends, who often become my inspiration, source of information, and even direct participants in my works. Situations and events that occur in my life are documented and visualized, sometimes processed through fine arts and sometimes left completely untouched and purely offered to the viewer. A significant part of my work is characterized by my interest in rather uncomfortable life situations. Even when dealing with pleasant experiences, I try to highlight their bipolarity - meaning that what is perceived as pleasant by one person may be viewed as uncomfortable by another. I work in cycles, focusing for an extended time on a single theme which i examine minutely. Thus, fear, dealing with the death of a loved one, and most recently in connection to that, utopian attempts to forget everyday problems by partying, have become focal themes of my works for a long time.

I like to work with single video and video-installation, installation, sound, and text, but also objects, photography and less frequently, performance and video performance.

I view my creating as a space for self-reflection, a reflection of what is happening around me. I always base it on the reality of experience, I rarely ever dream or fabricate. I am often confronted by questions like why should someone be interested in what is going on in my private life. I am already used to these questions and as the time passes, I am quite tired of answering them. My things are not meant for everyone. They require a rather sensitive and attentive viewer, who tries to seek similarities between the life of another and his own life. I don’t enjoy dealing with general themes, I concentrate instead on things of most immediate concern to me. Aspects I am dealing with in my life thus become the content of my work. In my case, life and art merge.