ARTIST PROFILE

Matej Fabian

  • Slovakia (b. 1979 in Banská bystrica)
  • Currently in Bratislava, Slovakia.

ARTIST STATEMENT

My work is permanent oscilation between freedom and discipline.

I consider myself as studio-type artist, who generates his results through the process of painting. Within this approach I am trying to capture deflections from main course of the work, where the Art is hiding. I believe that every day routine is good for artistic skills, but most important for the „art“ is rupture, or separation from everydayness.

I am concerned with human figure or face, which is sometimes transformated to the mask or skull. I consider this as an integrating element of my activities, which are spread into paintings, drawings, objects, and performance.

Moja práca je permanentnou osciláciou medzi slobodu a disciplínou.

Som ateliérovým typom umelca, výsledky generujem prostredníctvom procesu tvorby. Týmto spôsobom sa snažím zachytiť odbočky od hlavného prúdu, kde si myslím, že sa ukrýva „umenie“. Verím, že každodenná práca je dôležitá pre tu remeselnú zručnosť, ale pre „umenie“ je dôležité „ruptúra,“ vytrhnutie z každodennosti.

Zaoberám sa predovšetkým ľudskou figúrou a tvárou niekedy transformovanou do lebky alebo masky. Tieto vnímam ako zjednocujúci prvok rozličných aktivít a médií, s ktorými pracujem (maľba, kresba, objekt, performance).