ARTIST PROFILE

Viktor Fuček

 • Slovakia (b. 1977 in Komárno)
 • Currently in Bratislava, Slovakia.
 • I am focused on the entire field of visuality. In the centre of my interest is a human as a main point around which revolves the whole history of the art. Consequently, I apply different approaches to express a complex system of a human being.
Situation 68

Situation 68

 • 2017
 • Cellophan and Electrostatics on Wall
 • Celofán adjustovaný elektrostaticky na stenu
 • 400 x 300 cm
 • Variable dimensions / Variabilné rozmery

 • Painting as a result of a performative dialogue / Maľba ako výsledok performatívneho dialógu collaboration / spolupráca Klára Pernicová Pavilion Gallery, Prague https://www.youtube.com/watch?v=m-1TSlyo7ak

 • Situation 2068 mixed 20media 20on 20wall various 20dimensions 2016
 • Dialogue 20 231
 • Dialogue 20 232
 • Situation 68 - thumbnail Figure study - Fragility / Štúdia figúry - Krehkosť - thumbnail Figure study I. / Štúdia figúry I. - thumbnail Sublimity / Vznešenosť - thumbnail Analysis-Synthesis, Analýza-Syntéza - thumbnail

  1 / 5

  Extreme present | 2016 - 2017

Through the cellophane paintings I try to describe human behaviour, such as being on the fragile edge between the order and chaos, formation and dissolution, stability and instability. / Prostredníctvom celofánových obrazov sa snažím opísať ľudské správanie, ako byť napríklad na krehkej hranici medzi poriadkom a chaosom, tvorením a zánikom, stabilitou a nestabilitou.