ARTIST PROFILE

Lucia Hornakova Cernayova

  • Slovakia (b. 1983 in Nové zámky)
  • Currently in Trenčín, Slovakia.
  • Prostredníctvom sympózia HALA sa snažím prezentovať súčasnú mladú výtvarnú tvorbu verejnosti, vytvoriť špecifický priestor pre tvorbu súčasného výtvarného umenia.

REPRESENTATION

ARTIST STATEMENT

Lucia Horňáková Černayová has been dealing with values of not only material but also social and art entities for a long time. Currently she is concentrating on the subject of non-existent things and spaces, exploring the recurring art concept of emptiness and void. She as an author tries to define what has been called an inner land, a memory of a place and a mental map. The content of her works touches activism, revealing flaws of social security of today’s world
From year 2013, they co-organise HALA - week of contemporary art. It's main purpose is propagation, presentation and creation of modern visual art in local abandoned factories and in the town centre of Trenčín.

Lucia Horňáková Černayová sa dlhodobo zaoberá hodnotami nielen materiálnych ale aj sociálnych a umeleckých entít. Aktuálne sa venuje téme neexistujúcich vecí a priestorov, pričom problematizuje v dejinách umenia už niekoľkokrát spracovaný pojem prázdna a prázdnoty. Zároveň sa pokúša o autorské definície toho, čo bolo pomenované ako vnútorná krajina, pamäť miesta a mentálna mapa. Obsahovo sa dotýka aktivizmu, pričom odkrýva nedostatky sociálnych istôt v súčasnom svete. Od roku 2013 ogranizuje pod hlavičkou oz HALA v Trenčíne podujatie HALA - týždeň súčasného umenia. Jeho hlavnou náplňou je propagácia, prezentácia a vznik súčasného vizuálneho umenia v miestnych nevyužívaných fabrikách a v centre mesta Trenčín.


BIOGRAPHY

In 2013, together with Natalia Okolicsányi and Radka Nedomová, we founded along with work, creation and maternity the civic association HALA.  In the following year I moved to my native Trenčín with my family, and we opened a small club where we organized little exhibitions, concerts and educational activities in the field of fine arts for parents with children. Here I started to teach at Art School, which I take as one of the opportunities at least to teach a new generation of new artists and through art to give these children a new quality of life. In 2016 I made an exhibition of Strom_Dom_ Strom in Nitra, where I have solved my various landscape themes, emptied spaces and places, family and their relationships and relationships in various media. In the same year, my son was born, what had a quantitative impact on my work. Currently we have moved to Trenčianske Teplice, where we would like to set up, for example, in the former Railway Station, the Center for the Art Creation and Presentation. In the following days and months, we are preparing (our Hala association) a show at the Pohoda festival along with Transart Communication for performances of Chinese performers in BOX PERFORMANCE. For dec.2018 I prepare a separate exhibition for Platform 1-12 in Topoľčany and in 2019 a separate exhibition at the Turčianská galerie in Martin.

V roku 2013 sme popri práci, tvorbe a materstve založili spolu s Natáliou Okolicsányiovou a Radkou Nedomovou o.z. HALA. O rok som sa s rodinou presídlila do rodného regiónu Trenčín a s mužom sme otvorili menší klub, kde sme sa venovali organizácii menších výstav, koncertov a vzdelávacím aktivitám na poli výtvarného umenia pre rodičov s deťmi. Tu som začala aj učiť na ZUŠ, čo beriem ako jednu z možností aspoň trochu naučiť novú generáciu nových vnímateľov výtvarného umenia a prostredníctvom umenia poskytnúť týmto deťom novú kvalitu do života. V roku 2016 som uskutočnila výstavu Strom_Dom_ Strom v Nitre, kde som v rôznych médiách riešila moje nosné témy krajiny, vyprázdnených priestorov a miest, rodine a ich vzájomné vzťahy a väzby. V to istom roku sa mi narodil aj syn, čo kvantitatívne zasiahlo do mojej tvorby. Momentálne sme sa presídlili do Trenčianskych Teplíc, kde by sme radi zriadli napr. v bývalej železničnej Stanici centrum pre tvorbu a prezentáciu umenia. V nasledujúcich dňoch a mesiacoch pripravujeme ako oz HALA na festivale Pohoda spolu s Transart Communicaton vystúpenia čínskych performerov v PERFORMACE BOXE, na dec.2018 pripravujem samostatnú výstavu pre Nástupište 1-12 v Topoľčanoch a v roku 2019 samostatnú výstavu v Turčianskej galérii v Martine.