ARTIST PROFILE

Viktor Fuček

 • Slovakia (b. 1977 in Komárno)
 • Currently in Bratislava, Slovakia.
 • I am focused on the entire field of visuality. In the centre of my interest is a human as a main point around which revolves the whole history of the art. Consequently, I apply different approaches to express a complex system of a human being.
Figure study - Fragility / Štúdia figúry - Krehkosť

Figure study - Fragility / Štúdia figúry - Krehkosť

 • 2016
 • Cellophane and Electrostatics on Plaster board
 • Unstable composition created by cellophan attached electrostatically to base / Nestabilná kompozícia vytvorená z celofánu pripevneného elektrostaticky na podklad
 • 100 x 200 cm

 • I try to describe human behaviour, such as being on the fragile edge between the order and chaos, formation and dissolution, stability and instability.

 • Figure 20study humility 202
 • Figure 20study fragility 202
 • Situation 68 - thumbnail Figure study - Fragility / Štúdia figúry - Krehkosť - thumbnail Figure study I. / Štúdia figúry I. - thumbnail Sublimity / Vznešenosť - thumbnail Analysis-Synthesis, Analýza-Syntéza - thumbnail

  2 / 5

  Extreme present | 2016 - 2017

Through the cellophane paintings I try to describe human behaviour, such as being on the fragile edge between the order and chaos, formation and dissolution, stability and instability. / Prostredníctvom celofánových obrazov sa snažím opísať ľudské správanie, ako byť napríklad na krehkej hranici medzi poriadkom a chaosom, tvorením a zánikom, stabilitou a nestabilitou.